Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt nạt ở học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách
và hiện tượng bắt nạt ở học sinh phổ thông trên
địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Duyên
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: GS.TS..Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Tìm hiểu và hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về nhân cách và hiện tượng
bắt nạt, bị bắt nạt ở học sinh phổ thông. Nghiên cứu khảo sát, phân tích đánh giá thực
trạng hiện tượng bắt nạt của 303 học sinh phổ thông ở Bắc Ninh. Chỉ ra mối liên hệ
giữa hiện tượng bắt nạt, bị bắt nạt và đặc điểm nhân cách của học sinh phổ thông,
qua đó chỉ ra được những đặc điểm nhân cách chủ chốt của thủ phạm và nạn nhân
của bắt nạt.
Keywords: Tâm lý học; Nhân cách; Bắt nạt học đường; Tâm lý học trẻ em; Trẻ vị
thành niên
Content
1. Lý do chọn đề tài
Hiện tượng bắt nạt nói chung và bắt nạt học đường nói riêng đã xuất hiện từ lâu, từ khi
các hình thức dạy học đầu tiên hình thành, bởi vì gây hấn, thống trị và cạnh tranh là một phần
trong các đặc tính của con người. Mức độ, hình thức và hậu quả của bắt nạt ngày càng tinh vi,
nguy hiểm và để lại hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình mà toàn xã hội.
Nhân cách là tập hợp những đặc điểm riêng của mỗi cá nhân, được thể hiện một cách
ổn định thông qua hành vi ứng xử của họ. Ngoài giai đoạn hình thành nhân cách mạnh mẽ
lần thứ nhất khi đứa trẻ khoảng ba tuổi, nhân cách được đình hình rõ ràng xung quanh lứa
tuổi dậy thì, cũng là lứa tuổi mà hiện tượng bắt nạt xảy ra khá phổ biến.
Trong nghiên cứu này chúng tôi muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách
của học sinh và hiện tượng bắt nạt có mối liên hệ với nhau như thế nào?
2. Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt nạt, bị bắt nạt ở học
sinh phổ thông từ đó có đề ra những biện pháp tác động phù hợp.
3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt
nạt, bị bắt nạt ở học sinh phổ thông.
- Khách thể nghiên cứu bao gồm 303 học sinh từ lớp 6 đến 12 từ trường Trung học cơ sở
Tân Hồng và trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
4. Phạn phạm vi nghiên cứu Giới
-

Thời gian khảo sát của đề tài nghiên cứu từ: 09/2011-02/2012

-

Do thời gian hạn chế nên chúng tôi chỉ nghiên cứu hiện tượng bắt nạt, bị bắt nạt của học

sinh phổ thông diễn ra ở nhà trường.
5. Giả thiết nghiên cứu
-

Hiện tượng bắt nạt có tồn tại ở học sinh phổ thông và dưới cá...
Nghiên cu mi liên h giữa đặc đim nhân cách
hiện tượng bt nt hc sinh ph thông trên
địa bàn tnh Bc Ninh
Nguyn Th Duyên
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Tâm hc lâm sàng tr emv thành niên; Mã s: 60 31 80
Người hướng dn: GS.TS..Nguyn Th M Lc
m bảo v: 2012
Abstract: m hiu và h thng hóa các lý thuyết cơ bản v nhân cách và hiện tượng
bt nt, b bt nt hc sinh ph thông. Nghiên cu khảo sát, phân tích đánh giá thc
trng hiện tượng bt nt ca 303 hc sinh ph thông Bc Ninh. Ch ra mi liên h
gia hiện tượng bt nt, b bt nạt và đặc đim nhân cách ca hc sinh ph thông,
qua đó chỉ ra đưc những đặc điểm nhân cách ch cht ca th phm và nn nhân
ca bt nt.
Keywords: Tâm hc; Nhân cách; Bt nt học đường; Tâm hc tr em; Tr v
thành niên
Content
1. Lý do chọn đề tài
Hiện tượng bt nt i chung và bt nt hc đường nói riêng đã xuất hin t u, t khi
c nh thc dy hc đầu tiên hình thành, bi vì gây hn, thng tr và cnh tranh mt phn
trong các đặc tính ca con ngưi. Mức đ, hình thc và hu qu ca bt nt ngày ng tinh vi,
nguy hiểm và đ li hu qu nng n cho cá nhân, gia đình mà tn xã hi.
Nhân cách là tp hp những đặc điểm riêng ca mỗi cá nhân, được th hin mt cách
ổn định thông qua hành vi ng x ca họ. Ngoài giai đoạn hình thành nhân cách mnh m
ln th nhất khi đứa tr khong ba tuổi, nhân cách được đình hình ràng xung quanh lứa
tui dậy thì, cũng là lứa tui mà hiện tượng bt nt xy ra khá ph biến.
Trong nghiên cu này chúng tôi mun tìm hiu mi liên h giữa đặc điểm nhân cách
ca hc sinh và hiện tượng bt nt có mi liên h với nhau như thế nào?
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt nạt ở học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt nạt ở học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt nạt ở học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 9 10 944