Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phát triên dịch vụ hiển thị (PRESENCE) trong phận hệ đa phương tiện IP (IMS)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

LÊ QUANG VŨ

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
HIỂN THỊ (PRESENCE) TRONG PHÂN HỆ
ĐA PHƯƠNG TIỆN IP (IMS)
CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ :
60.52.708

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS HOÀNG MINH

Phản biện 1: ……………………………………………………
……………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………
……………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Phân hệ đa phương tiện IP (IMS) có nhiều ưu điểm nổi bật và là nền tảng để
xây dựng các mạng hội tụ dựa trên kiến trúc mở, phân tán trong môi trường tự do
truy nhập. Phân hệ IMS có nhiều khối chức năng thực thi những nhiệm vụ khác
nhau như kết nối chuyển tải điều khiển phiên, bảo đảm an ninh mạng, tính cước
dịch vụ, Kiến trúc IMS cho phép hội tụ các dịch vụ đa phương tiện người dùng,
khảo sát vai trò của thông tin hiển thị trong IMS để cung cấp riêng tư cá nhân. Để
sử lý cuộc gọi VoIP, các phiên truyền thông và tin nhắn tức thì được trao đổi, điều
này có thể đạt được qua một server ứng dụng IMS trong phương thức trao đổi với
các thành phần IMS (S-CSCF và HSS) từ truy nhập khác nhau.
Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP và vấn đề có
thể đề xuất một kiến trúc dùng chung mà nó mở rộng khái niệm hiển thị rông rãi
cho các loại của thông tin ngữ cảnh. Dựa trên việc sử dụng được lựa chọn, nhận
dạng hiển thị được yêu cầu và thuộc tính ngữ cảnh (ví dụ., nguồn, thời gian thực,
độ khả dụng, thời gian sống) và các đặc thính khác của chúng.
Như vậy ý nghĩa khoa học của luận văn đưa ra kiến trúc IMS và các vấn đề
liên quan diễn giải các thuộc tính ngữ cảnh và hiển thị đó như thế nào để thu thập
được, giám sát, lọc, lưu trữ hiệu quả thông qua kiến trúc phân cấp. Điều này bao
gồm sự kết hợp hiển thị bên ngoài và thông tin ngữ cảnh như dữ liệu khẩn và dữ
liệu thường nhật, trong việc bảo mật và cách sử dụng thông tin nhậy cảm cá nhân.
Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn giúp hiểu rõ các vấn đề liên quan tới chất
lượng dịch vụ nhằm triển khai hiệu quả các dịch vụ gia tăng giá trị trong phân hệ
IMS...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
LÊ QUANG VŨ
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIN DỊCH V
HIỂN THỊ (PRESENCE) TRONG PHÂN HỆ
ĐA PHƯƠNG TIỆN IP (IMS)
CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ S : 60.52.708
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI 2011
Nghiên cứu phát triên dịch vụ hiển thị (PRESENCE) trong phận hệ đa phương tiện IP (IMS) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phát triên dịch vụ hiển thị (PRESENCE) trong phận hệ đa phương tiện IP (IMS) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu phát triên dịch vụ hiển thị (PRESENCE) trong phận hệ đa phương tiện IP (IMS) 9 10 407