Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu IMS NGN và đề xuất phương án triển khai cho nhóm dịch vụ giàu nội dung (RICH COMMUNICATION SUITE) trên nền NGN IMS của VNPT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3380 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

PHẠM THỊ THANH THỦY

NGHIÊN CỨU IMS NGN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG
ÁN TRIỂN KHAI CHO NHÓM DỊCH VỤ GIÀU NỘI
DUNG (RICH COMMUNICATION SUITE) TRÊN
NỀN NGN IMS CỦA VNPT

Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
Mã số: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

HÀ NỘI – 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Văn Võ
Phản biện 1: ……….………………………………..…………………
Phản biện 2: ……………….….……………………….………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: …….. giờ ……. ngày ……. tháng …… năm ………

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ
thông tin thì sự bùng nổ về các dịch vụ tiện ích trên mạng viễn thông
và Internet là tất yếu, đặc biệt đối với thị trường đầy tiềm năng như
Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu đó, các nhà khoa học, các tổ chức viễn
thông quốc tế, các hãng cung cấp thiết bị, các nhà khai thác,… đã và
đang nghiên cứu phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ mới
băng rộng/tốc độ cao và đa phương tiện để phát triển mạng viễn
thông. Trong đó, IP là công nghệ mang tính hội tụ cao, giúp cho nhà
khai thác dịch vụ viễn thông cung cấp đa dạng dịch vụ trên một hạ
tầng mạng duy nhất.
Mặt khác, xu hướng phát triển mạng NGN hiện nay theo
hướng All IP với việc sử dụng phân hệ IMS (IP Multimedia
Subsystem – Phân hệ đa phương tiện IP) cho phép nhiều mạng truy
nhập khác, bao gồm cả mạng di động lẫn mạng cố định, kết nối với
nhau thông qua lớp dịch vụ chung để cung cấp các gói dịch vụ hội tụ.
Hiện nay, các nhà khai thác và nhà cung cấp dịch vụ Viễn
thông đã và đang triển khai NGN IMS có khả năng triển khai những
hệ thống dịch vụ tập trung, hệ thống và phong phú cho người dùng,
tuy nhiên các dịch vụ trên mạng NGN IMS còn rất hạn chế cả về
mặt số lượng và chất lượng. Do đó, việc nghiên cứu đề xuất các
nhóm dịch vụ mới cho VNPT, đồng thời đề xuất phương án triển

2
khai các nhóm dịch vụ mới đó trên nền mạng NGN IMS cho VNPT
là một vấn đề cấp thiết.
Trước thực trạng như vậy, học viên đề xuất đề tài : “Nghiên
cứu IMS NGN và đề xuất phương án triển khai cho nhóm dịch vụ
giàu nội dung (Rich Communication Suite) trên nền NGN IMS của
VNPT” làm luận văn tốt nghiệp Thạc Sỹ của mình.
Luận văn bao gồm các nội dung như sau:
Chương 1 – Tổng quan: Cung cấp cái nhìn tổng quát về xu
hướ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
PH
M
TH
THANH
TH
Y
NGHIÊN
CU
IMS
NGN
VÀ
Đ
XUT
PHƯƠNG
ÁN
TRIN
KHAI
CHO
NHÓM
DCH
V
GIÀU
NI
DUNG
(RICH
COMMUNICATION
SUITE)
TRÊN
NN
NGN
IMS
CA
VNPT
Chun
ngành:
Truyn
d
liu
Mạng
y
tính
Mã
số:
60.48.15
TÓM
TT
LUN
VĂN
THC
S
HÀ NỘI 2012
Nghiên cứu IMS NGN và đề xuất phương án triển khai cho nhóm dịch vụ giàu nội dung (RICH COMMUNICATION SUITE) trên nền NGN IMS của VNPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu IMS NGN và đề xuất phương án triển khai cho nhóm dịch vụ giàu nội dung (RICH COMMUNICATION SUITE) trên nền NGN IMS của VNPT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nghiên cứu IMS NGN và đề xuất phương án triển khai cho nhóm dịch vụ giàu nội dung (RICH COMMUNICATION SUITE) trên nền NGN IMS của VNPT 9 10 30