Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2905 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái
nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững
tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Hoàng Thanh Thương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Người hướng dẫn: TS. Đoàn Hương Mai
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày khái niệm về hệ sinh thái, cảnh quan và sinh thái cảnh quan. Nghiên
cứu tình hình sinh thái cảnh quan ở Việt Nam cũng như ứng dụng Gis và viễn thám trong
nghiên cứu sinh thái học. Tìm hiểu về phát triển bền vững và những vấn đề quy hoạch.
Phân tích, đánh giá sinh thái cảnh quan và các hệ sinh thái ở xã Hương sơn, huyện Mỹ
Đức, Hà Nội. Đưa ra kết quả nghiên cứu và thảo luận: Điều kiện tự nhiên-yếu tố hình
thành nên cảnh quan; điều kiện dân sinh-kinh tế-xã hội-yếu tố tác động lên cảnh quan; hệ
thống các hệ sinh thái tại xã Hương Sơn; Bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái (HST) xã
Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp sử dụng sinh thái cảnh quan
các hệ sinh thái xã Hương Sơn theo định hướng phát triển Bền Vững: hệ sinh thái khu dân
cư; nông nghiệp; hệ sinh thái thủy vực; HST rừng trên núi đá vôi và rừng trên núi đất; HST
rừng trồng và cây ăn quả lâu năm, HST trảng cỏ và HST trảng cây bụi ; tre nứa.
Keywords. Sinh thái cảnh quan; Hệ sinh thái; Phát triển bền vững
Content
Toàn bộ xã Hương Sơn được phân ra làm 8 hệ sinh thái. Mỗi hệ sinh thái có những đặc điểm
đặc trưng. Điều này là thích hợp nhất để áp dụng viễn thám và GIS để thành lập bản đồ hiện trạng
các hệ sinh thái của một xã như xã Hương Sơn. Kết quả nghiên cứu mở ra một hướng tiếp cận mới
trong việc quản lý các hệ sinh thái và tạo điều kiện tối ưu trong việc quy hoạch phát triển môi
trường sinh thái và du lịch của xã bằng viễn thám và GIS.
1. Mở đầu
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là tên gọi quen thuộc, lâu đời của nhân dân Việt
Nam để chỉ một cụm di tích gồm nhiều chùa chiền, đền miếu khác nhau. Lễ hội chùa Hương kéo
dài từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch là lễ hội dài nhất trong cả nước. Không những

thế, nơi đây còn có bến nước, con thuyền, hang động, núi non với rừng cây bốn mùa xanh tươi,
trong đó có cả những loài cây được đặt tên bằng chính địa danh của vùng đất Phật như mơ Hương
Tích, rau Sắng chùa Hương. Hương Sơn không chỉ là vùng núi đá vôi, mà còn có sông, suối, đồng
ruộng, làng mạc…
Người dân ở Hương Sơn chủ yếu tham gia kinh doanh và phục vụ du lịch, khai thác, nuôi
trồng thủy sản, trồng trọt. Hoạt động lễ hội và du lịch ở địa phương vẫn ...
Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái
nhằm định hướng quy hoạch phát triển bn vng
tại xã Hương Sơn, Huyện M Đức, Hà Nội
Hoàng Thanh Thương
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Người hướng dn: TS. Đoàn Hương Mai
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình y khái niệm v h sinh thái, cảnh quan và sinh thái cảnh quan. Nghiên
cứu tình hình sinh thái cảnh quan Việt Nam cũng như ng dụng Gis viễn thám trong
nghiên cứu sinh thái học. Tìm hiểu v phát trin bn vững những vn đề quy hoch.
Phân tích, đánh giá sinh thái cnh quan các hệ sinh thái xã Hương sơn, huyn M
Đức, Nội. Đưa ra kết qu nghiên cứu tho luận: Điều kin t nhiên-yếu t hình
thành nên cảnh quan; điều kiện dân sinh-kinh tế-hội-yếu t tác động lên cảnh quan; h
thống các hệ sinh thái tại xã Hương Sơn; Bản đồ hin trạng các hệ sinh thái (HST)
Hương Sơn, huyện M Đức, Hà Nội. Đề xut mt s gii pháp sử dụng sinh thái cnh quan
các hệ sinh thái xã Hương Sơn theo định hướng phát trin Bn Vng: h sinh thái khu dân
cư; nông nghiệp; h sinh thái thủy vc; HST rừng trên núi đá vôi và rng trên núi đất; HST
rng trồng và cây ăn quả lâu năm, HST trảng c và HST trảng cây bụi ; tre na.
Keywords. Sinh thái cảnh quan; H sinh thái; Phát triển bn vng
Content
Toàn bộ xã Hương Sơn được phân ra làm 8 hệ sinh thái. Mi h sinh thái có những đặc điểm
đặc trưng. Điều này thích hợp nhất để áp dụng viễn thám GIS để thành lập bản đồ hin trng
các h sinh thái của một như xã Hương Sơn. Kết qu nghiên cứu m ra một hướng tiếp cn mi
trong vic quản lý các hệ sinh thái tạo điều kin tối ưu trong vic quy hoạch phát triển môi
trường sinh thái và du lịch của xã bằng viễn thám và GIS.
1. M đầu
Hương Sơn, huyn M Đức, Nội tên gọi quen thuộc, lâu đời của nhân dân Việt
Nam để ch mt cụm di tích gồm nhiều chùa chin, đền miếu khác nhau. Lễ hội chùa Hương kéo
dài t ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch l hội dài nhất trong c nước. Không nhng
Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 9 10 363