Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực (Eclipta Prostrata L., Asteraceae)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3411 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực
(Eclipta Prostrata L., Asteraceae)
Nguyễn Thị Thơi
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Minh Giang
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về Eclipta prostrata L; thành phần hóa học của Eclipta
prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata và các hợp chất thành
phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp chất hữu cơ từ phần trên mặt đất cây Cỏ
mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết để
định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi sắc ký điều chế thích hợp với
chất hấp phụ silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính
đặc biệt là các hợp chất phân cực bằng các phương pháp sắc ký điều chế. Xác định
cấu trúc hóa học của các hợp chất được phân lập bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết
quả thực nghiệm: điều chế các phần chiết từ cây Cỏ mực; phân tích sắc ký lớp mỏng
các phần chiết EA; phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết EP; phân tách sắc ký
các phần chiết EA; hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất được phân lập từ
EA; phân tách sắc ký các phần chiết EP; hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp
chất được phân lập từ EP
Keywords. Hóa hữu cơ; Hóa học; Cây cỏ mực; Thành phần hóa học
Content
Trong các nghiên cứu y dược hiện đại các hợp chất thiên nhiên từ các cây thuốc bao
gồm các flavonoit, tecpenoit và ancoloit tiếp tục là nguồn cung cấp các hợp chất có tiềm năng
cho các thử nghiệm hoạt tính sinh học. Eclipta prostrata L., syn. Eclipta alba L. (Asteraceae)
là cây thuốc dùng phổ biến trong Y học cổ truyền Việt Nam và một số nước trên thế giới. Các
nghiên cứu hóa học các loài Eclipta prostrata của Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đã xác
định được các nhóm hợp chất tritecpen (oleanan và taraxastan) glycozit, các flavonoit, các
coumarin, các ancaloit-steroit và các thiophen polyacetylen trong các bộ phận của cây Eclipta
prostrata. Dựa trên các kiến thức dược lý học dân tộc và các hoạt tính sinh học của các phần
chiết nhiều hoạt chất có tác dụng chống ung thư, kháng viêm và chống HIV của các chất
được phân lập từ Eclipta prostrata đã được phát hiện.

Sự đa dạng về các nhóm cấu trúc lý thú của Eclipta prostrata, sự tương quan của các
cấu trúc này với nhiều hoạt tính sinh học quan trọng và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của
việc đặt cơ sở khoa học cho việc sử dụng cây thuốc Cỏ mực (Eclipta prostrata L.,
Asteraceae) của Việt Nam đã thúc đẩy chúng tôi tiếp ...
Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mc
(Eclipta Prostrata L., Asteraceae)
Nguyn Th Thơi
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa hữu cơ; Mã s: 60 44 27
Người hướng dn: PGS.TS. Phan Minh Giang
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan v Eclipta prostrata L; thành phần hóa học ca Eclipta
prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata các hợp chất thành
phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp cht hữu từ phần trên mặt đất cây Cỏ
mc (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phn chiết đ
định tính các phần chiết xác định các hệ dung môi sắc điều chế thích hợp vi
cht hp ph silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính
đặc biệt các hợp chất phân cực bằng c phương pháp sắc điều chế. Xác định
cấu trúc hóa học của các hp chất được phân lp bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết
qu thc nghiệm: điu chế các phần chiết t y Cỏ mực; phân tích sắc ký lp mng
các phần chiết EA; phân tích sắc ký lớp mng các phn chiết EP; phân tách sắc
các phần chiết EA; hng s vật và dữ kin ph của các hợp chất được phân lập t
EA; phân tách sắc các phần chiết EP; hng s vật dữ kin ph của c hợp
chất được phân lập t EP
Keywords. Hóa hữu cơ; Hóa học; Cây cỏ mc; Thành phần hóa học
Content
Trong các nghiên cứu y dược hiện đại c hợp chất thiên nhiên t các y thuc bao
gồm các flavonoit, tecpenoit và ancoloit tiếp tục là nguồn cung cấp các hợp chất có tiềm năng
cho các thử nghim hoạt tính sinh hc. Eclipta prostrata L., syn. Eclipta alba L. (Asteraceae)
là cây thuốc dùng phổ biến trong Y hc c truyn Việt Nam và một s nước trên thế giới. Các
nghiên cứu hóa học các loài Eclipta prostrata ca Trung Quc, Nht Bản n Độ đã xác
định được các nhóm hợp cht tritecpen (oleanan taraxastan) glycozit, các flavonoit, các
coumarin, các ancaloit-steroit và các thiophen polyacetylen trong các bộ phn của cây Eclipta
prostrata. Dựa trên các kiến thức dược lý học dân tộc các hoạt tính sinh học của các phần
chiết nhiu hot cht tác dụng chống ung thư, kháng viêm chng HIV của các chất
được phân lập t Eclipta prostrata đã được phát hiện.
Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực (Eclipta Prostrata L., Asteraceae) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực (Eclipta Prostrata L., Asteraceae) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực (Eclipta Prostrata L., Asteraceae) 9 10 889