Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2142 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý
mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên
Dương Thị Bích Hồng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Đức Hải
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu
vực mỏ: Điều tra thu thập các thông tin tự nhiên (khí hậu, địa hình, thủy văn) và các
thông tin kinh tế xã hội (hoạt động sản xuất, thu nhập, sức khỏe) tại khu vực mỏ. Quy mô
điều tra: các phiều điều tra được gửi đến Ủy ban nhân dân các xã chịu ảnh hưởng từ hoạt
động của mỏ (xã Phúc Hà, xã An Khánh, xã Sơn Cẩm). Khảo sát, lấy mẫu phân tích chất
lượng môi trường khu vực mỏ: sử dụng các kết quả phân tích mẫu môi trường đã có tại
khu vực mỏ trong thời gian 2009 - 2011 để đánh giá cụ thể chất lượng môi trường khu
vực mỏ: Sử dụng kết quả phân tích mẫu không khí, kết quả phân tích mẫu nước mặt,
nước thải, nước ngầm, kết quả phân tích mẫu đất. Trên cơ sở thu thập tài liệu về công
nghệ khai thác mỏ, hệ thống khai thác mỏ, đánh giá các nguồn gây tác động và tải lượng
các chất ô nhiễm do hoạt động của mỏ. Trên cơ sở kế hoạch phát triển mỏ (mở rộng nâng
cao công suất và tuổi thọ của mỏ) dự báo các tác động đến môi trường do hoạt động của
mỏ đến khi kết thúc mỏ (2029). Đánh giá tổng thể công tác bảo vệ môi trường mỏ (sử
dụng phương pháp đánh giá môi trường) nhằm chỉ ra các giải pháp cần ưu tiên giải quyết.
Đề xuất các giải pháp kĩ thuật và giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý môi trường khu vực mỏ. Căn cứ vào thực trạng môi trường, nhận định các vấn đề
môi trường còn tồn tại từ đó đề xuất các giải pháp xử lý và quản lý môi trường phù hợp
với điều kiện thực tế của mỏ.
Keywords: Khoa học môi trường; Ô nhiễm môi trường; Ô nhiễm không khí; Ô nhiễm
nước; Quản lý mỏ than
Content
Trong xu thế hội nhập và phát triển, các ngành công nghiệp nước ta được quan tâm
đầu tư và đẩy mạnh. Trong số đó phải kể đến các hoạt động của công nghiệp khai thác và
chế biến khoáng sản. Khai thác than là một hoạt động đã được quan tâm đầu tư phát triển

từ khá lâu. Sự tăng trưởng của các ngành kinh tế như điện, xi măng...luôn tỉ lệ thuận với
nhu cầu sử dụng than.
Trên cơ sở nhu cầu than ngày càng tăng trên thị trường, các hoạt động khai thác và
chế biến than cũng liên tục gia tăng. Bên cạnh những lợi ích kinh tế mà ngành khai thác
than mang lại, thì hoạt động này cũng đã can thiệp khá mạnh mẽ đến môi ...
Nghiên cu hin trạng môi trường đề xut
gii pháp nâng cao hiu qu công tác qun lý
m than Khánh Hòa, tnh Thái Nguyên
Dương Thị Bích Hng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã s: 60 85 02
Người ng dn: PGS.TS. Lưu Đc Hi
m bảo v: 2012
Abstract: Điu tra, kho sát, thu thp thông tin v điều kin t nhiên, kinh tế hi khu
vc mỏ: Điu tra thu thp các thông tin t nhiên (khậu, địa hình, thủy văn) các
thông tin kinh tế hi (hoạt đng sn xut, thu nhp, sc khe) ti khu vc m. Quy
điều tra: các phiều điều tra được gi đến y ban nhân dân các chu ảnh hưởng t hot
động ca m (xã Phúc Hà, An Khánh, Sơn Cm). Kho sát, ly mu phân tích cht
lượng môi trường khu vc m: s dng các kết qu phân tích mẫu môi trường đã ti
khu vc m trong thi gian 2009 - 2011 để đánh giá cụ th chất lượng môi trường khu
vc m: S dng kết qu phân tích mu không khí, kết qu phân tích mẫu c mt,
nước thi, nước ngm, kết qu phân tích mẫu đất. Trên sở thu thp tài liu v công
ngh khai thác m, h thng khai thác mỏ, đánh giá các nguồn gây tác động tải lượng
các cht ô nhim do hot động ca mỏ. Trên cơ s kế hoch phát trin m (m rng nâng
cao công sut tui th ca m) d báo các tác động đến môi trường do hoạt đng ca
m đến khi kết thúc m (2029). Đánh gtng th công tác bo v môi trường m (s
dụng phương pháp đánh giá môi trường) nhm ch ra các gii pháp cần ưu tiên giải quyết.
Đề xut các giải pháp thuật và gii pháp qun nhm nâng cao hiu qu công tác
quản lý môi trưng khu vc mỏ. Căn cứ vào thc trạng môi trường, nhn định các vấn đề
môi trường còn tn ti t đó đề xut các gii pháp x quản môi trường phù hp
với điều kin thc tế ca m.
Keywords: Khoa học môi trường; Ô nhim môi trường; Ô nhim không khí; Ô nhim
nước; Qun lý m than
Content
Trong xu thế hi nhp phát trin, các ngành công nghiệp nước ta được quan m
đầu tư và đy mnh. Trong s đó phải k đến các hoạt động ca công nghip khai thác
chế biến khoáng sn. Khai thác thanmt hoạt động đã được quan tâm đầu phát triển
Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên 9 10 375