Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2246 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN THẾ HÒA

ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỂ LỰA CHỌN CÔNG
SUẤT PHÙ HỢP CHO CÁC HỆ THỐNG MÁY PHÁT SÓNG TRUNG
CÔNG SUẤT LỚN

Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ VĂN SAN

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………
Phản biện 2: …………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

i

MỤC LỤC
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG CỦA

Trang
i
1
5

VOV
1.1.Sơ đồ khối các hệ thống thiết bị kỹ thuật phát thanh tại Đài TNVN

5

1.2.Các phương thức phát sóng vô tuyến của VOV

5

1.5. Kết luận chương.

6
Chương 2

6

NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN ĐỂ LỰA CHỌN CÔNG SUẤT PHÙ HỢP CHO
MÁY PHÁT SÓNG TRUNG CÔNG SUẤT LỚN
2.1. Phổ tần số cho máy phát sóng trung

6

2.2. Truyền lan của sóng trung

7

2.6. Phương pháp tính cường độ trường

7

2.6.1. Tính cường độ trường sóng đất sóng trung khi môi trường truyền sóng là một

7

loại đất
2.6.2. Tính cường độ trường sóng đất sóng trung khi truyền sóng qua nhiều loại đất

8

2.4. Độ cao anten

9

2.4.1 Giản đồ phương hương với độ cao anten
2.7.2. Phương pháp tính cường độ trường sóng trời

9
9

2.10. Kết luận chương

10

Chương 3- LỰA CHỌN CÔNG SUẤT PHÁT SÓNG PHÙ HỢP CHO CÁC
MÁY PHÁT SÓNG TRUNG 500 KW Ở ĐÀI PSPT VN2 VÀO CÁC GIỜ BAN
ĐÊM

11

ii
3.1 máy phát

11

3.1.4.Các chế độ chạy máy

11

3.2. Hệ thống anten – feeder và các thiết bị phụ trợ

12

3.2.1. Anten

12

3.3. Đặc điểm của truyền sóng của sóng trung công suất lớn vào các giờ ban đêm

12

3.3.1. Các vùng phủ sóng

13

3.3.3. Vùng phủ sóng của ba sóng đối nội ở đài VN2 khi dùng anten chống fading

15

3.3.4. Vùng phủ sóng của ba sóng đối nội ở đài VN2 khi giảm công suất

18

3.5. Kết luận chương 3

20

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

20

1

MỞ ĐẦU
Kể từ ngày thành lập tới nay, trải qua hơn 60 năm hình
thành và phát triển, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã vượt qua
vô vàn khó khăn, gian khổ hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ
của mình là truyền tải những chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các thông tin kinh tế, văn
hóa, xã hội, giải trí góp phần giáo dục, n...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
---------------------------------------
NGUYN TH HÒA
ĐỀ TÀI
NGHIÊN CU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỂ LA CHN CÔNG
SUT PHÙ HP CHO CÁC H THNG MÁY PHÁT SÓNG TRUNG
CÔNG SUT LN
Chuyên ngành: K THUT ĐIN T
Mã s: 60.52.70
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
HÀ NI - 2012
Nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn 9 10 33