Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai – Bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lƣu vực sông
Đa Dâng thuộc thƣợng nguồn sông Đồng Nai –
Bƣớc đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định
Nguyễn Thị Mai
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án TS Chuyên ngành: Sinh thái học; Mã số: 62 42 60 01
Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS. Mai Đình Yên, PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Tổng hợp và phân tích các quan điểm về quy hoạch sinh thái ở
các lƣu vực sông trên thế giới và tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá hiện
trạng các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và những vấn đề cấp bách trong
công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn lƣu vực nghiên cứu.
Đề xuất định hƣớng quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng trên cơ sở
xác định ảnh hƣởng của một số yếu tố chính nhằm hỗ trợ các nhà quy
hoạch, hoạch định chính sách và ra quyết định trong quản lý lƣu vực. Trên
cơ sở dữ liệu về môi trƣờng và đa dạng sinh học hiện có, áp dụng mô hình
SWAT trong hệ hỗ trợ quyết định kết hợp với hệ thống thông tin địa lý để
đề xuất các phƣơng án quy hoạch sinh thái cho lƣu vực sông Đa Dâng.
Keywords: Sinh thái học nƣớc; Sông Đa Dâng; Sông Đồng Nai
Content
MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Lƣu vực sông Đa Dâng thuộc thƣợng nguồn hệ thống sông Đồng Nai, một lƣu vực
đóng vai trò rất quan trọng bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có giá trị lớn về
kinh tế và khoa học, nhất là về mặt sinh thái, môi trƣờng. Tuy nhiên, lƣu vực sông Đa
Dâng hiện đang chịu sức ép rất lớn do sự phát triển kinh tế và xã hội, do chặt phá rừng
đầu nguồn và chuyển đổi đất rừng thành đất trồng các loại cây công nghiệp,... Các hoạt
động này đã ảnh hƣởng rất lớn đến các hệ sinh thái tự nhiên trong lƣu vực sông và từ đó
gây nên hiện tƣợng suy thoái đa dạng sinh học trong toàn lƣu vực. Vì vậy, đề tài đã chọn
lƣu vực sông Đa Dâng thuộc tỉnh Lâm Đồng làm đối tƣợng nghiên cứu. Mặc dù tại khu
vực này đã có một số nghiên cứu trƣớc đây nhƣng những nghiên cứu này hoặc chỉ tập

trung vào các vấn đề môi trƣờng nƣớc hoặc chỉ đề cập đến một khía cạnh hay một vấn đề
sinh thái, môi trƣờng riêng biệt hay chỉ tập trung về các dạng tài nguyên chung của cả hệ
thống sông Đồng Nai, mà chƣa có công trình nào nghiên cứu cụ thể, đầy đủ về các khía
cạnh sinh thái trên toàn bộ lƣu vực sông Đa Dâng. Vì vậy, nhằm phục vụ cho công tác
quy hoạch sinh thái, quản lý và duy trì hiệu quả đa dạng sinh học cũng nhƣ bảo vệ tốt các
hệ sinh thái, góp phần vào sự phát triển bền vững cho mỗi địa phƣơng trong lƣu vực
sông, luận án đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống, mang tính toàn ...
Nghiên cu quy hoạch sinh thái lƣu vực sông
Đa Dâng thuộc thƣợng nguồn sông Đồng Nai
Bƣớc đầu ng dng h h tr quyết định
Nguyn Th Mai
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun án TS Chuyên ngành: Sinh thái hc; s: 62 42 60 01
Ngƣời hƣớng dn: GS.TS. Mai Đìnhn, PGS.TS. Nguyn Kim Li
m bảo v: 2012
Abstract: Tng hợp và phân tích các quan điểm v quy hoch sinh thái
các lƣu vực sông trên thế gii ti Việt Nam. Phân tích, đánh giá hiện
trng các h sinh thái, đa dng sinh hc nhng vấn đề cp bách trong
công tác qun và bo tồn đa dng sinh học trên toàn lƣu vc nghiên cu.
Đề xuất định hƣớng quy hoạch sinh thái lƣu vực sông Đa Dâng trên sở
xác định ảnh hƣởng ca mt s yếu t chính nhm h tr các nhà quy
hoch, hoạch định chính sách và ra quyết định trong quản lƣu vc. Trên
s d liu v môi trƣờng và đa dạng sinh hc hin có, áp dng mô hình
SWAT trong h h tr quyết định kết hp vi h thng thông tin địa để
đề xuất các phƣơng án quy hoạch sinh thái cho lƣu vực sông Đa Dâng.
Keywords: Sinh thái học nƣớc; Sông Đa Dâng; Sông Đồng Nai
Content
M ĐẦU
1. TÍNH CP THIT CA ĐỀ TÀI
Lƣu vực sông Đa Dâng thuộc thƣợng ngun h thống sông Đồng Nai, một lƣu vực
đóng vai trò rất quan trng bi nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, giá tr ln v
kinh tế khoa hc, nht v mặt sinh thái, môi trƣờng. Tuy nhiên, lƣu vực sông Đa
Dâng hiện đang chịu sc ép rt ln do s phát trin kinh tế và hi, do cht phá rng
đầu ngun chuyển đổi đất rừng thành đt trng các loi cây công nghip,... Các hot
động này đã ảnh hƣởng rt ln đến các h sinh thái t nhiên trong lƣu vực sông và t đó
gây nên hin tƣợng suy thoái đa dạng sinh học trong toàn lƣu vực. vậy, đề tài đã chọn
lƣu vực sông Đa Dâng thuc tỉnh Lâm Đồng làm đối tƣợng nghiên cu. Mc ti khu
vc này đã mt s nghiên cứu trƣớc đây nhƣng những nghiên cu này hoc ch tp
Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai – Bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai – Bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghiên cứu quy hoạch sinh thái lưu vực sông Đa Dâng thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai – Bước đầu ứng dụng hệ hỗ trợ quyết định 9 10 788