Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần đúng 1 photon

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần
đúng 1 photon μ  e  ν  ν  γ
μ

e

Chu Văn Thịnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Trình bày quá trình phân rã muon: yếu tố ma trận của quá trình
phân rã; tốc độ phân rã của quá trình. Tìm hiểu đóng góp của bổ chính
tương tác điện từ cho phân rã muon: giới thiệu cách tìm biên độ của phép
dời chuyển cho quá trình; phương pháp cho quá trình; phương pháp điều
chỉnh thứ nguyên cho quá trình.
Keywords: Vật lý toán; Quá trình phân rã; Tương tác photon; Ma trận;
Điện từ
Content

%
Quá trình phân rã muon m ® e + ne + nm , xảy ra do tương tác yếu là một quá trình
phân rã điển hình đã được thực nghiệm và lý thuyết nghiên cứu từ lâu. Việc tính thêm sự

%
đóng góp của tương tác điện từ vào quá trình này m ® e + ne + nm + g có ý nghĩa xem
xét quá trình phân rã với sự hấp thụ và bức xạ photon vì các hạt tham gia phân rã có
mang điện tích. Bài toán này có ý nghĩa trong việc xây dựng lý thuyết thống nhất điện
yếu. Các lượng tử của trường điện từ là các photon với khối lượng nghỉ bằng không, nên
phân kỳ hồng ngoại sẽ xuất hiện trong tất cả các quá trình vật lý mà ta xem xét. Mục đích
chủ yếu của luận văn này là giới hạn nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần

%
đúng một photon thực m ® e + ne + nm + g , và đi sâu vào các phương pháp khử phân

kỳ hồng ngoại khác nhau: Phương pháp l min và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên,
đồng thời tiến hành so sánh các kết quả thu được.
Nội dung luận văn Thạc sĩ này bao gồm phần mở đầu, hai chương, kết luận, tài liệu
dẫn và hai phụ lục, chúng được trình bày theo trình tự sau:

%
Chương 1. Ta nghiên cứu quá trình phân rã m ® e + ne + nm do tương tác yếu gây
nên, và tính tốc độ phân rã của quá trình này. Chương này gồm hai mục:

%
Mục 1.1. ta viết Hamiltonien tương ứng m ® e + ne + nm , vẽ sơ đồ phân rã ở bậc
thấp nhất của lý thuyết nhiễu loạn theo hằng số tương tác yếu G, viết yếu tố S – ma trận.
Từ yếu tố S – ma trận rút ra được biểu thức cho biên độ bất biến của phép dời chuyển

T fi( m) ứng với quá trình kể trên.
Mục 1.2. ta tính tốc độ phân rã dựa trên công thức tổng quát và biểu thức biên độ
của phép dời chuyển, tương ứng với giản đồ Feynman đã tìm được ở mục 1.1.
Chương 2. Dành cho việc tính toán thêm bổ chính ở bậc thấp nhất của tương tác

%
điện từ cho quá trình phân rã m ® e + ne + nm gây nên bởi tương tác yếu, có nghĩa trong

...
Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần
đúng 1 photon
μe
μ e ν ν γ
Chu Văn Thịnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyn Xuân Hãn
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày quá trình phân muon: yếu tố ma trận của quá trình
phân rã; tốc độ phân của quá trình. Tìm hiểu đóng góp của bổ chính
tương tác điện từ cho phân muon: giới thiệu cách tìm biên độ của phép
dời chuyển cho quá trình; phương pháp cho quá trình; phương pháp điều
chỉnh thứ nguyên cho quá trình.
Keywords: Vật toán; Quá trình phân ; Tương tác photon; Ma trận;
Điện từ
Content
Quá trình phân muon
e
e
m
m n n® + +
%
, xảy ra do tương tác yếu là một quá trình
phân điển hình đã được thực nghiệm và lý thuyết nghiên cứu từ lâu. Việc tính thêm sự
đóng góp của tương tác điện từ vào quá trình này
e
e
m
m n n g® + + +
%
ý nghĩa xem
xét quá trình phân với sự hấp thụ và bức xạ photon các hạt tham gia phân
mang điện tích. Bài toán này ý nghĩa trong việc xây dựng thuyết thống nhất điện
yếu. Các lượng tử của trường điện từ các photon với khối lượng nghỉ bằng không, nên
phân kỳ hồng ngoại sẽ xuất hiện trong tất cả các quá trình vật lý mà ta xem xét. Mục đích
chủ yếu của luận văn này là giới hạn nghiên cứu quá trình phân điện yếu trong gần
đúng một photon thực
e
e
m
m n n g® + + +
%
, đi sâu vào các phương pháp khử phân
Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần đúng 1 photon - Trang 2
Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần đúng 1 photon - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu quá trình phân rã điện yếu trong gần đúng 1 photon 9 10 449