Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì (Pb) trong môi trường nước

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2383 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận
chuyển của chì (Pb) trong môi trường nước
Lê Thị Hoa
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hoá môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: Môi trường
nước và sự ô nhiễm môi trường nước; Giới thiệu về chì; Các phương pháp
xử lý chì trong nước; Các phương pháp xác định chì. Tiến hành thực
nghiệm: Trình bày về mục tiêu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu; Giới thiệu
về dụng cụ, thiết bị, hóa chất thí nghiệm; Nghiên cứu quy trình xây dựng
đường chuẩn của Pb2+ theo phương pháp trắc quang; Xác định chì bằng
phương pháp AAS; Tìm hiểu quy trình nghiên cứu với các mẫu chì khác
nhau. Trình bày các kết quả nghiên cứu: Khảo sát sự chuyển hóa của chì từ
dạng thải Pb(OH)2
Keywords: Hóa môi trường; Chì; Môi trường nước; Ô nhiễm môi trường
Content

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề nóng bỏng mang tính
toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của con người. Đặc
biệt là ô nhiễm các kim loại nặng.
Một trong các kim loại nặng có độc tính cao đối với cơ thể con người là
chì. Chì là kim loại có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất như sản
xuất ăcquy, pin, cáp điện, dệt nhuộm, luyện kim, sản xuất khai thác khoáng
sản.... Do đó lượng chì thải ra môi trường là rất lớn.
Có nhiều phương pháp xử lý chì như phương pháp kết tủa, phương
pháp thẩm thấu ngược hay phương pháp điện thẩm tách... Các phương pháp
này đều thải ra một lượng bùn thải rất lớn và thường không được xử lý.
Lượng chì thải ra dưới dạng bùn thải này liệu đã an toàn với môi trường hay
chưa? Liệu trải qua một thời gian dài cùng với sự thay đổi môi trường nước có

làm ảnh hưởng đến sự lắng đọng và vận chuyển của chì trong bùn và trong
nước hay không? Đây là một trong những vấn đề rất cấp thiết đối với các nhà
khoa học, môi trường học và của toàn nhân loại. Do đó, trong khuôn khổ luận
văn này chúng tôi thực hiện bước đầu “ Nghiên cứu khả năng lắng đọng và
vận chuyển của chì (Pb) trong môi trường nước” ở các điều kiện khác nhau,
từ đó có một cách nhìn khái quát nhất về sự an toàn và nguy hiểm của các
dạng thải chì và bước đầu đề ra các biện pháp tối ưu nhất làm giảm thiểu ô
nhiễm chì trong nước.
Chì là một trong bảy kim loại mà con người đã biết từ thời cổ đại. Ba
bốn ngàn năm trước công nguyên, người cổ Ai cập đã dùng chì để đúc tiền,
đúc tượng và những vật dụng khác.
Quặng chì quan trọng nhất là galenit (PbS), ngoài ra còn g...
Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận
chuyển của chì (Pb) trong môi trường nước
Lê Thị Hoa
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hoá môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: Môi trường
nước và sự ô nhiễm môi trường nước; Giới thiệu về chì; Các phương pháp
xử lý chì trong nước; Các phương pháp xác định chì. Tiến hành thực
nghiệm: Trình bày về mục tiêu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu; Giới thiệu
về dụng cụ, thiết bị, hóa chất thí nghiệm; Nghiên cứu quy trình xây dựng
đường chuẩn của Pb2+ theo phương pháp trắc quang; Xác định chì bằng
phương pháp AAS; Tìm hiểu quy trình nghiên cứu với các mẫu chì khác
nhau. Trình bày các kết quả nghiên cứu: Khảo sát sự chuyển hóa của chì từ
dạng thải Pb(OH)2
Keywords: Hóa môi trường; Chì; Môi trường nước; Ô nhiễm môi trường
Content
Hin nay, ô nhim môi trưng đang là một vn đ nóng bỏng mang tính
toàn cầu, ảnh hưng trc tiếp đến sức khỏe đời sống ca con ngưi. Đc
bit là ô nhim các kim loi nặng.
Mt trong các kim loi nng có đc tính cao đi vi cơ th con ni là
chì. Chì kim loi có nhiều ng dng trong đi sng và sn xut như sản
xut ăcquy, pin, cáp đin, dệt nhum, luyện kim, sn xut khai thác khoáng
sn.... Do đó lưng chì thi ra i trưng là rt ln.
Có nhiu phương pháp x chì như phương pháp kết ta, phương
pháp thm thu ngược hay phương pháp đin thm tách... c phương pháp
này đu thi ra mộtng bùn thi rất lớn thưng không đưc xử.
Lưng chì thi ra dưới dng bùn thi y liệu đã an toàn với môi trường hay
chưa? Liệu tri qua một thi gian dài ng vi s thay đi môi trưng ớc có
Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì (Pb) trong môi trường nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì (Pb) trong môi trường nước - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì (Pb) trong môi trường nước 9 10 512