Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng xử lý sinh học của chất màu sau oxi hóa xúc tác

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu khả năng xử lý sinh học của chất
màu sau oxi hóa xúc tác
Đồng Thị Mai Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thế Hà
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Qui trình công nghệ ngành dệt
nhuộm; Ô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhuộm ở Việt Nam; Các
phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm. Tiến hành
thực nghiệm: Trình bày mục đích, nội dung, nguyên vật liệu, thiết bị và dụng cụ
nghiên cứu; Giới thiệu quy trình thực nghiệm; Phương pháp phân tích. Trình bày
một số kết quả nghiên cứu: Kết quả khảo sát các thông số của nước thải trước và sau
oxi hóa xúc tác; Kết quả của quá trình nuôi vi sinh; Khả năng xử lý vi sinh nước thải
sau oxi hóa pha lỏng; Đánh giá khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương
pháp oxi hóa ở nhiệt độ gần nhiệt độ nước thải thực, áp suất khí quyển; So sánh kết
quả các phương pháp tiền xử lý nước thải dệt nhuộm.
Keywords. Hóa lý; Hóa học; Chất màu; Xử lý sinh học; Xử lý thuốc nhuộm
Content
Luận văn gồm các phần chính sau:
A. Mở đầu (2 trang)
(Giới thiệu tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài)
Màu là chỉ tiêu khó xử lý, các nhà máy xí nghiệp nhuộm đang cần có qui trình
và công nghệ thích hợp để xử lý hiệu quả màu trong dòng thải. Muốn xử lý đạt chuẩn
thải ra môi trường cần có công nghệ tiên tiến như lọc màng, oxi hóa, hấp phụ … tuy
nhiên giá thành rất cao. Công nghệ xử lý sinh học có ưu điểm là hầu như không sử dụng
hóa chất, chỉ cần oxi không khí, giá thành thấp nên được coi là sinh thái nhất, tuy nhiên
không hiệu quả với chỉ tiêu là độ màu. Cần kết hợp nhiều phương pháp để xử lý chất
màu đạt hiệu quả cao. Luận văn kết hợp phương pháp sinh học xử lý nước thải dệt
nhuộm với quá trình tiền xử lý bằng công nghệ oxi hóa xúc tác pha lỏng dùng oxi không
khí làm tác nhân oxi hóa.
B. Chương 1 – Tổng quan (32 trang)
Gồm các phần chính sau:

1.1. Qui trình công nghệ ngành dệt nhuộm
1.2. Ô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhuộm ở Việt Nam
1.3. Các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm
C. Chương 2 – Thực nghiệm (10 trang)
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Nguyên vật liệu, thiết bị và dụng cụ
2.4. Quy trình thực nghiệm
2.5. Phương pháp phân tích
D. Chương 3 – Kết quả và thảo luận ( 28 trang)
3.1. Kết quả khảo sát các thông số của nước thải trước và sau oxi hóa xúc tác
3.2. Kết quả của quá trình nuôi vi sinh
3.3. Khả năng xử...
Nghiên cứu kh năng xử lý sinh học ca cht
màu sau oxi hóa xúc tác
Đồng Th Mai Anh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý; Mã số: 60 44 31
Người hướng dn: PGS.TS. Cao Thế
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Qui trình công ngh ngành dệt
nhuộm; Ô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhum Việt Nam; Các
phương pháp xử thuc nhum hoạt tính trong c thi dt nhum. Tiến hành
thc nghiệm: Trình bày mục đích, nội dung, nguyên vật liu, thiết b dụng c
nghiên cứu; Gii thiệu quy trình thc nghiệm; Phương pháp phân tích. Trình bày
mt s kết qu nghiên cu: Kết qu khảo sát các thông số của nước thải trước và sau
oxi hóa xúc tác; Kết qu của quá trình nuôi vi sinh; Khả năng xử lý vi sinh nước thi
sau oxi hóa pha lỏng; Đánh giá khả năng xử lý nước thi dt nhum bằng phương
pháp oxi hóa nhiệt độ gn nhiệt độ c thi thực, áp suất khí quyển; So sánh kết
qu các phương pháp tiền x lý nước thi dt nhum.
Keywords. Hóa lý; Hóa học; Chất màu; Xử lý sinh học; X lý thuốc nhum
Content
Luận văn gồm các phần chính sau:
A. M đầu (2 trang)
(Gii thiu tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài)
Màu là chỉ tiêu khó x lý, các nhà y xí nghiệp nhuộm đang cần có qui trình
công nghệ thích hợp để x lý hiệu qu màu trong dòng thải. Mun x lý đạt chun
thải ra môi trường cần có công nghệ tiên tiến như lọc màng, oxi hóa, hp ph tuy
nhiên giá thành rất cao. Công nghệ x lý sinh học ưu điểm hầu như không sử dng
hóa chất, ch cần oxi không khí, gthành thấp nên được coi là sinh thái nhất, tuy nhiên
không hiệu qu vi ch tiêu độ màu. Cần kết hp nhiều phương pháp đ x lý chất
màu đt hiu qu cao. Lun n kết hợp phương pháp sinh học x lý nước thi dt
nhum với quá trình tiền x lý bằng công nghệ oxi hóa xúc tác pha lỏng dùng oxi không
khí làm tác nhân oxi hóa.
B. Chương 1 – Tng quan (32 trang)
Gồm các phần chính sau:
Nghiên cứu khả năng xử lý sinh học của chất màu sau oxi hóa xúc tác - Trang 2
Nghiên cứu khả năng xử lý sinh học của chất màu sau oxi hóa xúc tác - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng xử lý sinh học của chất màu sau oxi hóa xúc tác 9 10 567