Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu giá đất ở phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai và phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu giá đất ở phục vụ công tác quản lý
tài chính về đất đai và phát triển thị trường bất
động sản tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Hoàng Nguyệt Ánh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Địa lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng hợp cơ sở lý luận và phương pháp xác định giá đất ở đô thị ở nước ta.
Điều tra, khảo sát thực trạng giá đất ở đô thị tại thành phố Lạng Sơn năm 2011 và đánh
giá biến động giá đất ở giai đoạn 2009 – 2011. Phân tích thực trạng giá đất ở đô thị đối
với công tác quản lý tài chính đất đai và phát triển thị trường bất động sản tại thành phố
Lạng Sơn, Đề xuất một số giải pháp về giá đất ở đô thị phục vụ công tác quản lý tài
chính đất đai và phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Keywords. Địa chính; Quản lý tài chính; Đất đai; Quản lý thị trường; Bất động sản;
Lạng Sơn
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quản lý đất đai một cách hiệu quả là mục tiêu chung của cả thế giới, tuy nhiên các quốc gia khác
nhau sẽ có cách quản lý khác nhau. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại
diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý bằng các công cụ: quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, kinh
tế tài chính và pháp luật.
Quản lý tài chính về đất đai là việc Nhà nước sử dụng công cụ tài chính để quản lý đất đai. Quản
lý tài chính về đất đai không chỉ đơn thuần là quản lý giá đất, quản lý các khoản thu từ đất để
tăng thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn là công cụ để Nhà nước khuyến khích sử dụng đất một
cách hợp lý, tiết kiệm và ngày càng hiệu quả; đồng thời điều tiết và quản lý thị trường quyền sử
dụng đất nói riêng, thị trường bất động sản nói chung nhằm phát triển thị trường này một cách
lành mạnh, hiệu quả và bền vững, góp phần ngăn chặn nạn đầu cơ đất đai, đảm bảo công bằng về
tài chính trong sử dụng đất và phân phối nguồn tài nguyên đất đai trong xã hội.

Bên cạnh đó tại Đại hội X của Đảng cũng đã xác định sự cần thiết tạo tính đồng bộ các yếu tố thị
trường, trong đó có thị trường bất động sản. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ X của Đảng chỉ rõ: “Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị
trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh. Cùng với việc phát triển mạnh thị trường hàng
hoá, dịch vụ và thị trường sức lao động, cần phát triển vững chắc thị trường tài chính, bao gồm
thị trường vốn và thị trường tiền tệ theo hướng đồng bộ, cơ cấu hoàn chỉnh; phát triển thị trường
...
Nghiên cứu giá đất phc v công tác quản lý
tài chính về đất đai và phát triển th trưng bt
động sn tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Hoàng Nguyệt Ánh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Địa lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Người hướng dn: PGS.TS Trần Văn Tuấn
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng hợp s luận phương pháp xác định giá đt đô thị nước ta.
Điều tra, khảo sát thực trạng giá đất đô thị tại thành phố Lạng Sơn năm 2011 đánh
giá biến động giá đt giai đoạn 2009 2011. Phân tích thực trạng giá đất đô th đối
với công tác quản lý tài chính đất đai và phát triển th trường bất động sn tại thành phố
Lạng Sơn, Đề xut mt s giải pháp v giá đất đô thị phc v công tác quản lý tài
chính đất đai và phát triển th trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Keywords. Địa chính; Quản lý tài chính; Đất đai; Quản lý thị trường; Bất động sn;
Lạng Sơn
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quản lý đất đai một cách hiệu qu là mục tiêu chung của c thế giới, tuy nhiên các quốc gia khác
nhau s cách quản lý khác nhau. Việt Nam, đất đai thuộc s hữu toàn dân do Nhà nước đại
din ch s hữu và thng nht quản lý bằng các công cụ: quy hoch - kế hoch s dụng đất, kinh
tế tài chính và pháp luật.
Quản lý tài chính về đất đai là việc Nhà nước s dụng công cụ tài chính để quản lý đất đai. Quản
tài chính v đất đai không chỉ đơn thuần quản giá đất, quản các khoản thu t đất để
tăng thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn là công cụ để Nhà nước khuyến khích sử dụng đất mt
cách hợp lý, tiết kiệm ngày càng hiệu quả; đồng thời điều tiết quản th trường quyn s
dụng đất nói riêng, thị trường bất động sản nói chung nhằm phát triển th trường này một cách
lành mạnh, hiu qu và bền vững, góp phần ngăn chặn nạn đầu cơ đất đai, đảm bảo công bằng v
tài chính trong sử dụng đất và phân phối nguồn tài nguyên đất đai trong xã hội.
Nghiên cứu giá đất ở phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai và phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu giá đất ở phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai và phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghiên cứu giá đất ở phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai và phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 9 10 818