Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2948 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin
Hồ Thị Hương Thơm
Trường Đại học Công nghệ
Luận án TS ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 62 48 05 01
Người hướng dẫn: TS. Hồ Văn Canh, PGS. TS. Trịnh Nhật Tiến
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh, phát hiện ảnh có
giấu tin và các nghiên cứu liện quan. Ngoài ra, chương này còn nêu ra phương
pháp đánh giá các kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin theo chuẩn đánh giá độ chính
xác (Precision), độ bao phủ (Recall), độ trung bình điều hòa (F-measure) và nguồn
dữ liệu ảnh sử dụng để thử nghiệm. Chương 2: Trình bày một số kỹ thuật phát
hiện mù cho ảnh có giấu tin trên LSB gồm các kỹ thuật phát hiện: ―độ lệch
chuẩn‖, ―12‖, ―tỉ lệ xám‖ và phát hiện bằng phương pháp ước lượng thông tin giấu
trong sử dụng lý thuyết ―trùng khớp‖. Từ đó đưa ra kết quả so sánh giữa các kỹ
thuật đề xuất và một số phương pháp phát hiện mù khác: 2 với n bậc tự do của A.
Westfeld , LLRT (Logarithm Likelihood Ratio Test) của K. Sullivan và kỹ thuật
ước lượng: RS (Regular /Singular) của Jessica Fridrich và cộng sự , DI của T.
Zhang và X. Ping cho thấy kết quả tương đương và hiệu quả hơn ở một số trường
hợp. Chương 3: Đề xuất bốn kỹ thuật phát hiện có ràng buộc cho ảnh có giấu tin
sử dụng một số kỹ thuật giấu tin đã biết: DIH (Difference Image Histogram), HKC
(Kỹ thuật giấu tin của ba tác giả J. Hwang, J. Kim và J.Choi), IWH và RVH
(Reversible Vertical Horizontal Technique).
Keywords: Hệ thống thông tin; Kỹ thuật giấu tin; Giấu tin trong ảnh

Content
1. Tính cấp thiết của luận án
―Giấu thông tin‖ (Steganography) là kỹ thuật giấu thông tin quan trọng vào đối tượng
khác. Nó đã có lịch sử phát triển từ hàng nghìn năm và trải qua nhiều thời kỳ biến động

của xã hội loài người, ngày nay khi kỹ thuật số bùng nổ, con người cũng ―số hoá‖ lĩnh
vực đó phục vụ cho cuộc sống hiện đại.
Về nguyên lý, giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện hay trong dữ liệu ảnh số không
khác gì nhiều, nhưng do giấu tin trong ảnh dễ thực hiện hơn, giấu được nhiều thông tin
hơn, và cũng là đối tượng số được sử dụng khá phổ biến trên Internet hiện nay, nên kỹ
thuật giấu tin trong ảnh chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong các loại dữ liệu đa phương tiện [32].
Thông tin có thể được giấu trên miền không gian hoặc trên miền biến đổi như biến đổi
tần số (cosine, wavelet, fourier rời rạc) hay biến đổi sai phân (difference image).
Kỹ thuật giấu tin trong ảnh đa số là phương pháp giấu trên bit có ít ý nghĩa nhất LSB
(Least Significant Bit) của điểm ảnh hoặc...
Nghiên cu mt s k thut phát hin nh giu tin
H Th Hương Thơm
Trường Đại hc Công ngh
Lun án TS ngành: H thng thông tin; Mã s: 62 48 05 01
Người ng dn: TS. H Văn Canh, PGS. TS. Trịnh Nht Tiến
m bảo v: 2012
Abstract: Chương 1: Giới thiu tng quan v giu tin trong nh, phát hin nh có
giu tin các nghiên cu liện quan. Ngoài ra, chương này còn nêu ra phương
pháp đánh giá các kỹ thut phát hin nh giu tin theo chuẩn đánh giá độ chính
xác (Precision), độ bao ph (Recall), đ trung bình điu hòa (F-measure) ngun
d liu nh s dụng để th nghim. Chương 2: Trình bày một s k thut phát
hin cho nh giu tin trên LSB gm các k thut phát hiện: ―độ lch
chuẩn‖, ―12‖, ―tỉ l m‖ và phát hiện bằng phương pháp ước lượng thông tin giu
trong s dng thuyết ―trùng khớp‖. Từ đó đưa ra kết qu so sánh gia các k
thuật đề xut mt s phương pháp phát hiện khác: 2 vi n bc t do ca A.
Westfeld , LLRT (Logarithm Likelihood Ratio Test) ca K. Sullivan k thut
ước lượng: RS (Regular /Singular) ca Jessica Fridrich cng s , DI ca T.
Zhang X. Ping cho thy kết qu tương đương và hiu qu n mt s trưng
hợp. Chương 3: Đề xut bn k thut phát hin ràng buc cho nh giu tin
s dng mt s k thut giấu tin đã biết: DIH (Difference Image Histogram), HKC
(K thut giu tin ca ba tác gi J. Hwang, J. Kim và J.Choi), IWH và RVH
(Reversible Vertical Horizontal Technique).
Keywords: H thng thông tin; K thut giu tin; Giu tin trong nh
Content
1. Tính cp thiết ca lun án
―Giấu thông tin‖ (Steganography) k thut giu thông tin quan trọng vào đối tượng
khác. đã có lch s phát trin t hàng nghìn m và tri qua nhiu thi k biến động
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin 9 10 345