Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Syzygium polyanthum (Wight) Wamp)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2607 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết và mỡ
máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Syzygium
polyanthum (Wight) Wamp)
Ngô Thi ̣Quỳnh
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Ngƣời hƣớng dẫn: GS. TS. Đỗ Ngọc Liên
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Giới thiệu quy trình chiết, tách các phân đoạn dịch chiết từ lá, vỏ
cành của cây Sắn thuyền qua các dung môi hữu cơ. Phân lập một số hợp
chất bằng sắc ký bản mỏng, định tính và định lƣợng một số hợp chất tự
nhiên từ lá, vỏ cành của cây Sắn thuyền. Thiết kế các mô hình chuột béo
phì thực nghiệm, chuột đái tháo đƣờng type 2. Đánh giá tác dụng của một
số đoạn dịch chiết từ lá, vỏ cành cây Sắn thuyền đến trọng lƣợng, một số
chỉ số hóa sinh của chuột béo phì, chuột đái tháo đƣờng thực nghiệm mô
phỏng type 2 .
Keywords: Sinh học; Cây sắn thuyền; Dịch chiết; Hạ đƣờng huyết; Mỡ
máu
Content
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Theo tổ chức Y tế thế giới(WHO) béo phì là tình trạng tích luỹ mỡ quá mức và
không bình thƣờng tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến mức rối loạn trao đổi chất, tim
mạch… ảnh hƣởng tới sức khoẻ. Tổ chức Quốc tế theo dõi bệnh béo phì (International
Obesity Tast Force- IOTF) cho biết bệnh béo phì và các bệnh liên quan đang tăng lên với
tốc độ báo động.
Bên cạnh các thuốc có nguồn gốc tổng hợp, các thuốc có nguồn gốc thảo dƣợc cũng
đang đƣợc quan tâm và phát triển.
Sắn thuyền (Syzygium resinosum Gagnep) là một cây thuốc trong các bài thuốc dân
gian với nhiều công dụng.Cho đến nay chƣa có tài liệu nào nghiên cứu về khả năng
chống béo phì và ĐTĐ của các dịch chiết cây sắn thuyền. Chính vì những lý do đó, chúng

tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ
máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Sizygium polyanthum (Wight) Wamp) »
Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Mẫu thực vật
- Lá và vỏ cành sắn thuyền (Sizygium polyanthum (Wight) Wamp) đã đƣợc định
tên khoa học bởi TS. Võ Văn Chi, Trƣờng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.[7]
2.1.2. Mẫu động vật
- Chuột nhắt trắng chủng Swiss (16 ±1,2g) và thức ăn tiêu chuẩn đƣợc mua tại
Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ƣơng.
- Thức ăn giàu lipid đƣợc trộn từ nhiều thành phần khác nhau nhƣ: ngô, đậu tƣơng,
sữa bột nguyên kem, lạc, lòng đỏ trứng…
2.2. Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm
2.3.1 Xử lý mẫu
Lá và vỏ cây Sắn thuyền đƣợc thu hái, rửa sạch sau đó thái mỏng và sấy khô ở
1100 C trong 15 phút diệt men. Sau sấy ở nhiệt độ 600- 650 C đến khi giòn và nghiền nhỏ
rồ...
Nghiên cu tác dng h đƣờng huyết và m
máu ca dch chiết y Sn thuyn (Syzygium
polyanthum (Wight) Wamp)
Ngô Thi
̣
Quy
̀
nh
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Sinh hc thc nghim; Mã s: 60 42 30
Ngƣời ng dn: GS. TS. Đỗ Ngc Liên
m bảo v: 2012
Abstract: Gii thiu quy trình chiết, tách các phân đoạn dch chiết t lá, v
cành ca cây Sn thuyn qua các dung môi hữu cơ. Phân lập mt s hp
cht bng sc bn mỏng, định tính định ng mt s hp cht t
nhiên t lá, v cành ca cây Sn thuyn. Thiết kế các hình chut béo
phì thc nghim, chuột đái tháo đƣờng type 2. Đánh giá tác dụng ca mt
s đoạn dch chiết t lá, v nh cây Sn thuyền đến trọng ng, mt s
ch s hóa sinh ca chut béo phì, chuột đái tháo đƣờng thc nghim
phng type 2 .
Keywords: Sinh hc; Cây sn thuyn; Dch chiết; H đƣng huyết; M
máu
Content
ĐẶT VẤN Đ
1. Lý do chọn đề tài
Theo t chc Y tế thế gii(WHO) béo phì tình trng tích lu m quá mc và
không bình thƣờng ti một vùng cơ thể hay toàn thân đến mc ri loạn trao đi cht, tim
mch… ảnh ng ti sc kho. T chc Quc tế theo dõi bnh béo phì (International
Obesity Tast Force- IOTF) cho biết bnh béo phì và các bnh liên quan đang tăng lên với
tốc độ báo động.
Bên cnh các thuc có ngun gc tng hp, c thuc ngun gc thảo dƣợc cũng
đang đƣợc quan tâm và phát trin.
Sn thuyn (Syzygium resinosum Gagnep) mt cây thuc trong các bài thuc dân
gian vi nhiu công dng.Cho đến nay chƣa tài liệu nào nghiên cu v kh năng
chống béo phì và ĐTĐ của các dch chiết cây sn thuyn. Chính vì những lý do đó, chúng
Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Syzygium polyanthum (Wight) Wamp) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Syzygium polyanthum (Wight) Wamp) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây Sắn thuyền (Syzygium polyanthum (Wight) Wamp) 9 10 608