Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu SAAS trong điện toán đám mây và áp dụng vào bài toán cập nhật tọa độ các trạm BTS tại Viễn thông Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3742 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

NGUYỄN TRẦN TOÀN

NGHIÊN CỨU SAAS TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM
MÂYVÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN CẬP NHẬT TỌA
ĐỘ CÁ TRẠM BTS TẠI VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
MÃ SỐ: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

2
Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải

Phản biện 1: …………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3
MỞ ĐẦU
Trong điện toán đám mây, mọi khả năng liên quan đến
công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các dịch vụ,
cho phép người dùng truy cập sử dụng các dịch vụ công nghệ
mà không cần phải quan tâm tới cơ sở hạ tầng phục vụ công
nghệ đó. Có ba mô hình dịch vụ công nghệ trong điện toán đám
mây phổ biến nhất, đó là: mô hình phần mềm như một dịch vụ
(SaaS), mô hình nền tảng như một dịch vụ (PaaS) và mô hình
hạ tầng như một dịch vụ (IaaS).
Đến ngày hôm nay, có rất nhiều vấn đề đặt ra khi
nghiên cứu và triển khai điện toán đám mây đối với nhiều
doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong khuôn khổ luận văn này chỉ đề
cập đến một phần quan trọng của điện toán đám mây – đó là
SaaS. Mục tiêu của bài là nghiên cứu tìm hiểu, so sánh sự
giống nhau, khác nhau cũng như ưu điểm của SaaS so với các
phần mềm truyền thống khác và đề xuất áp dụng SaaS vào một
ứng dụng thực tiễn là cập nhật tọa độ của các trạm BTS tại
VNPT Hà Nội.
Với mục tiêu đặt ra như vậy, những nội dung và kết quả
nghiên cứu chính của luận văn được trình bày trong ba chương
như sau:
Chương 1: Trình bày khái quát về điện toán đám mây,
các tính chất, đặc điểm, thành phần và các mô hình triển khai

4
của điện toán đám mây.
Chương 2: Đi sâu nghiên cứu về mô hình phần mềm
như một dịch vụ - SaaS
Chương 3: Đề xuất giải pháp SaaS vào bài toán cập
nhật tọa độ quản lý các trạm BTS, áp dụng cho cả các thiết bị
PC, PDA... tại VNPT Hà Nội
Phần kết luận đưa ra những đánh giá về những kết quả
đạt được và thảo luận về huớng nghiên cứu tiếp của luận văn.
Trong quá trình thực hiện Luận văn, do thời gian cũng
như trình độ của tác giả còn có những hạn chế nhất định nên
không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự
góp ý của các thầy, cô giáo và...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN TRẦN TOÀN
NGHIÊN CỨU SAAS TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM
MÂYVÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN CẬP NHẬT TỌA
ĐỘ CÁ TRẠM BTS TẠI VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Chuyên nnh: Truyền dữ liệu và Mng máy tính
MÃ SỐ: 60.48.15
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI - 2012
Nghiên cứu SAAS trong điện toán đám mây và áp dụng vào bài toán cập nhật tọa độ các trạm BTS tại Viễn thông Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu SAAS trong điện toán đám mây và áp dụng vào bài toán cập nhật tọa độ các trạm BTS tại Viễn thông Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghiên cứu SAAS trong điện toán đám mây và áp dụng vào bài toán cập nhật tọa độ các trạm BTS tại Viễn thông Hà Nội 9 10 441