Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sự biến đổi một số tính chất lý - hóa nước suối Tân Long dưới tác động của nước thải mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu sự biến đổi một số tính chất lý - hóa
nước suối Tân Long dưới tác động của nước
thải mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên
Dương Văn Hùng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Minh
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Thu thập điều tra, tổng hợp đánh giá sơ bộ các hoạt động kinh tế xã hội
ở vùng nước suối Tân Long. Trình bày hiệnn trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã
hội trong vùng cần nghiên cứu. Nghiên cứu sự rửa trôi khoáng sét tại các bãi thải
mỏ. Đánh giá ảnh hưởng của một số thành phần chất thải đến chất lượng nước mặt
của suối Tân Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiếu các ảnh hưởng của
hoạt động khai thác than tại mỏ Khánh Hòa đến chất lượng nước suối Tân Long.
Keywords: Khoa học môi trường; Thái Nguyên; Ô nhiễm nước
Content
Thái Nguyên là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú cả về chủng loại và
trữ lượng.
Được đánh giá là tỉnh có trữ lượng than lớn thứ hai trong cả nước, với 15 triệu tấn
than mỡ và khoảng 90 triệu tấn than đá, phân bố ở các mỏ lớn thuộc các huyện trên địa
bàn tỉnh như mỏ than Khánh Hòa, mỏ than Phấn Mễ, mỏ than Núi Hồng.
Nhưng bên cạnh nguồn lợi to lớn mà ngành công nghiệp than đem lại thì vấn đề môi
trường liên quan đến hoạt động khai thác than cũng rất đáng quan tâm.
Để xác định được những ảnh hưởng này, cần phải có những nghiên cứu cụ thể.
Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng
viên TS. Nguyễn Ngọc Minh, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi
một số tính chất lý - hóa nước suối Tân Long dưới tác động của nước thải mỏ than
Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên” được đặt ra với những mục tiêu và nội dung nghiên cứu
cụ thể như sau:



Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá những ảnh hưởng từ hoạt động khai thác than tại mỏ than Khánh Hòa
các bãi thải mỏ đến chất lượng nước suối Tân Long.
- Đề xuất giải pháp giảm thiểu.


Nội dung nghiên cứu

- Thu thập điều tra, tổng hợp đánh giá sơ bộ các hoạt động kinh tế xã hội trong vùng
tiến hành nghiên cứu.
- Hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trong vùng nghiên cứu.
- Nghiên cứu sự rửa trôi khoáng sét tại các bãi thải mỏ.
- Đánh giá ảnh hưởng của một số thành phần chất thải đến chất lượng nước mặt của
suối Tân Long.


Phƣơng pháp nghiên cứu

- Thu thập điều tra, tổng hợp hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trong
vùng nghiên cứu. .
- Xác định các tính chất lý hóa cơ bản của nước suối Tân Long
- Xác định thành phần và tính c...
Nghiên cu s biến đổi mt s tính cht lý - hóa
nước suối Tân Long dưới tác động của nước
thi m than Khánh Hòa, tnh Thái Nguyên
Dương Văn Hùng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã s: 60 85 02
Người hướng dn: TS. Nguyn Ngc Minh
m bảo v: 2012
Abstract: Thu thập điều tra, tng hợp đánh giá b các hoạt động kinh tếhi
vùng nước sui Tân Long. Trình bày hinn trạng điều kin t nhiên, kinh tế
hi trong vùng cn nghiên cu. Nghiên cu s ra trôi khoáng sét ti các bãi thi
mỏ. Đánh gảnh hưởng ca mt s thành phn cht thải đến chất lượng nước mt
ca suối Tân Long. Đề xut mt s gii pháp nhm gim thiếu các ảnh hưởng ca
hoạt động khai thác than ti m Khánh Hòa đến chất lượng nước sui Tân Long.
Keywords: Khoa học môi trường; Thái Nguyên; Ô nhiễm nước
Content
Thái Nguyên là tnh có ngun tài nguyên khoáng sn phong phú c v chng loi và
tr lượng.
Được đánh gtỉnh tr lượng than ln th hai trong c c, vi 15 triu tn
than m khong 90 triu tn than đá, phân b các m ln thuc các huyện trên địa
bàn tỉnh như m than Khánh Hòa, m than Phn M, m than Núi Hng.
Nhưng bên cạnh ngun li to ln mà ngành công nghiệp than đem lại thì vấn đề môi
trường liên quan đến hoạt động khai thác than cũng rất đáng quan tâm.
Để xác định được nhng ảnh hưởng này, cn phi nhng nghiên cu c th.
Đưc s đồng ý ca Ban giám hiệu nhà trường, dưới s ng dn trc tiếp ca ging
viên TS. Nguyn Ngc Minh, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cu s biến đổi
mt s tính cht - hóa nước suối Tân Long dưới tác động của nước thi m than
Khánh Hòa, tnh Thái Nguyênđược đặt ra vi nhng mc tiêu và ni dung nghiên cu
c th như sau:
Nghiên cứu sự biến đổi một số tính chất lý - hóa nước suối Tân Long dưới tác động của nước thải mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sự biến đổi một số tính chất lý - hóa nước suối Tân Long dưới tác động của nước thải mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghiên cứu sự biến đổi một số tính chất lý - hóa nước suối Tân Long dưới tác động của nước thải mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên 9 10 783