Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu một số hệ thống tiền điện tử

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu một số hệ thống tiền điện tử

Cao Thị Bích Liên

Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày một số khái niệm toán học và lý thuyết cơ bản về mật mã học; trình
bày khái quát về thương mại điện tử, tiền điện tử, các hình thức thanh toán bằng tiền điện
tử và một số vấn đề về tiền điện tử; giới thiệu, phân tích, so sánh các hệ thống tiền điện tử
đã được triển khai như: hệ thống First Virtual, hệ thống Digicash, hệ thống Milicent, hệ
thống Mondex và hệ thống Payword; trình bày các khảo sát về tình hình sử dụng tiền
điện tử tại Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam và đề xuất khả năng sử dụng tiền
điện tử ở Việt Nam.
Keywords: Công nghệ thông tin; Thương mại diện tử; Tiền điện tử

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của mạng và công nghệ thông tin, sự bùng nổ của
Internet đã mang lại những thay đổi chưa từng thấy trong thương mại điện tử. Với xu thế hội
nhập vào nền kinh tế thế giới, sự phát triển các dịch vụ của thương mại điện tử là xu hướng tất
yếu.
Trên thế giới, tiền điện tử đã và đang được ứng dụng thành công với nhiều hình thức
phong phú, nhưng khái niệm “tiền điện tử” vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam.
2. Mục đích của luận văn

Luận văn nghiên cứu một số hệ thống tiền điện tử trên thế giới và đề xuất về khả năng sử
dụng tiền điện tử ở Việt Nam.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là một số hệ thống tiền điện tử.
4. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu về năm hệ thống tiền điện tử điển hình trên thế giới: First
Virtual, Digicash, Millicent, Mondex, PayWord.
5. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu những kiến thức khái quát về tiền điện tử và một số hệ thống tiền điện tử
thông qua các sách báo, tạp chí bằng tiếng Việt, tiếng Anh và một số trang Web có liên quan đến
đề tài.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
Luận văn trình bày những kiến thức khái quát về tiền điện tử, đi sâu nghiên cứu, phân tích
một số hệ thống tiền điện tử và một số vấn đề hiện đang đặt ra đối với tiền điện tử cùng các
hướng giải quyết cho các vấn đề đó.
7. Kết cấu luận văn
Luận văn gồm có 4 chương:
- Chương 1: Các khái niệm cơ bản.
Trình bày một số khái niệm toán học và lý thuyết cơ bản về mật mã học.
- Chương 2: Cơ sở khoa học của tiền điện tử.
Trình bày những kiến thức khái quát về thương mại điện tử và tiền điện tử (khái niệm,
cấu trúc, tính chất, phân loại tiền...
Nghiên cu mt s h thng tiền điện t
Cao Th Bích Liên
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS ngành:ng ngh thông tin; Mã s: 1 01 10
Người hướng dn: PGS.TS. Trnh Nht Tiến
m bảo v: 2008
Abstract: Trình bày mt s khái nim toán hc thuyết bản v mt mã hc; trình
bày khái quát v thương mại đin t, tiền điện t, các hình thc thanh toán bng tiền đin
t và mt s vấn đề v tiền điện t; gii thiu, phân tích, so sánh các h thng tiền điện t
đã được triển khai như: hệ thng First Virtual, h thng Digicash, h thng Milicent, h
thng Mondex h thng Payword; tnh bày các kho sát v tình hình s dng tin
đin t ti Nht Bn, Singapore, Hoa K Việt Nam đ xut kh năng s dng tin
đin t Vit Nam.
Keywords: ng ngh thông tin; Thương mại din t; Tiền đin t
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cp thiết ca luận văn
Hiện nay, spt triển nhanh chóng của mạng công nghệ thông tin, sự bùng nổ của
Internet đã mang lại những thay đổi chưa từng thấy trong thương mại điện tử. Với xu thế hội
nhập o nền kinh tế thế gii, sự phát triển các dịch vụ của thương mại điện tử là xu hướng tất
yếu.
Trên thế giới, tiền điện tđã đang được ng dụng thành công với nhiều hình thức
phong phú, nhưng khái niệm tiền điện tử” vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam.
2. Mc đích của luận văn
Nghiên cứu một số hệ thống tiền điện tử - Trang 2
Nghiên cứu một số hệ thống tiền điện tử - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu một số hệ thống tiền điện tử 9 10 433