Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hệ thống văn bia đình Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu hệ thống văn bia đình Thừa Thiên
Huế
Nguyễn Lãm Thắng

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Hán Nôm; Mã số: 60 22 40
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Khảo sát, tiếp xúc với văn bản trên thực tế. Tổ chức rập văn bản và đo
đạc, thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến văn bia đình Thừa Thiên Huế
đủ tiêu chuẩn để nghiên cứu. Nghiên cứu tình hình văn bản học của bia đình Thừa
Thiên Huế. Nghiên cứu giá trị văn hóa làng xã của bia đình Thừa Thiên Huế.
Keywords: Văn bia; Văn bản học; Thừa Thiên Huế
Content
I. Lý do chọn đề tài
Di sản văn hóa Hán Nôm Thừa Thiên Huế gắn bó với không gian và hoàn cảnh
lịch sử của triều Nguyễn - thời kỳ mà khối lượng khổng lồ các văn bản Hán Nôm đã được
hình thành, chuyển tải thành tựu của một nền văn hóa phong phú. Nghiên cứu văn bản
Hán Nôm để tìm hiểu về văn hoá cộng đồng, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học nghệ thuật…
của một giai đoạn nhất định và sự tiếp diễn lịch sử của một địa phương đều nằm trong lộ
trình nghiên cứu văn hoá dân tộc. Trên cơ sở đó, vấn đề nghiên cứu về văn bia Hán Nôm
ở các đình làng Thừa Thiên Huế nhằm tìm hiểu lịch sử địa phương và lịch sử văn hóa
vùng miền của một thời kinh kỳ tráng lệ.
Trên tinh thần đó, chúng tôi gói gọn phạm vi nghiên cứu trong lĩnh vực văn bia
đình Thừa Thiên Huế. Ở đây, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu văn bia Hán Nôm đình
làng. Đây là công trình khoa học nghiêm túc, hầu mong trước hết là sưu tầm để bảo lưu,
sau đó làm rõ mối tương quan giữa sinh hoạt làng xã và văn hóa cộng đồng trong diễn
trình chung của lịch sử văn hóa Việt.
Chúng tôi xác lập đề tài luận văn là Nghiên cứu hệ thống văn bia đình Thừa
Thiên Huế. Đề tài là hướng tiếp cận và xử lý văn bản Hán Nôm trong một phạm vi rộng

của một tỉnh, nên có tầm quan trọng và mang tính chất thời sự. Do đó chúng tôi tóm tắt lý
do cơ bản sau để xác định đề tài:
- Tìm hiểu văn bia đình làng một tỉnh thuộc miền Trung.
- Tìm hiểu một số vấn đề sinh hoạt làng xã thông qua văn bản bi ký đình làng của
vùng Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế qua không gian và thời gian.
II. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Đã có những công trình nghiên cứu có tính chất hệ thống về văn bia một thời đại,
một địa phương, một lĩnh vực cụ thể trong đời sống xã hội ở Việt Nam như:
- Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng xã. Luận án Phó tiến
sĩ Khoa học Ngữ văn của TS. Phạm Thị Thuỳ Vinh.
Công trình đã nghiên cứu khá công phu, toàn diện văn bia vùng văn hóa Kinh Bắc
thời Lê cả về hình thức và ...
Nghiên cu h thống văn bia đình Thừa Thiên
Huế
Nguyn Lãm Thng
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Hán Nôm; Mã s: 60 22 40
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Kim Sơn
m bảo v: 2010
Abstract: Kho sát, tiếp xúc với văn bản trên thc tế. T chc rập văn bản và đo
đạc, thu thp nhng thông tin cn thiết liên quan đến văn bia đình Thừa Thiên Huế
đủ tiêu chuẩn để nghiên cu. Nghiên cu tình hình văn bản hc của bia đình Tha
Thiên Huế. Nghiên cu giá tr văn hóa làng xã của bia đình Tha Thiên Huế.
Keywords: Văn bia; Văn bn hc; Tha Thiên Huế
Content
I. Lý do chọn đề tài
Di sản văn hóa Hán Nôm Tha Thiên Huế gn vi không gian hoàn cnh
lch s ca triu Nguyn - thi k mà khối lượng khng l các văn bản Hán Nôm đã được
hình thành, chuyn ti thành tu ca mt nền văn hóa phong phú. Nghiên cứu văn bản
Hán m để tìm hiu v văn hoá cộng đồng, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học ngh thut…
ca một giai đoạn nhất định và s tiếp din lch s ca một địa phương đều nm trong l
trình nghiên cứu văn hoá dân tộc. Trên sở đó, vấn đề nghiên cu v văn bia Hán m
các đình làng Tha Thiên Huế nhm m hiu lch s địa phương lch s văn hóa
vùng min ca mt thi kinh k tráng l.
Trên tinh thần đó, chúng tôi gói gọn phm vi nghiên cứu trong lĩnh vực văn bia
đình Tha Thiên Huế. đây, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu văn bia Hán m đình
làng. Đây công trình khoa hc nghiêm túc, hầu mong trước hết sưu tầm để bảo lưu,
sau đó m mối tương quan gia sinh hot làng văn hóa cộng đồng trong din
trình chung ca lch s văn hóa Việt.
Chúng tôi xác lập đề tài luận văn Nghiên cu h thống văn bia đình Tha
Thiên Huế. Đề tài hướng tiếp cn x văn bản Hán Nôm trong mt phm vi rng
Nghiên cứu hệ thống văn bia đình Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hệ thống văn bia đình Thừa Thiên Huế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu hệ thống văn bia đình Thừa Thiên Huế 9 10 176