Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu kiến trúc mạng lõi hệ thống thông tin di động LTE/SAE

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2995 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------

NGUYỄN VĂN TOÀN

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC MẠNG LÕI HỆ THỐNG
THÔNG TIN DI ĐỘNG LTE/SAE

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
Người hướng dẫn: TS.

NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG

Hà Nội -Năm 2011

GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN
 Lý do chọn đề tài
LTE là tiêu chuẩn mới nhất trong các nhóm công nghệ di động của 3GPP. Công
nghệ LTE có thể cung cấp tốc độ đường xuống lên tới 100 Mbit/s, đường lên cao nhất là
50 Mbit/s. Công nghệ LTE hỗ trợ sóng mang từ 1,4 MHz tới 20 MHz và hỗ trợ đa truy
nhập phân chia theo tần sô (FDD) hoặc theo thời gian TDD. Mạng lõi của công nghệ
LTE – SAE là 1 thành phần quan trọng của công nghệ LTE cũng như hệ thống thông tin
di động LTE. Trong đó chứa đựng các công nghệ then chốt và các giao thức quyết định
tính ưu việt của công nghệ LTE so với các công nghệ trước đó.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc phát triển mạng 3G lên mạng 4G hiện nay,
đề tài: “Nghiên cứu kiến trúc mạng lõi hệ thống thông tin di động LTE/SAE” là cần
thiết thực đối với thạc sỹ kỹ thuật viễn thông.
 Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu các vấn đề về kiến trúc mạng lõi của hệ thống thông tin di động
LTE/SAE trong đó bao gồm kiến trúc hệ thống, các giao thức điều khiển, giao thức người
sử dụng....
Dựa vào việc nghiên cứu kiến trúc mạng, phân tích các mô hình mạng đang thử
nghiệm tại Việt Nam để thấy các ưu, nhược điểm và đánh giá tính khả thi của việc triển
khai hệ thống thông tin di động LTE tại Việt Nam trong những năm tới.
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Công nghệ di động LTE, mạng lõi SAE được phát triển và chuẩn hóa bởi 3GPP.
 Phương pháp nghiên cứu
Tổng quan các công trình nghiên cứu LTE/SAE trên thế giới.
Áp dụng vào thực tiễn của mạng viễn thông Việt Nam nói chung và các mạng di
động nói riêng. Đề xuất lộ trình phát triển cho các công nghệ mạng di động ở Việt Nam.
 Kết quả nghiên cứu đạt được
Luận văn đã đề cập đến các vấn đề về: Quá trình phát triển các công nghệ thông
tin di động trong đó mới nhất là LTE, tổng quan về cộng nghệ LTE, kiến trúc mạng lõi

LTE/SAE, các giao thức điều khiển, giao thức người dùng, các mô hình mạng lõi thử
nghiệm tại Việt Nam; xu hướng phát triển LTE trên thế giới và đề xuất lộ trình phát triển
công nghệ LTE tại Việt Nam.
Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LTE

1.1 Bối cảnh xuất hiện LTE
1.2 Yêu cầu và mục tiêu của LTE
Thảo luận về các yêu cầu quan trọng cho hệ thống LTE mới dẫn đến ...
B GO DC VÀ ĐÀO TẠO
TP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------
NGUYỄN VĂN TOÀN
NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC MẠNG LÕI HỆ THỐNG
THÔNG TIN DI ĐỘNG LTE/SAE
CHUYÊN NGÀNH: KTHUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG
Hà Nội -Năm 2011
Nghiên cứu kiến trúc mạng lõi hệ thống thông tin di động LTE/SAE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu kiến trúc mạng lõi hệ thống thông tin di động LTE/SAE - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu kiến trúc mạng lõi hệ thống thông tin di động LTE/SAE 9 10 20