Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên Laterit (đá ong biến tính)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3049 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước
bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên
Laterit (đá ong biến tính)
Nguyễn Thị Ngọc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Côn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract.
Trình bày tổng quan về: hiện trạng ô nhiễm và sự cần thiết phải xử lí các hợp chất
chứa nitơ trong nước cấp (ô nhiễm các hợp chất chứa nitơ trong nước cấp, tiêu chuẩn
về nồng độ các hợp chất chứa nitơ trong nước cấp của thế giới, nguyên nhân, tác hại
của các hợp chất chứa nitơ đối với cơ thể con người và Việt Nam, các nguồn gây ô
nhiễm amoni); các phương pháp tách loại amoni (phương pháp sinh học tách loại
amoni, các phương pháp hóa lý và hóa học tách loại amoni); Laterite; giới thiệu chung
về công nghệ nano. Giới thiệu ý tưởng, đối tượng, mục tiêu nghiên cứu cũng như danh
mục thiết bị, hóa chất cần thiết cho nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu: chế tạo vật
liệu MnO2 mang trên laterit bằng phương pháp ngâm phủ, chế tạo vật liệu MnO2 có
kích thước nanomet mang trên laterit bằng phương pháp ngâm phủ; phương pháp phân
tích: xác định hàm lượng amoni bằng phương pháp so màu với thuốc thử Nessler, hàm
lượng Nitrit trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Griss, xác định nitrat
trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Phenoldisunfonic, xác định nồng
độ mangan (Mn2+) trong nước bằng phương pháp Pesunphat. Kết quả và thảo luận:
Chế tạo vật liệu VL1, VL2, khảo sát khả năng xử lý amoni của vật liệu VL1 và VL2.
Khảo sát khả năng xử lý amoni của vật liệu VL2 bằng mô hình động, một số cơ chế giả
định cho quá trình oxi hoá.
Keywords. Hóa học; Hóa học môi trường; Ô nghiễm nước; Xử lý amoni; Đá
ong

Content.
Do thực trạng hệ thống cấp - thoát nước, xử lí nước cấp và nước thải, chất
thải rắn chưa đồng bộ, cộng thêm đó là sự phát triển của các ngành công - nông
nghiệp ngày một tăng trong thời gian gần đây, chưa kể đến các quá trình diễn ra
trong tự nhiên, điều kiện địa chất - thủy văn phức tạp ở vùng châu thổ sông Hồng
đã gây cho nguồn cấp nước duy nhất hiện nay - nguồn nước ngầm, nguy cơ ô
nhiễm ngày một cao, trong đó có ô nhiễm các hợp chất chứa nitơ.
Theo khảo sát của các nhà khoa học, phần lớn nước ngầm ở vùng đồng
bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Hải Dương... đều bị nhiễm bẩn
amoni ( NH  ) rất nặng, vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.
4
Tại Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng
Yên, Thái Bình, xác suất các nguồn nước ngầm nhiễm amoni ở nồng độ cao h...
Nghiên cứu kh năng xử lý amoni trong nước
bng nano MnO
2
- FeOOH mang trên
Laterit (đá ong biến tính)
Nguyn Th Ngc
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dn: PGS.TS Trn Hồng Côn
Năm bo v: 2011
Abstract.
Trình bày tổng quan v: hin trạng ô nhiễm sự cn thiết phi x các hợp cht
chứa nitơ trong c cấp nhiễm các hợp cht chứa nitơ trong c cấp, tiêu chuẩn
v nồng độ các hợp cht chứa nitơ trong nước cp ca thế gii, nguyên nhân, tác hại
của các hợp cht chứa nitơ đối với thể con người Việt Nam, các nguồn y ô
nhiễm amoni); các phương pháp tách loi amoni (phương pháp sinh học tách loại
amoni, các phương pháp hóa lý và hóa học tách loại amoni); Laterite; gii thiu chung
v công nghệ nano. Gii thiệu ý tưởng, đối tượng, mc tiêu nghiên cứu cũng như danh
mc thiết b, hóa chất cn thiết cho nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu: chế to vt
liệu MnO2 mang trên laterit bằng phương pháp ngâm ph, chế to vt liu MnO2 có
kích thước nanomet mang trên laterit bng phương pháp ngâm phủ; phương pháp phân
tích: xác định hàm lưng amoni bằng phương pháp so màu vi thuc th Nessler, hàm
lượng Nitrit trong nước bằng phương pháp so màu với thuc th Griss, xác định nitrat
trong nước bằng phương pháp so màu vi thuc th Phenoldisunfonic, xác định nng
độ mangan (Mn2+) trong c bằng phương pháp Pesunphat. Kết qu thảo lun:
Chế to vt liu VL1, VL2, kho sát khả năng xử amoni của vt liệu VL1 VL2.
Khảo sát khả năng xử lý amoni ca vt liu VL2 bằng mô hình động, mt s cơ chế gi
định cho quá trình oxi hoá.
Keywords. Hóa học; Hóa học môi trưng; Ô nghim nước; X amoni; Đá
ong
Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên Laterit (đá ong biến tính) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên Laterit (đá ong biến tính) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên Laterit (đá ong biến tính) 9 10 541