Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hoạt động Marketing bán hàng ở công ty vật tư nông nghiệp Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3938 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước mặc dù GDP nông nghiệp sẽ giảm
dần về tỷ trọng GĐP nói chung, đó là điều phù hợp với quy luật phát triển
nhưng nông nghiêp, nông thôn vẫn giữ vị trí chiến lược với những nội dung
mới. Nông nghiệp vẫn tiếp tục đảm bảo đủ lương thực cho một nước đông dân
như nước ta; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp; đóng góp nguồn nông
lâm sản xuất khẩu thu ngoại tệ; góp phần trực tiếp tạo công ăn việc làm, nâng
cao thu nhập cho nông dân từ đó nâng cao sức mua của nông dân để nông
thôn trở thành thị trường lớn của công nghiệp; xây dựng nông thôn văn minh
hiện đại.
Nhờ có những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn
của Đảng và Nhà nước, nông nghiệp nông thôn đã từng bước phát triển nhanh
chóng. Năm 1999 nước ta đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ
hai trên thế giới, các mặt hàng nông sản khác như: cà phê, hồ tiêu ca cao.. có
thế mạnh trên thị trường thế giới. Đạt được kết quả đó là do hộ nông dân huy
động mọi khả năng sẵn có để đầu tư sản xuất. Ngày nay dưới sự phát triển
mạnh mẽ của khoa khọc kỹ thuật, nhiều tiến bộ mới được áp dụng vào sản
xuất nông nghiệp nhưng không thể phủ nhận vai trò của VTNN trong sản xuất
nông nghiệp. Đáp ứng kịp thời VTNN giúp cho quá trình sản xuất đúng thời
vụ và cho năng suất cao.
Trong bối cảnh kinh tế thị trường thì mỗi hoạt động kinh tế đều gặp các
đối thủ cạnh tranh. Tuỳ vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi
doanh nghiệp mà có các đối thủ cạnh tranh khác nhau. Đối với doanh nghiệp
thương mại như Công tyVTNN thì các đối thủ cạnh tranh là những đơn vị
kinh doanh cùng mặt hàng. Sự cạnh tranh diễn ra chủ yếu ở khâu tạo nguồn

hàng và bán hàng, trong đó khâu bán hàng diễn ra chủ yếu. Bởi vì bán hàng là
khâu cuối cùng của chu kỳ kinh doanh là chức năng chủ yếu của doanh nghiệp
thương mại. Bán hàng là khâu nghiệp vụ nhằm tạo ra những kết quả cụ thể để
giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu như: Doanh số, thị phần và lợi
nhuận. Chính vì vậy, bán hàng không chỉ liên quan mà còn chi phối các hoạt
động chức năng khác như, tài chính, cung ứng hàng hoá và marketing...
Ngày nay, trong nền kinh tế hiện đại đầy những mối quan hệ kinh tế phức
tạp, liên tục biến động; marketing được coi là công cụ hữu ích và hiệu quả
trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Hầu như, mọi nhà doanh
nghiệp thành đạt trên thế giới đều cố gắng học hỏi để hiểu và nắm vững bản
chất của marketing từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với ...
PHN 1: ĐẶT VN ĐỀ
1.1
TÍNH CP THIT CA ĐỀ TÀI
Bước vào thi k CNH-HĐH đất nước mc dù GDP nông nghip s gim
dn v t trng GĐP nói chung, đó là điu phù hp vi quy lut phát trin
nhưng nông nghiêp, nông thôn vn gi v trí chiến lược vi nhng ni dung
mi. Nông nghip vn tiếp tc đảm bo đủ lương thc cho mt nước đông dân
như nước ta; cung cp nguyên li
u cho công nghip; đóng góp ngun nông
lâm sn xut khu thu ngoi t; góp phn trc tiếp to công ăn vic làm, nâng
cao thu nhp cho nông dân t đó nâng cao sc mua ca nông dân để nông
thôn tr thành th trường ln ca công nghip; xây dng nông thôn văn minh
hin đại.
Nh có nhng chính sách khuyến khích phát trin nông nghip nông thôn
ca Đảng và Nhà nước, nông nghip nông thôn đã tng bước phát trin nhanh
chóng. Năm 1999 nước ta đã vươ
n lên tr thành nước xut khu go đứng th
hai trên thế gii, các mt hàng nông sn khác như: cà phê, h tiêu ca cao.. có
thế mnh trên th trường thế gii. Đạt được kết qu đó là do h nông dân huy
động mi kh năng sn có để đầu tư sn xut. Ngày nay dưới s phát trin
mnh m ca khoa khc k thut, nhiu tiến b mi đượ
c áp dng vào sn
xut nông nghip nhưng không th ph nhn vai trò ca VTNN trong sn xut
nông nghip. Đáp ng kp thi VTNN giúp cho quá trình sn xut đúng thi
v và cho năng sut cao.
Trong bi cnh kinh tế th trường thì mi hot động kinh tế đều gp các
đối th cnh tranh. Tu vào quá trình hot động sn xut kinh doanh ca mi
doanh nghip mà có các đối th c
nh tranh khác nhau. Đối vi doanh nghip
thương mi như Công tyVTNN thì các đối th cnh tranh là nhng đơn v
kinh doanh cùng mt hàng. S cnh tranh din ra ch yếu khâu to ngun
Nghiên cứu hoạt động Marketing bán hàng ở công ty vật tư nông nghiệp Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hoạt động Marketing bán hàng ở công ty vật tư nông nghiệp Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Nghiên cứu hoạt động Marketing bán hàng ở công ty vật tư nông nghiệp Hà Nội 9 10 155