Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phương pháp mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin (INFORMATION RETRIEVAL)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2626 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
------------------------------------------

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG TRUY VẤN TRONG
TRUY XUẤT THÔNG TIN (INFORMATION RETRIEVAL)

Chuyên ngành : Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số : 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

HÀ NỘI - NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Từ Minh Phương

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Phản biện 2: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm 2010

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Chương I. Tổng quan về mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin
Giới thiệu tổng quan về mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin

1.1

1.1.1 Hệ thống truy xuất thông tin (Information Retrieval-IR)
Hệ thống Truy xuất thông tin (Information Retrieval) là hệ thống thực hiện tìm
kiếm tài liệu (thường là các tài liệu văn bản) từ một tập các tài liệu (được lưu trữ
trên máy tính) thường có tính chất phi cấu trúc (văn bản ngôn ngữ tự nhiên) thỏa
mãn một nhu cầu thông tin của con người
Mục đích của hệ thống Truy xuất thông tin là hiển thị cho người dùng một tập
các thông tin thỏa mãn nhu cầu thông tin. Định nghĩa chính xác cho nhu cầu thông
tin là “câu truy vấn” (query), và các thông tin được chọn là “tài liệu” (documents).
Một hệ thống tìm kiếm thông tin có hai chức năng chính, đó là lập chỉ mục
(indexing) và tìm kiếm (interrogation).
Hệ thống truy xuất thông tin được chia làm 2 loại như sau:
-

Hệ thống tìm kiếm thông tin dựa trên từ khóa: Là cách sử dụng từ khóa biểu
diễn tài liệu và câu truy vấn. Trong đó, từ khóa sẽ được dùng để lập chỉ mục
cho các tài liệu.

-

Hệ thống tìm kiếm thông tin dựa trên khái niệm: Sử dụng khái niệm để biểu
diễn tài liệu và câu truy vấn. Hệ thống dùng các khái niệm để lập chỉ mục.

Có 2 tiêu chí để đánh giá một hệ thống tìm kiếm thông tin đó là: Độ chính xác
và độ bao phủ thông tin.
1.1.2 Mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin:
Mở rộng truy vấn (query expansion...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
------------------------------------------
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG TRUY VẤN TRONG
TRUY XUẤT THÔNG TIN (INFORMATION RETRIEVAL)
Chuyên ngành : Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số : 60.48.15
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
NỘI - NĂM 2012
Nghiên cứu phương pháp mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin (INFORMATION RETRIEVAL) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phương pháp mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin (INFORMATION RETRIEVAL) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghiên cứu phương pháp mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin (INFORMATION RETRIEVAL) 9 10 285