Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2381 lần   |   Lượt tải: 16 lần
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-------------------------------

LÝ THỊ PHƯƠNG THẢO

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VNPT
CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

: QUẢN TRỊ KINH DOANH
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS HOÀNG VĂN HẢI

HÀ NỘI - 2011

1

2

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết khách quan của đề tài
Để có một chiến lược kinh doanh đúng đắn, những người xây dựng chiến
lược phải biết phân tích một cách chính xác môi trường kinh doanh của doanh
nghiệp, tức là xác định được xu thế hiện tại, tìm ra các yếu tố then chốt bảo đảm
thành công, biết khai thác ưu thế tương đối, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của
doanh nghiệp và của các đối thủ cạnh tranh, cũng như mong muốn của khách hàng
và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp, biết cách tiếp cận thị trường nhằm tìm ra cơ
hội kinh doanh và tạo ra bước đi sáng tạo cho doanh nghiệp của mình. Đây chính là
những công việc cần thiết trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
Hiện tại, vấn đề nghiên cứu môi trường, cả về lý luận cũng như thực tiễn, đối
với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT còn chưa được tập trung. Vì vậy, đề tài
“Nghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần
Đầu tư Quốc tế VNPT” được lựa chọn nghiên cứu mang tính cấp thiết và có ý
nghĩa thực tiễn quan trọng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chiến
lược kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông nói chung và của VNPT nói riêng.
2. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh, và
nghiên cứu môi trường phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
nói chung; đồng thời phát triển và vận dụng đối với doanh nghiệp viễn thông nói
riêng;
- Phân tích môi trường kinh doanh các dịch vụ viễn thông của VNPT Global.
Trên cơ sở đó đề xuất việc tổ chức nghiên cứu môi trường kinh doanh và các định
hướng chiến lược kinh doanh các dịch vụ viễn thông của VNPT Global đến năm
2015.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là môi trường phục vụ xây dựng chiến
lược kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phạm vi được giới hạn trong nghiên cứu môi trường phục vụ xây dựng
chiến lược kinh doanh các dịch vụ viễn thông của VNPT Global.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp mô hình của M.E. Porter về 5 lực lượng cạnh tranh, mô hình
chuỗi giá trị, phương pháp thống kê kinh nghiệm, phương pháp thích ứng theo kinh
nghiệm, phương pháp chuyên gia, chiến lược hội nhập quốc tế.
2

3...
1
1
HC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------------------------------
LÝ THỊ PHƯƠNG THẢO
NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VNPT
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS HOÀNG VĂN HẢI
HÀ NI - 2011
Nghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT 9 10 434