Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và
mã hóa thông tin
Nguyễn Quý Hào
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền số liệu và Mạng máy tính; Mã số: 60.48.15
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở toán học được sử dụng trong quá trình nén và mã hoá thông
tin gồm: các khái niệm, các định lý, định nghĩa và một số thuật toán cơ bản. Tìm hiểu
các thuật toán mã hoá: AES, RSA và các kỹ thuật có liên quan được sử dụng trong quá
trình mã hoá. Nghiên cứu các phương pháp nén: Fanno, Shanon, Huffman, Lzw …
Phân tích hướng nghiên cứu phối hợp các phương pháp nén và mã hoá thông tin. Giải
pháp thực hiện và đánh giá mô hình nghiên cứu. Ngoài ra còn trình bày về quá trình
cài đặt chương trình thử nghiệm mô hình phối hợp bằng ngôn ngữ lập trình C#.Net.
Keywords: Nén thông tin; Mã hóa thông tin; Kỹ thuật giấu tin
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Quá trình lưu trữ và truyền tải thông tin luôn luôn có 2 yếu tổ được quan tâm hàng đầu là: tính
an toàn bảo mật và kích thước của tệp tin.
Đã có rất nhiều các phần mềm, các chương trình được viết để giải quyết hai vấn đề được đặt
ra. Tuy nhiên nếu chỉ nén dữ liệu kích thước tệp tin được giảm nhưng lại không bảo đảm tính
an toàn thông tin. Ngược lại nếu chỉ mã hoá chỉ đảm bảo tính an toàn nhưng không giải quyết
được vấn đề giảm dung lượng lưu trữ hơn thế mã hoá tệp tin lớn tốn nhiều thời gian và băng
thông để truyền tải cũng tăng theo.
Trong khi đó nếu phối hợp cả hai quá trình trên sẽ đem lại rất nhiều lợi ích: giảm dung lượng
lưu trữ, giảm băng thông truyền tải, giảm thời gian mã hoá, tăng tính bảo mật cho tệp tin so
với tệp tin chỉ mã hoá đơn thuần.
Từ ý nghĩa thực tiễn quan trọng nêu trên là động lực để tôi nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu
phối hợp hai phương pháp nén và mã hoá thông tin”.
Trong luận văn sẽ đề xuất mô hình và giải pháp phối hợp hai phương pháp nén và mã hoá
thông tin: sử dụng các thuật toán nén để nén dữ liệu sau đó dùng phương pháp mã hoá đối
xứng để mã hoá tệp tin sau, cuối cùng là dùng mã khoá khoá bất đối xứng RSA để mã hoá
khoá chung của AES.
Luận văn được trình bày theo cấu trúc sau:
- Chương 1: trình bày cơ sở toán học được sử dụng trong quá trình nén và mã hoá
thông tin gồm: các khái niệm, các định lý, định nghĩa và một số thuật toán cơ bản
- Chương 2: trình bày về các thuật toán mã hoá: AES, RSA và các kỹ thuật có liên quan
được sử dụng trong quá trình mã hoá.
- Chương 3: trình bày về các phương pháp nén: Fanno, Shanon, Huffman, Lzw…

-

Chương 4: trình bày v...
Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và
mã hóa thông tin
Nguyễn Quý Hào
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền số liệu và Mạng máy tính; số: 60.48.15
Người ng dẫn: PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
m bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở toán học được sử dụng trong quá trình nén và mã hoá thông
tin gồm: các ki niệm, các định , định nghĩa một số thuật toán cơ bản. Tìm hiểu
các thuật toán mã hoá: AES, RSA và các kỹ thuật có liên quan được sử dụng trong quá
tnh hoá. Nghiên cứu các phương pháp nén: Fanno, Shanon, Huffman, Lzw
Phân tích hướng nghiên cứu phối hợp các phương pháp n mã hoá thông tin. Giải
pháp thực hiện và đánh giá mô nh nghiên cứu. Ngoài ra còn trình bày vquá trình
cài đặt chương trình thử nghiệm mô hình phối hợp bằng ngôn ngữ lập trình C#.Net.
Keywords: Nén thông tin; Mã hóa thông tin; Kỹ thuật giấu tin
Content
LI M ĐẦU
Quá trình lưu tr và truyn ti thông tin luôn luôn có 2 yếu t được quan tâm hàng đầu là: tính
an toàn bo mật và kích thước ca tp tin.
Đã rất nhiu các phn mềm, các chương trình đưc viết để gii quyết hai vấn đề được đặt
ra. Tuy nhiên nếu chỉ nén dữ liệu ch thước tệp tin được giảm nhưng lại không bảo đảm tính
an toàn thông tin. Ngược lại nếu chỉ hoá chỉ đảm bảo tính an toàn nhưng không giải quyết
được vấn đề giảm dung lượng lưu trữ hơn thế hoá tệp tin lớn tốn nhiều thời gian băng
thông để truyền tải cũng tăng theo.
Trong khi đó nếu phối hợp cả hai quá trình trên sẽ đem lại rất nhiều lợi ích: giảm dung lượng
lưu trữ, giảm băng thông truyền ti, giảm thời gian mã hoá, tăng tính bảo mật cho tệp tin so
với tệp tin chỉhoá đơn thuần.
T ý nghĩa thực tin quan trng nêu trên là động lc đ tôi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu
phi hợp hai phương pp nén và hoá thông tin”.
Trong luận văn s đề xut mô hình gii pháp phi hợp hai phương pháp nén mã hoá
thông tin: s dng các thuật toán nén để nén d liệu sau đó dùng phương pháp mã hđi
xứng để mã htp tin sau, cui cùng là dùng khkhoá bất đối xứng RSA để mã hoá
khoá chung ca AES.
Luận văn được trình bày theo cu trúc sau:
- Chương 1: trình bày sở toán học được s dng trong quá trình nén h
thông tin gm: các khái niệm, các định , định nghĩa và một s thut toán cơ bn
- Chương 2: trình bày v các thut toán mã hoá: AES, RSA và các k thut có liên quan
đưc s dng trong quá tnh mã hoá.
- Chương 3: trình bày v các phương pháp nén: Fanno, Shanon, Huffman, Lzw…
Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin 9 10 191