Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu suy diễn và ngôn ngữ datalog

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu
suy diễn và ngôn ngữ datalog
Doãn Thị Thúy Hiền
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1.01.10
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuệ
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày các khái niệm cơ sở của logic bậc một - ngôn ngữ nền tảng để
biểu diễn một cơ sở dữ liệu logic, các tính toán bộ và tính toán miền là các hình thức
hoá logic của các ngôn ngữ truy vấn các cơ sở dữ liệu quan hệ. Trình bày về ngôn ngữ
các quy tắc trong cơ sở dữ liệu suy diễn, vấn đề phân chia hay tích hợp một động cơ
suy diễn với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trình bày cụ thể về ngôn ngữ Datalog, cú
pháp, ngữ nghĩa, sự mở rộng của Datalog, vấn đề tính giá trị của các truy vấn Datalog
cũng như vấn đề tính giá trị của các quy tắc đệ quy
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Cơ sở dữ liệu suy diễn; Ngôn ngữ datalog
Content
MỞ ĐẦU

Cơ sở dữ liệu quan hệ cho phép tiếp nhận, lưu trữ và xử lý một lượng dữ liệu lớn.
Việc nghiên cứu cơ sở dữ liệu quan hệ đã đạt được nhiều thành công, có nhiều đóng
góp lớn trong việc quản lý. Tuy nhiên, ngoài việc tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu,
người ta cần một loại cơ sở dữ liệu có khả năng suy luận ra các thông tin từ các dữ liệu
được lưu giữ. Cơ sở dữ liệu suy diễn đáp ứng được yêu cầu ấy. Ngoài việc lưu trữ các
thông tin một cách rõ ràng theo kiểu cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu suy diễn còn
lưu giữ các luật có khả năng suy diễn dựa trên các dữ liệu đã lưu.
Cơ sở dữ liệu suy diễn là sản phẩm tự nhiên của lập trình logic, trong đó logic
toán được sử dụng cho các khái niệm tính toán mô hình trực tiếp. Kỹ thuật cơ sở dữ
liệu suy diễn được ứng dụng nhiều trong các hệ hỗ trợ quyết định, và các hệ chuyên
gia. Cùng với các kỹ thuật phát triển cơ sở dữ liệu quan hệ, điều cơ bản này trong logic
có nghĩa là cơ sở dữ liệu suy diễn có khả năng lưu một lượng lớn thông tin cũng như
việc thực hiện suy diễn trên các thông tin đó.

Có rất nhiều lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật cơ sở dữ liệu suy diễn, như hệ hỗ trợ
quyết định, các hệ chuyên gia. Nó cho phép phân tích một lượng lớn các dữ liệu, đưa
ra các suy luận cho tương lai.
Việc nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn được thực hiện trên thế giới từ những năm
80 của thế kỷ trước, nhưng ở nước ta cho đến hiện nay vẫn còn rất ít những nghiên cứu
về nó. Việc tìm hiểu cơ sở về cơ sở dữ liệu suy diễn và các ứng dụng của nó là một
vấn đề có ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn. Với lý do đó em chọn đề tài nghiên cứu luận
văn là:
“ Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu su...
Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu
suy diễn và ngôn ngữ datalog
Doãn Thị Thúy Hiền
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ thông tin; Mã số: 1.01.10
Người hưng dẫn: TS. Nguyn Tuệ
m bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày các khái niệm sở của logic bậc một - ngôn ngữ nền tảng để
biểu diễn một sdữ liu logic, các tính toán bộ tính toán miền các nh thức
hoá logic của các ngôn ngữ truy vấn các cơ sở dữ liệu quan hệ. Tnh bày về ngôn ngữ
các quy tắc trong sở dữ liệu suy diễn, vấn đề phân chia hay tích hp một động
suy diễn với mt hệ quản trị s dữ liu. Trình bày cụ thể về ngôn ngữ Datalog,
pháp, ngữ nghĩa, sự mở rộng của Datalog, vấn đề tính giá trị của các truy vấn Datalog
cũng như vấn đề tính giá trị của các quy tc đệ quy
Keywords: Cơ sở dữ liệu; sở dữ liệu suy diễn; Ngôn ngữ datalog
Content
MỞ ĐẦU
Cơ s d liệu quan h cho phép tiếp nhận, lưu tr và x lý một lượng d liệu lớn.
Việc nghn cứu cơ s d liệu quan h đã đt được nhiều thành công, nhiều đóng
góp lớn trong việc quản lý. Tuy nhiên, ngoài việc tiếp nhận, lưu tr x lý d liệu,
người ta cần một loại cơ s d liệu có kh năng suy luận ra các thông tin t các d liệu
được lưu gi. Cơ s d liệu suy din đáp ứng đưc u cầu ấy. Ngoài việc lưu tr các
thông tin một cách ràng theo kiểu cơ s d liệu quan h, cơ s d liệu suy diễn còn
lưu gi các luật kh năng suy diễn dựa trên các d liệu đã lưu.
Cơ s d liệu suy diễn sn phẩm t nhn của lập trình logic, trong đó logic
toán đưc s dng cho các khái niệm tính toán hình trực tiếp. K thuật cơ s d
liệu suy diễn đưc ng dng nhiều trong các h h tr quyết định, các h chuyên
gia. ng với các k thuật phát triển cơ s d liệu quan h, điều cơ bản này trong logic
có nghĩa cơ s d liệu suy diễn kh năng lưu một lượng lớn thông tin cũng như
việc thực hin suy diễn trên các thông tin đó.
Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu suy diễn và ngôn ngữ datalog - Trang 2
Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu suy diễn và ngôn ngữ datalog - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu suy diễn và ngôn ngữ datalog 9 10 837