Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc
hướng mô hình trong công nghệ phần mềm
Lâm Thị Thúy Hoa
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Ngô Văn Hiền
Năm bảo vệ: 2009
Abstract. Trình bày các nguyên tắc mô hình hóa trực quan và các đặc trưng trong
công nghệ hướng đối tượng. Trình bày tổng quan về kiến trúc hướng mô hình
(MDA), các mô hình trong MDA, sự chuyển đổi mô hình trong MDA. Nghiên cứu
phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng phần mềm ứng dụng theo kiến
trúc hướng mô hình bao gồm: Phân tích kiến trúc hệ thống; xác định nội dung của
mô hình độc lập với thao tác tính toán (CIM); chuyển đổi mô hình CIM sang mô
hình độc lập với nền công nghệ (PIM); chuyển đổi mô hình PIM sang mô hình theo
nền công nghệ cụ thể (PSM); thiết kế mô hình dữ liệu. Áp dụng phương pháp phân
tích thiết kế hướng đối tượng theo kiến trúc hướng mô hình vào việc phát triển hệ
thống quản lý tín dụng trong ngân hàng. So sánh, đánh giá sự giống nhau và các đặc
tính của MDA với các phương pháp khác như OO-Method, SOA. Đưa ra kiến nghị
của việc phát triển phần mềm theo MDA như tính linh hoạt, khả năng xuyên chức
năng và khả năng tái sử dụng.
Keywords. Công nghệ phần mềm; Kiến trúc hướng mô hình; Quản lý tín dụng;
Thiết kế hướng đối tượng

Content
Trong kỷ nguyên công nghệ và nền kinh tế đa chiều, phần mềm đã và đang đóng một
vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng phát triển cho mọi doanh nghiệp và góp
phần gia tăng giá trị cạnh tranh trong cộng đồng. Đối với chính phủ, phần mềm là một trong
những yếu tố cơ bản trong viêc xây dựng nền tảng phát triển kinh tế của quốc gia và cải thiện
các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Phương pháp tiếp cận Kiến trúc hướng theo mô hình (MDA: Model-Driven
Architecture) do tổ chức OMG (Object Management Group) phát triển là một cách tiếp cận
dùng các mô hình để phát triển phần mềm ứng dụng. Ba mục tiêu cơ bản của MDA là khả
năng di động, tính xuyên chức năng và sự sử dụng lại thông qua việc tách rời các mối liên
quan, ví dụ như là: mô hình độc lập với thao tác tính toán, (CIM - Computation Independent
Model), mô hình độc lập với nền công nghệ (PIM - Platform Independent Model), mô hình
cụ thể của nền công nghệ (PSM - Platform Specific Model), sự chuyển đổi mô hình và các
mẫu của MDA v.v…

Luận văn này được thực hiện nhằm mu ̣c đich nghiên cứu về kiến trúc hướng mô hình,
́
phương pháp tiếp cận theo kiến trúc hướng mô hình trong công nghiệp phát t...
ng dng ki
 phn mm
 
i hc 
Lu ThS.   phn mm: 60 48 10
ng dn: n
o v: 2009
Abstract. 
       ng quan v ki    
 chuyu
t k nng phn mm ng dng theo kin
 thnh ni dung ca
c lp v
c lp vi n (PIM); chuy
n c th (PSM); thit k  li
t k ng theo kin h
thng qu gic
a MDA v-n ngh
ca vin phn mt, kh c
  dng.
Keywords.   phn mm; Ki    ; Qu   ng;
Thit k ng
Content
Trong k  vn kinh t u, phn mt
ng trong vin cho mi doanh nghi
ph cnh tranh trong ci v, phn mt trong
nhng yu t n tronng nn tn kinh t ca qui thin
ng cuc sng c
  p cn Ki       Model-Driven
Architecture) do t chc OMG (Object Management Group cn
 n phn mm ng dng. Ba mn c
 s dng l
 c lp v- Computation Independent
Model), c lp vi n (PIM - Platform Independent Model)
c th ca n (PSM - Platform Specific Model), s chuy
mu c
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm - Trang 2
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm 9 10 173