Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác khoáng sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4620 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử
lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác
khoáng sản
Bùi Thị Kim Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án Tiến sĩ ngành: Môi trường đất và nước; Mã số: 62 85 02 05
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Đình Kim, PGS.TS. Lê Đức
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về Asen, hàm lượng Asen trong một số thành phần
của tự nhiên. Tìm hiểu tình hình ô nhiễm Asen trong đất; các phương pháp xử lý Asen
trong đất; công nghệ sử dụng thực vật để xử lý ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong đất
và biện pháp nâng cao khả năng xử lý ô nhiễm KLN của thực vật. Tuyển chọn được
các loài dương xỉ bản địa có khả năng siêu tích lũy Asen. Xác định được một số yếu tố
môi trường làm tăng khả năng xử lý Asen trong đất của những loài dương xỉ chọn lọc.
Đề xuất được quy trình công nghệ và xây dựng được mô hình trình diễn sử dụng
dương xỉ để xử lý ô nhiễm As trong đất vùng khai thác mỏ.
Keywords: Thực vật; Xử lý ô nhiễm; Khoáng sản; Ô nhiễm môi trường; Ô nhiễm
Asen
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Môi trường bị ô nhiễm do các hoạt động khai khoáng và tuyển quặng đã được nhiều
nhà khoa học trên thế giới đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Hàm lượng Asen (As) bị ô nhiễm ở
mức đáng lo ngại ở nhiều vùng khai thác khoáng sản trên thế giới và Việt Nam. Các tác giả đã
chỉ ra những rủi ro có thể xảy ra đối với con người cũng như mức độ tích tụ As trong các sản
phẩm nông nghiệp quan trọng như lúa, gạo. Nguồn gốc và sự xuất hiện các nguy hại với môi
trường sống do khai thác mỏ gây ra thật phức tạp và kinh phí cho sự phục hồi là rất đắt. Vì
vậy, giải quyết vấn đề này còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, công nghệ sử dụng thực vật
được đánh giá là thích hợp nhất cho xử lý ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong đất do giá
thành thấp, vận hành đơn giản và thân thiện với môi trường. Các nhà khoa học đã phát hiện ra
một số nhóm thực vật có khả năng tích luỹ rất nhiều KLN trong cơ thể gọi là cây siêu tích luỹ
(hyperaccumulators).

Trong quá trình nghiên cứu kĩ thuật xử lý ô nhiễm bằng thực vật, các nhà khoa học đã
khám phá ra rất nhiều loài thực vật có khả năng hút As từ đất. Ví dụ, cỏ Agrostis capillaris L.,
cỏ Agrostis tenerrima Trin., dương xỉ Pteris vittata L. và cây gỗ nhỏ Sarcosphaera coronaria
có khả năng tích luỹ As tương ứng là 100, 1000, 27000 và 7000 mg/kg sinh khối khô. Trong
các loài thực vật siêu tích lũy As, nhiều nhà khoa học đã đặc biệt chú ý đến dương xỉ bởi
nhiều nghiên cứu cho thấy loại thực vật này có khả năng chống chịu và tích lũy As...
Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để x
lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác
khoáng sản
Bùi Thị Kim Anh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận án Tiến ngành: Môi trường đất và nước; Mã số: 62 85 02 05
Người ng dẫn: GS.TS. Đặng Đình Kim, PGS.TS. Lê Đức
m bảo v: 2011
Abstract: Nghiên cứu tổng quan vAsen, hàm lượng Asen trong một s thành phần
của tự nhiên. Tìm hiểu tình hình ô nhiễm Asen trong đất; các phương pháp xử Asen
trong đất; công nghệ sử dụng thực vật để xử lý ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong đất
biện pháp nâng cao khnăng xô nhiễm KLN của thực vật. Tuyển chọn được
các loàiơng xỉ bản địa có khả năng siêu tích lũy Asen. Xác định được một số yếu t
môi trường làm tăng khả năng xử lý Asen trong đất của những li dương xỉ chọn lọc.
Đề xuất được quy trình ng nghệ xây dựng được mô hình trình diễn sử dụng
dương xỉ để xử ô nhiễm As trong đất vùng khai thác m.
Keywords: Thực vt; Xử ô nhiễm; Khoáng sản; Ô nhiễm môi trường; Ô nhim
Asen
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đ tài
Môi trường bị ô nhiễm do các hoạt đng khai khoáng tuyển quặng đã được nhiều
nhà khoa học trên thế giới đặc biệt quan tâm nghiên cứu. m lượng Asen (As) bị ô nhiễm
mức đáng lo ngại ở nhiều vùng khai thác khoáng sản trên thế giới và Việt Nam. Các tác giả đã
chỉ ra những rủi ro thể xảy ra đối vi con người cũng như mức độ tích tụ As trong các sản
phẩm nông nghiệp quan trọng như lúa, gạo. Nguồn gốc và sự xuất hin các nguy hại với môi
trường sống do khai thác mỏ gây ra thật phức tạp và kinh pcho sự phục hi rất đắt.
vậy, giải quyết vấn đề này còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, công nghệ sử dụng thực vật
được đánh giá thích hợp nht cho x ô nhiễm kim loi nặng (KLN) trong đất do giá
thành thấp, vận hành đơn giản và thân thiện với i trường. Các nhà khoa học đã phát hiện ra
một số nhóm thực vật khả năng tích luỹ rất nhiều KLN trong cơ thể gọi là cây siêu tích luỹ
(hyperaccumulators).
Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác khoáng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác khoáng sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác khoáng sản 9 10 970