Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu marketing

Được đăng lên bởi Nguyễn Loan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
---   --NGHIÊN CỨU MARKETING
Đề tài:
NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CẢM ỨNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH
TẾ ĐÀ NẴNG

GVHD: Phạm Thị Lan Hương
Lớp tín chỉ: NCMAR_1
Nhóm thực hiện: C4
1.

Nguyễn Thị Loan

Lớp 36k12.2

2.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

3.

Nguyễn Đăng Thái

Lớp 36k12.2

4.

Huỳnh Quang Thiện Vũ

Lớp 36k12.2

5.

Trần Nhật Hiếu

Lớp 36k12.1

Lớp 36k12.2

MỤC LỤC
I.
TIMELINE VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN.....................................................................2
II.
A.

BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU.........................................................................................2
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH........................................................3

1.

Xác định vấn đề, cơ hội marketing........................................................................3

2.

Xác định phương án ra quyết định........................................................................6
B.

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU............................6

1.

Câu hỏi nghiên cứu................................................................................................6

2.

Các giả thuyết nghiên cứu......................................................................................7

3.

Phạm vi nghiên cứu................................................................................................7

4.

Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................................7
C.

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.........................................................................8

1.

Phương pháp nghiên cứu:.....................................................................................8

2.

Chọn mẫu và thu thập dữ liệu................................................................................8

3.

Xây dựng thang đo và bảng câu hỏi......................................................................9
D.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................................11

1.

Những thông tin đạt được trong dự án................................................................11

2.

Những mức không đạt được trong dự án............................................................11
III. BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA....................................................................................11
IV. PHÂN TÍCH SPSS (FILE ĐÍNH KÈM)...................................................................15
V.

I.

PHÂN TÍCH KẾT Q...





 !"
#$%&'($)

)"Phạm Thị Lan Hương
*+,-./01"NCMAR_1
02304/0!5."C4
  
 
  
  !"# 
$ %&'() 
Nghiên cứu marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu marketing - Người đăng: Nguyễn Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu marketing 9 10 680