Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc năm 2020

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1804 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi
chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc
năm 2020
Dương Thị Như Trang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Yêm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tìm hiểu về chất lượng nước hồ tại Việt Nam và các hồ trên thế giới.
Nghiên cứu về đặc điểm địa hình, địa chất, kinh tế- xã hội khu vực Hồ Núi Cốc.
Đánh giá hiện trạng và diễn biễn chất lượng môi trường nước vùng hồ Núi Cốc
qua các năm từ 2005 – 2011. Xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái
môi trường; sự tác động do phát triển kinh tế xã hội tới môi trường nước Hồ Núi
Cố c. Dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước Hồ Núi Cố c đ ến năm 2020.
Đề xuất các biê ̣n pháp và giải pháp bảo vệ môi trường nước Hồ Núi Cốc.
Keywords: Chất lượng môi trường; Khoa học môi trường; Núi Cốc; Ô nhiễm
nước
Content
Nước là một loại tài nguyên quý giá và được coi là vĩnh cửu. Không có nước thì
không có sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nước là động lực chủ yếu chi phối mọi
hoạt động dân sinh, kinh tế của con người. Nước được sử dụng rộng rãi trong sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, giao thông vận tải, chăn nuôi thủy sản…
Ngày nay, việc bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học và sử dụng hợp lí các nguồn
tài nguyên thiên nhiên này đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, đặc biệt sự ô nhiễm các
nguồn nước (nhất là nguồn nước ngọt) đang trở nên ngày càng trầm trọng, đe dọa cuộc
sống của loài người và gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất, đời sống của con người.
Hồ Núi Cốc được xem là một trong những hồ nước ngọt quan trọng nhất miền Bắc,
được khởi công xây dựng năm 1972 và đưa vào khai thác năm 1978 với mục đích ban
đầu là cung cấp nước cho hệ thống thuỷ nông và cho nước sinh hoạt của người dân thành

phố Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Hồ có một đập chính dài 480m và 6 đập phụ. Diện
tích mặt nước hồ rộng trên 2.500 ha, dung tích chứa nước 160 triệu - 200 triệu m3 rất
thuận tiện cho việc phát triển các ngành kinh tế đặc biệt là ngành du lịch.
Hồ Núi Cốc có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái
Nguyên: Hồ Núi Cốc là một nguồn nước được Nhà máy nước Tích Lương sử dụng công
suất 20.000 m3/ngày.đêm cung cấp nước sạch cho Thành phố Thái Nguyên phục vụ cấp
nước cho 12.000 ha đất nông nghiệp thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện Phổ Yên,
huyện Phú Bình; Cắt lũ cho hạ lưu Sông Công; Bên cạnh đó, hồ còn được quy hoạch và
xây dựng phục vụ khách du lịch đến thăm quan...
Nghiên cu hin trng d báo s  i
chc vùng H Núi Cc

 
i hc Khoa hc T nhiên
Lung; Mã s: 60 85 02
ng dn: PGS. TS. Trn Yêm
o v: 2012
Abstract: Tìm hiu v chc h ti Vit Nam các h trên th gii.
Nghiên cu v a cht, kinh t- hi khu vc H Núi Cc.
n trng din bin chc vùng h Núi Cc
 2005 2011. Xác nh các nguyên nhân gây ô nhim, suy thoái
ng; s ng do phát trin kinh t hi t


. D báo s i ch

 
 xu






.
Keywords: Ch   ng; Khoa h  ng; Núi Cc; Ô nhim
c
Content
c mt loc thì
không s sng trên hành tinh cng lc ch yu chi phi mi
hong dân sinh, kinh t cc s dng rng rãi trong sn xut
nông nghip, công nghip, thn, giao thông vn ty s
Ngày nay, vic bo v ngung sinh hc s dng hp các ngun
 thành v cp thic bit s ô nhim các
nguc (nht nguc ng nên ngày càng trm tra cuc
sng ca li và gây ra nhin xui sng ci.
H Núi Cc xem là mt trong nhng h c ngt quan trng nht min Bc,
c khi công xây di m
u cung cc cho h thng thu c sinh hot ci dân thành
Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc năm 2020 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc năm 2020 9 10 910