Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tác dụng chống lại một số vi khuẩn kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo (Docynia indica)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu tác dụng chống lại một số vi khuẩn
kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây
nhiễm đƣờng hô hấp trên ở ngƣời của dịch lên
men quả táo mèo (Docynia indica)
Nguyễn Thị Minh Thƣ
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 60 42 40
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Bùi Thị Việt Hà
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày tổng quan về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở ngƣời, chất kháng
sinh, cây táo mèo và dịch chiết từ quả táo mèo. Sử dụng các phƣơng pháp nghiên
cứu nhƣ: Phƣơng pháp lên men quả táo mèo; Phƣơng pháp phân lập vi khuẩn; Xác
định hoạt tính kháng sinh và enzym; Bảo quản giống; Xác định sinh khối bằng
phƣơng pháp đo mật độ quang học-OD; Xác định các yếu tố ảnh hƣởng tới khả
năng sinh trƣởng và hoạt tính kháng khuẩn của vi khuẩn; Tách chiết các hợp chất
trong dịch lên men vi khuẩn và giấm táo mèo; Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học
dịch chiết quả táo mèo và phân đoạn kháng khuẩn để làm rõ khả năng chống lại vi
khuẩn kháng kháng sinh gây nhiễm đƣờng hô hấp trên ở ngƣời của dịch lên men
quả táo mèo. Trình bày các kết quả đạt đƣợc: hoạt tính kháng của dịch lên men
quả táo mèo; tuyển chọn chủng vi sinh; điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh
trƣởng và hoạt tính kháng sinh; tách chiết chất kháng khuẩn từ dịch chiết táo mèo
và dịch lên men vi khuẩn.
Keywords: Vi sinh vật học; Vi khuẩn kháng kháng sinh; Viêm đƣờng hô hấp;
Dịch lên men; Táo mèo
Content
MỞ ĐẦU

Nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp cấp là bệnh lý có tỷ lệ tử vong đứng đầu trong số 10 bệnh lý
nhiễm khuẩn ở các nƣớc có thu nhập thấp. Chƣơng trình toàn cầu về phòng chống nhiễm
khuẩn hô hấp cấp đã đƣợc WHO phát động, tại Việt Nam chƣơng trình này đã đƣợc triển
khai từ năm 1984. Kiểm soát và phòng chống bệnh đƣợc ƣu tiên hàng đầu tại các nƣớc
đang phát triển trong đó có Việt Nam, nhƣng đã và đang chịu tác động bất lợi của sự phát
triển và lan truyền tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh.

Bệnh nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp cấp gồm nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp trên và
nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp dƣới. Tỷ lệ mắc bệnh nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp trên chiếm
phần lớn so với các bệnh về hô hấp khác, là bệnh thƣờng gặp, mắc hàng năm, theo mùa
nhƣng có thể gây nhiều biến chứng nặng nhƣ viêm tai giữa, viêm màng não, áp xe não,
áp xe sau thành họng. Khi mắc viêm đƣờng hô hấp trên có thể lây nhiễm xuống đƣờng hô
hấp dƣới gây viêm khí, phế quản và viêm phổi nặng. Có thể thấy bệnh gây ảnh hƣởng
đáng kể đến sức khỏe đặc biệt với trẻ em, ngƣời già và gây thiệt hại kinh tế.
Moraxella catarrhalis là căn nguy...
Nghiên cu tác dng chng li mt s vi khun
kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây
nhiễm đƣờng hp trên ngƣời ca dch lên
men qu táo mèo (Docynia indica)
Nguyn Th Minh Thƣ
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Vi sinh vt hc; Mã s: 60 42 40
Ngƣời ng dn: TS. Bùi Th Vit Hà
m bảo v: 2012
Abstract: Trình bày tng quan v bnh nhim khun hp ngƣời, cht kháng
sinh, cây táo mèo và dch chiết t qu táo mèo. S dụng các phƣơng pháp nghiên
cứu nhƣ: Phƣơng pháp lên men qu táo mèo; Phƣơng pháp phân lập vi khun; Xác
định hot tính kháng sinh enzym; Bo qun giống; Xác định sinh khi bng
phƣơng pháp đo mật độ quang hc-OD; Xác định các yếu t ảnh hƣởng ti kh
năng sinh trƣởng hot tính kháng khun ca vi khun; Tách chiết các hp cht
trong dch lên men vi khun gim táo mèo; Khảo sát bộ thành phn hóa hc
dch chiết qu táo mèo và phân đoạn kháng khuẩn để làm rõ kh năng chống li vi
khun kháng kháng sinh gây nhim đƣờng hp trên ngƣời ca dch lên men
qu táo mèo. Trình bày các kết qu đạt đƣợc: hot tính kháng ca dch lên men
qu táo mèo; tuyn chn chủng vi sinh; điu kin nuôi cy thích hp cho sinh
trƣởng hot tính kháng sinh; tách chiết cht kháng khun t dch chiết táo mèo
và dch lên men vi khun.
Keywords: Vi sinh vt hc; Vi khun kháng kháng sinh; Viêm đƣờng hp;
Dch lên men; Táo mèo
Content
M ĐẦU
Nhim khuẩn đƣờng hp cp bnh lý t l t vong đứng đầu trong s 10 bnh lý
nhim khun các nƣớc thu nhp thấp. Chƣơng trình toàn cu v phòng chng nhim
khun hô hp cấp đã đƣợc WHO phát động, ti Việt Nam chƣơng trình này đã đƣợc trin
khai t m 1984. Kim soát và phòng chng bệnh đƣợc ƣu tiên hàng đu tại các nƣớc
đang phát triển trong đó có Việt Nam, nhƣng đã và đang chịu tác động bt li ca s phát
trin và lan truyn tình trng kháng kháng sinh ca vi khun gây bnh.
Nghiên cứu tác dụng chống lại một số vi khuẩn kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo (Docynia indica) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tác dụng chống lại một số vi khuẩn kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo (Docynia indica) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu tác dụng chống lại một số vi khuẩn kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo (Docynia indica) 9 10 506