Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phương pháp tăng chất lượng dịch vụ truyền Video trên mạng không dây

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Nghiên cứu phương pháp tăng chất lượng dịch
vụ truyền Video trên mạng không dây
Nguyễn Thanh Hải
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: PGS.TS Vương Đạo Vy
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu các phương pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng truyền tải
video Mpeg-4 trên mạng không dây 802.11e. Dựa vào đặc tính của các khung hình
Video, thuật toán đã ưu tiên cho các khung quan trọng hơn của dòng Video để đảm
bảo sự tái tạo cũng như chất lượng của Video tại nơi thu. Trong trường hợp tắc nghẽn
xảy ra, các khung ít quan trọng sẽ được loại bỏ, hơn nữa bằng cách tự động phân phối
các gói tin Video khác nhau vào các truy cập AC thích hợp nhất theo các lưu lượng
trên truy cập MAC. Bằng việc mô phỏng và đánh giá kết quả của phương pháp
802.11e, ánh xạ tĩnh và ánh xạ động luận văn đã đánh giá được hiệu suất của các
phương pháp và đưa ra các tham số tối ưu cho phương pháp ánh xạ động, một
phương pháp đã thành công trong việc nâng cao chất lượng truyền Video trên mạng
không dây.
Keywords: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Mạng không dây; Dịch vụ truyền
video

Content
MỞ ĐẦU
Truyền tải đa phương tiện qua mạng không dây đã được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu
trước đây. Để cải thiện chất lượng truyền dẫn Video, các nghiên cứu trước đây đã đề xuất
nhiều phương án khác nhau để cải thiện dịch vụ đa phương tiện qua mạng không dây, một
trong những hướng nghiên cứu đó là tạo ra các mô hình xuyên lớp trong truyền tải Video
trong thời gian thực. Người ta đã đề xuất ra tiêu chuẩn 802.11e EDCA chia thành các truy
cập AC0, AC1, AC2, AC3 để phân loại các luồng dữ liệu theo, đồng thời cũng có thuật toán
ánh xạ tĩnh và ánh xạ động dựa trên 802.11e EDCA để cải thiện chất lượng dịch vụ truyền
Video. Thuật toán ánh xạ tĩnh, phân bổ dữ liệu Video H264 vào các hàng đợi theo mức độ ưu
tiên theo ý nghĩa mà hóa của nó, tuy nhiên ánh xạ tĩnh chỉ phù hợp cho tải nặng của lưu
lượng mạng, khi tải nhẹ, các dữ liệu Video được ánh xạ tới các truy cập AC có độ ưu tiên
thấp hơn sẽ cho kết quả chậm trễ truyền dẫn, để giải quyết vấn đề này người ta đã đề xuất ra

2

phương pháp ánh xạ động dựa vào xác suất xuất hiện của các khung hình video và đô ưu tiên
của các hàng đợi truy câp AC, để phân bổ tối ưu các luồng dữ liệu Video vào các hàng đợi
cho phù hợp. Trong đề tài này tôi sẽ tập trung vào việc mô phỏng và đánh giá lại hiệu suất
của 3 phương pháp trên, tập trung vào tối ưu các tham số trong thuật toán ánh xạ động.
Nội dung c...
1
Nghiên cứu phương pháp tăng chất lượng dch
v truyn Video trên mng không dây
Nguyn Thanh Hi
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: K thuật điện t; Mã s: 60 52 70
Người ng dn: PGS.TS Vương Đạo Vy
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cứu các phương pháp cải tiến nhm nâng cao chất lượng truyn ti
video Mpeg-4 trên mng không y 802.11e. Da o đặc tính ca các khung hình
Video, thuật toán đã ưu tiên cho các khung quan trọng hơn của ng Video để đảm
bo s tái tạo cũng như chất lượng ca Video tại nơi thu. Trong trường hp tc nghn
xy ra, các khung ít quan trng s được loi bỏ, hơn nữa bng cách t động phân phi
các i tin Video khác nhau vào các truy cp AC thích hp nhất theo c lưu lượng
trên truy cp MAC. Bng vic mô phỏng và đánh g kết qu của phương pháp
802.11e, ánh x tĩnh và ánh xạ đng luận văn đã đánh gđưc hiu sut ca các
phương pháp đưa ra c tham số ti ưu cho phương pháp ánh xạ động, mt
phương pháp đã thành ng trong việc nâng cao cht lượng truyn Video trên mng
không dây.
Keywords: Đin t vin thông; K thuật đin t; Mng không dây; Dch v truyn
video
Content
M ĐẦU
Truyn ti đa phương tin qua mạng không y đã được đề cập đến trong nhiu nghiên cu
trước đây. Đ ci thin chất lượng truyn dn Video, các nghiên cứu trước đây đã đ xut
nhiều phương án khác nhau để ci thin dch v đa phương tiện qua mng không dây, mt
trong những hướng nghiên cứu đó là to ra các mô hình xuyên lp trong truyn ti Video
trong thi gian thực. Người ta đã đề xut ra tiêu chun 802.11e EDCA chia thành các truy
cập AC0, AC1, AC2, AC3 đ phân loi các lung d liệu theo, đồng thời cũng thuật toán
ánh x tĩnh và ánh xạ động dựa trên 802.11e EDCA để ci thin cht lượng dch v truyn
Video. Thut toán ánh x tĩnh, phân bổ d liệu Video H264 vào các hàng đợi theo mức độ ưu
tiên theo ý nghĩa hóa của nó, tuy nhiên ánh x tĩnh ch php cho ti nng của lưu
lượng mng, khi ti nh, các d liệu Video được ánh x ti các truy cập AC độ ưu tiên
thp hơn sẽ cho kết qu chm tr truyn dn, để gii quyết vấn đ này người ta đã đề xut ra
Nghiên cứu phương pháp tăng chất lượng dịch vụ truyền Video trên mạng không dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phương pháp tăng chất lượng dịch vụ truyền Video trên mạng không dây - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu phương pháp tăng chất lượng dịch vụ truyền Video trên mạng không dây 9 10 558