Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hành động đề nghị trong tiếng Việt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2308 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu hành động đề nghị trong
tiếng Việt
Lê Thị Tố Uyên
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thanh Lan
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Chương I. Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài: hành động ngôn từ; Hành
động cầu khiến tiếng Việt; Hành động đề nghị trong mối quan hệ với hành động cầu
khiến; Hành động đề nghị và tính lịch sự. Chương II. Nhận diện hành động đề nghị
trong tiếng Việt: nghiên cứu tiêu chí nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt
và phương pháp nhận diện hành động đề nghị trong tiếng Việt. Chương III. Phương
thức biểu hiện hành động đề nghị trong tiếng Việt: Phương thức biểu hiện hành động
đề nghị trực tiếp và gián tiếp.
Keywords. Tiếng Việt; Giao tiếp; Hành động đề nghị; Ngôn ngữ học
Content
MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Ngôn ngữ có chức năng quan trọng trong hoạt động giao tiếp, nhưng đơn vị giao tiếp
cơ bản không phải là câu hay một hình thức ngôn ngữ nào đó như theo quan niệm của ngôn
ngữ học truyền thống mà là một phát ngôn nhằm thực hiện một hành động nhất định. Thành
tựu của ngôn ngữ học hiện đại cho thấy những hành động mà ta thực hiện bằng lời nói vô
cùng phong phú, đa dạng chứ không chỉ là nói để kể, để hỏi hay để cầu khiến.
Hiện nay, một số nhà ngôn ngữ học đã bắt đầu quan tâm đến việc nghiên cứu các
hành động ngôn từ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu này chưa nhiều và chưa sâu. Các nhà nghiên
cứu ngữ pháp tiếng Việt chủ yếu bàn đến hành động cầu khiến một cách toàn diện, tổng thể,
ít ai quan tâm đến việc đào sâu nghiên cứu một tiểu loại hành động trong kiểu hành động này.
Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi nghiên cứu một cách sâu sắc hơn về một vấn đề cụ thể
của hành động cầu khiến tiếng Việt: nghiên cứu hành động đề nghị trong tiếng Việt.
II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích của luận văn là khảo cứu các phương thức và phương tiện thể hiện hành
động đề nghị trong tiếng Việt, chỉ ra ranh giới của nó với các tiểu loại hành động khác và sự
thể hiện tính lịch sự trong hành động đó.
Với mục đích như trên, luận văn có nhiệm vụ như sau:
Xác định hành động đề nghị trong tiếng Việt.
Phân tích, miêu tả hành động đề nghị trong tiếng Việt.
Chỉ ra mức độ giá trị của hành động đề nghị trên cơ sở biểu hiện của lực ngôn trung.
Xem xét tính lịch sự của hành động đề nghị.
III. Đóng góp của luận văn

Công trình nghiên cứu của chúng tôi có ý nghĩa về lí luận và thực tiễn như sau:
Về lí luận, luận văn góp phần làm rõ thêm về khái niệm hành động cầu khiến nói
chung...
Nghiên cứu hành động đề ngh trong
tiếng Vit
Lê Thị T Uyên
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Ngôn ngữ hc; Mã số: 60 22 01
Người hướng dn: PGS.TS. Đào Thanh Lan
Năm bảo v: 2011
Abstract. Chương I. sở luận liên quan đến đề tài: hành động ngôn từ; Hành
động cu khiến tiếng Vit; Hành động đề ngh trong mi quan h với hành động cu
khiến; nh động đ ngh nh lch sự. Chương II. Nhận diện hành động đề ngh
trong tiếng Việt: nghiên cứu tiêu cnhn diện hành động đề ngh trong tiếng Vit
phương pháp nhn diện hành động đ ngh trong tiếng Việt. Chương III. Phương
thc biu hiện hành động đề ngh trong tiếng Việt: Phương thức biu hiện hành động
đề ngh trc tiếp và gián tiếp.
Keywords. Tiếng Vit; Giao tiếp; Hành động đề ngh; Ngôn ngữ hc
Content
M ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Ngôn ngữ chức năng quan trọng trong hoạt động giao tiếp, nhưng đơn vị giao tiếp
bản không phải câu hay một hình thức ngôn ngữ o đó như theo quan nim của ngôn
ng hc truyn thống một phát ngôn nhằm thc hin một hành động nhất định. Thành
tu của ngôn ngữ hc hiện đại cho thy những hành động ta thực hin bng lời nói
cùng phong phú, đa dạng ch không chỉ là nói để kể, để hỏi hay để cu khiến.
Hin nay, mt s nhà ngôn ngữ học đã bắt đầu quan tâm đến việc nghiên cứu các
hành động ngôn từ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu này chưa nhiều chưa sâu. Các nhà nghiên
cu ng pháp tiếng Vit ch yếu bàn đến hành động cu khiến một cách toàn diện, tng th,
ít ai quan tâm đến việc đào sâu nghiên cứu mt tiu loại hành động trong kiểu hành động này.
Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi nghiên cứu một cách sâu sắc hơn về mt vấn đề c th
của hành động cu khiến tiếng Vit: nghiên cứu hành động đề ngh trong tiếng Vit.
II. Mục đích, nhiệm v nghiên cứu
Mục đích của luận văn khảo cứu các phương thức phương tiện th hiện hành
động đề ngh trong tiếng Vit, ch ra ranh gii của với các tiểu loại hành động khác sự
th hiện tính lịch s trong hành động đó.
Vi mục đích như trên, luận văn có nhiệm v như sau:
- Xác định hành động đề ngh trong tiếng Vit.
- Phân tích, miêu tả nh động đ ngh trong tiếng Vit.
- Ch ra mức độ giá trị của hành động đề ngh trên cơ sở biu hin ca lực ngôn trung.
- Xem xét tính lịch s của hành động đề ngh.
III. Đóng góp của luận văn
Nghiên cứu hành động đề nghị trong tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hành động đề nghị trong tiếng Việt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu hành động đề nghị trong tiếng Việt 9 10 673