Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và ứng dụng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và
ứng dụng
Ngô Thùy Linh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm. Chương 2: Kiểm thử phần
mềm hướng đối tượng. Chương 3: Kiểm thử bao phủ phần mềm. Chương 4: Máy trạng
thái và kiểm thử bao phủ máy trạng thái.
Keywords: Kiểm thử phần mềm; Công nghệ phần mềm; Máy trạng thái
Content

1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Với sự phát triển như vũ bão của Công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và Công nghệ
phần mềm nói riêng, việc phát triển phần mềm ngày càng được hỗ trợ bởi nhiều công cụ phát
triển tiên tiến, làm cho việc xây dựng phần mềm đỡ mệt nhọc, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, vì độ phức tạp của phần mềm và những giới hạn về thời gian, các nguồn lực, nên
các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử phần mềm ngày càng chặt chẽ,
song vẫn không đảm bảo rằng các sản phẩm phần mềm được tạo ra không còn lỗi. Lỗi vẫn
luôn tiềm ẩn trong mọi sản phẩm và có thể gây ra những thiệt hại khôn lường. Đặc biệt, do
nguồn lực có hạn, việc kiểm thử phần mềm có thể phải ngừng lại khi cạn kiệt nguồn lực hay
thời gian cho phép đã hết. Vấn đề đặt ra là, có thể dừng qúa trình kiểm thử được không hay
bắt buộc phải kiếm thêm nguồn lực để tiếp tục. Ngay trong trường hợp còn nguồn lực, khi
kiểm thử không phát hiện thấy lỗi, một câu hỏi tương tự đặt ra: có cần thiết phải tiếp tục kiểm
thử nữa hay không. Để trả lời những câu hỏi trên đây, có một số cách cho phép đánh giá chất
lượng đạt được của phần mềm để đưa ra quyết định:
− Cách thứ nhất là xây dựng mô hình đo độ tin cậy để đánh giá chương trình. Khi chương
trình đạt được một mức độ tin cậy nào đó thì có thể dừng lại.

− Cách thử hai là đánh giá độ bao phủ chương trình của mục tiêu kiểm thử đặt ra đã thực
hiện được. Khi độ bao phủ đạt được số phần trăm nào đó, đây cũng là một tiêu chí đánh
giá cho phép có thể dừng quá trình kiểm thử.
Vì những lý do trên, đề tài ”nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và ứng dụng” được
chọn làm đề tài cho luận văn cao học của tôi.
Sau khi trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm, luận văn đi sâu vào quá trình kiểm
thử phần mềm hướng đối tượng, đặc biệt cho trường hợp máy trạng thái. Trên cơ sở các
phương pháp kiểm thử hướng đối tượng, nghiên cứu các phương pháp đánh giá độ bao phủ
của kiểm thử nói chung, đặc biệt kiểm thử cho phần mềm hướng đối tượng. Tiếp đó tiến hành
xây dựng một chương trình thử nghiệm ...
Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và
ứng dụng
Ngô Thùy Linh
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người ng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ
m bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm. Chương 2: Kiểm thử phần
mềm hướng đối tượng. Chương 3: Kiểm thử bao phủ phần mềm. Chương 4: Máy trạng
thái và kiểm thử bao phủ máy trạng thái.
Keywords: Kiểm thử phần mềm; Công nghệ phần mềm; Máy trạng thái
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vi s phát triển như vũ bão ca Công ngh thông tin (CNTT) nói chung và Công ngh
phn mm nói riêng, vic pt trin phn mềm ngày càng đưc h tr bi nhiu công c phát
trin tiên tiến, làm cho vic xây dng phn mềm đỡ mt nhọc, nhanh hơn hiệu qu hơn.
Tuy nhiên, độ phc tp ca phn mm nhng gii hn v thi gian, các ngun lc, nên
các hoạt động đảm bo chất lượng phn mm kim th phn mm ngày càng cht ch,
song vẫn không đảm bo rng các sn phm phn mm được to ra không n li. Li vn
luôn tim n trong mi sn phm th gây ra nhng thit hại khôn lường. Đặc bit, do
ngun lc hn, vic kim th phn mm th phi ngng li khi cn kit ngun lc hay
thời gian cho phép đã hết. Vn đề đặt ra là, th dng qúa trình kim th được không hay
bt buc phi kiếm thêm ngun lực để tiếp tục. Ngay trong trường hp còn ngun lc, khi
kim th không phát hin thy li, mt câu hi tương t đặt ra: có cn thiết phi tiếp tc kim
th na hay không. Để tr li nhng câu hỏi trên đây, mt s cách cho phép đánh giá cht
lượng đạt được ca phn mm để đưa ra quyết định:
Cách thứ nhất xây dựng mô hình đo độ tin cậy để đánh giá chương trình. Khi chương
tnh đạt được một mức độ tin cậy nào đó t có thể dừng lại.
1
Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và ứng dụng - Trang 2
Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và ứng dụng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu kiểm thử bao phủ phần mềm và ứng dụng 9 10 568