Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3069 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu thành phần hoá học của
một số loài cây thuộc họ Betulaceae
và họ Zingiberaceae
Trương Thị Tố Chinh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 62 44 27 01
Người hướng dẫn:
1. GS. TSKH. Phan Tống Sơn
2. PGS TS Phan Minh Giang
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Đối tượng nghiên cứu của luận án là 4 loài cây thuộc họ
Cáng lò và họ Gừng, là những cây thuộc loại hiếm hoặc mới chỉ
được phát hiện gần đây và chưa được nghiên cứu về thành phần hoá
học: Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don), Cáng lò (Betula
alnoides Buch. -Ham. ex D. Don), Gừng môi tím đốm (Zingiber
peninsulare I. Theilade), Riềng maclurei (Alpinia maclurei Merr.).
Kết quả nghiên cứu mới về một số loài thuộc họ Cáng lò và họ
Gừng của Việt Nam như sau: Đã xây dựng được qui trình thích hợp
để điều chế các phần chiết từ các mẫu của các loài cây được nghiên
cứu và các điều kiện phân tách sắc ký để phân lập các hợp chất tinh
khiết từ các phần chiết. Lần đầu tiên đã nghiên cứu về thành phần
hoá học của cây Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don) và phân
lập được 21 hợp chất; cây Cáng lò (Betula alnoides Buch. -Ham. ex
D. Don) và đã phân lập được 16 hợp chất cùng hai hỗn hợp, mỗi hỗn
hợp gồm 2 hợp chất; cây Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I.
Theilade) – Đã phân lập từ thân rễ của cây này được 9 hợp chất; cây
Riềng maclurei (Alpinia Maclurei Merr.) – Đã phân lập từ thân rễ
của cây này được 5 hợp chất. Đã đánh giá hoạt tính kháng vi sinh
1

vật kiểm định đối với 8 hợp chất tritecpenoit và steroit phân lập
được.
Keywords. Thành phần hóa học; Hợp chất; Thực vật
Content.
1. Đặt vấn đề
Các hợp chất thiên nhiên đã và đang chiếm một vị trí quan trọng trong
ngành sản xuất dược phẩm và nhiều lĩnh vực khác. Nhiều hợp chất này có
thể được dùng làm nguyên mẫu hoặc cấu trúc dẫn đường cho sự phát hiện
và phát triển dược phẩm cũng như các sản phẩm khác phục vụ cuộc sống.
Theo ước tính của tổ chức y tế thế giới, hiện nay khoảng trên 80% dân
số thế giới sử dụng nguồn dược liệu để điều trị bệnh tật và chăm sóc sức
khoẻ. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc
từ thiên nhiên đang ngày càng tăng, việc nghiên cứu hoá học và hoạt tính
sinh học của các cây thuốc nhằm đóng góp vào việc sử dụng hợp lý và có
hiệu quả cây thuốc cũng như tiêu chuẩn hoá cây thuốc và tìm ra các hợp
chất có hoạt tính sinh học có giá trị có vai trò đặc biệt quan trọng.
Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, có thảm thực vật
đa dạng và phong phú. Theo con số thống kê gần ...
1
Nghiên cứu thành phần hoá học ca
mt s loài cây thuộc h Betulaceae
và họ Zingiberaceae
Trương Th T Chinh
Tờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 62 44 27 01
Người hướng dn:
1. GS. TSKH. Phan Tống Sơn
2. PGS TS Phan Minh Giang
Năm bảo v: 2011
Abstract. Đối tượng nghiên cứu ca luận án 4 loài cây thuộc h
Cáng họ Gừng, những y thuộc loi hiếm hoc mi ch
được phát hiện gần đây chưa được nghiên cứu v thành phần hoá
hc: Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don), Cáng (Betula
alnoides Buch. -Ham. ex D. Don), Gừng môi tím đm (Zingiber
peninsulare I. Theilade), Ring maclurei (Alpinia maclurei Merr.).
Kết qu nghiên cứu mi v mt s loài thuộc h Cáng h
Gng ca Việt Nam như sau: Đã xây dựng được qui trình thích hợp
để điều chế các phn chiết t các mu của các loài y được nghiên
cứu các điều kiện phân tách sắc ký đ phân lập các hợp cht tinh
khiết t các phn chiết. Lần đầu tiên đã nghiên cu v thành phn
hoá học của y Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don) phân
lập được 21 hp chất; y ng (Betula alnoides Buch. -Ham. ex
D. Don) và đã phân lập được 16 hp chất cùng hai hỗn hp, mi hn
hp gm 2 hp chất; cây Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I.
Theilade) Đã phân lp t thân rễ của yy đưc 9 hp cht; cây
Ring maclurei (Alpinia Maclurei Merr.) Đã phân lập t thân rễ
của y y đưc 5 hp chất. Đã đánh giá hoạt tính kháng vi sinh
Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae 9 10 242