Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN
THI CÔNG XÂY DỰNG
RESEARCH SOLUTIONS RISK MANAGEMENT IN PROJECT
CONSTRUCTION
Phạm Thị Trang

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Hiện nay, việc nhận dạng, đánh giá, kiểm soát nhằm hạn chế tác động xấu từ các ảnh
hưởng tới dự án thi công xây dựng chưa được chú trọng, còn đối phó bị động. Chính các tác
động không ổn định từ môi trường xung quanh và sự điều chỉnh nội tại dự án dẫn đến phải thay
đổi nhiều tiêu chí cơ bản được dự tính ban đầu và làm thay đổi hiệu quả của dự án. Đó chính là
sự tồn tại của rủi ro đối với quá trình thi công xây d
ựng. Rủi ro xuất hiện khi tồn tại đồng thời
hai yếu tố cơ bản : yếu tố gây rủi ro và đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng. Sớm chủ động
nhận dạng, phân tích, đánh giá, có biện pháp kiểm soát và giảm thiểu tác động của rủi ro tới
các dự án thi công xây dựng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam nhằm phân
tích và đánh giá đúng hi quả của dự án mang lại, phục vụ công tác quản lý đầu tư và xây
ệu
dựng là hết sức cần thiết.
Bài báo này nghiên cứu các giải pháp kiểm soát rủi ro trong quá trình thi công xây dựng
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hợp đồng xây dựng, vừa đem lại lợi ích cho doanh
nghiệp nhận thầu vừa đem lại lợi ích cho Nhà nước.
ABSTRACT
Currently, the identification, assessment and control to limit the adverse impact from the
impact construction projects are not focused, still coping with the. The main impacts from
unstable surroundings and adjust to internal project to change many basic criteria of the original
estimates, and changes the efficiency of project. That is the existence of risks to the process of
construction. Risk occurs when exist simultaneously two basic elements: risk factors and
subject to impact, influence. Early actively identify, analyze, evaluate, take measures to control
and minimize the impact of risks to the project construction in accordance with the conditions for
economic development of Vietnam in order to analyze and assess true cost effectiveness of the
project offers, service management and construction investment is urgently needed.
This topic researchs solutions to control risk in the project construction to improve the
performance of the building just to benefit the business has received bids to benefit the state.

1. Đặt vấn đề
Những năm qua, đầu tư xây dựng ở nước ta không ngừng tăng nhanh cả về quy
mô, lĩnh vực với sự tham gia rộng rã...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NNG - SỐ 1(36).2010
36
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN
THI CÔNG XÂY DỰNG
RESEARCH SOLUTIONS RISK MANAGEMENT IN PROJECT
CONSTRUCTION
Phạm Thị Trang
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Hiện nay, việc nhận dạng, đánh giá, kiểm soát nhằm hạn chế tác động xấu từ các ảnh
hưởng tới dự án thi công y dựng chưa được chú trọng, còn đối phó bị động. Chính các tác
động không ổn định từ môi trường xung quanh và sự điều chỉnh nội tại dự án dẫn đến phải thay
đổi nhiều tiêu chí cơ bản được dự tính ban đầu và làm thay đổi hiệu quả của dự án. Đó chính
stồn tại của rủi ro đối với quá trình thi công xây dựng. Rủi ro xuất hiện khi tồn tại đồng thời
hai yếu tcơ bản : yếu tố y rủi ro đối tượng chịu tác động, ảnh ởng. Sớm chủ động
nhận dạng, phân tích, đánh giá, có biện pháp kiểm soát giảm thiểu tác động của rủi ro tới
các dự án thi công xây dựng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam nhằm phân
tích đánh giá đúng hiệu quả của dự án mang lại, phục vụ công tác quản đầu và y
dựng là hết sức cần thiết.
Bài báo này nghiên cứu các giải pháp kiểm soát ri ro trong quá trình thi côngy dựng
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hợp đồng xây dựng, vừa đem lại lợi ích cho doanh
nghiệp nhận thầu vừa đem lại lợi ích cho Nhà nước.
ABSTRACT
Currently, the identification, assessment and control to limit the adverse impact from the
impact construction projects are not focused, still coping with the. The main impacts from
unstable surroundings and adjust to internal project to change many basic criteria of the original
estimates, and changes the efficiency of project. That is the existence of risks to the process of
construction. Risk occurs when exist simultaneously two basic elements: risk factors and
subject to impact, influence. Early actively identify, analyze, evaluate, take measures to control
and minimize the impact of risks to the project construction in accordance with the conditions for
economic development of Vietnam in order to analyze and assess true cost effectiveness of the
project offers, service management and construction investment is urgently needed.
This topic researchs solutions to control risk in the project construction to improve the
performance of the building just to benefit the business has received bids to benefit the state.
1. Đặt vấn đề
Những năm qua, đầu tư y dựng nước ta không ngừng tăng nhanh cvề quy
mô, lĩnh vực với sự tham gia rộng rãi của toàn hội. Trong đó giai đoạn triển khai thi
công là giai đoạn dài nhất và rt nhạy cảm đối với cácc động của rất nhiều yếu tố so với
tất cả các giai đoạn khác của một dự án đầu tư y dựng. Tình hình biến động về chính trị,
kinh tế của thế giới đãc động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta, làm cho giá cả một s
Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng 9 10 469