Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả
măng cụt xanh
Đỗ Văn Đăng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Văn Đậu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về các thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh: Vài nét về

họ bứa (Clusiaceae); Cây măng cụt (Garcinia mangostana L.); Công dụng và các
hoạt chất sinh học. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chiết và
phân tách các hợp chất trong mẫu thực vật; Các phương pháp phân tích, phân tách
và phân lập sắc ký; Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc (các phương pháp phổ).
Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Thiết bị và hóa chất; Nguyên liệu thực vật;
Điều chế các phần chiết từ vỏ quả măng cụt xanh; Phân tích cặn GMD; Phân tích
cặn GMB; Thử hoạt tính sinh học. Trình bày kết quả và thảo luận: Điều chế các
phần chiết; Phân tích và phân tách cặn chiết diclometan (GMD); Phân tích và phân
tách cặn chiết n- BuOH; Hằng số vật lý của các chất đã phân lập được từ các phần
chiết; Xác định cấu trúc các chất phân lập; Kết quả thử hoạt tính kháng sinh và
chống oxi hóa của một số xanthone.
Keywords. Hóa hữu cơ; Thành phần hóa học; Quả măng cụt

Content
Măng cụt là một trong “mười siêu trái cây”, mệnh danh là „‟ nữ hoàng trái cây‟‟, được xếp
vào nhóm thực phẩm chức năng, chứa một lượng lớn các loại xanthon.
Xanthon hay xanthen-9H-one là chất chuyển hóa thứ cấp được tìm thấy trong một
số họ thực vật lớn, nấm và địa y. Chúng là một trong những ngành quan trọng của hợp chất
dị vòng được oxy hóa. Khung cơ bản của xanthon được biết đến như 9-xanthenone hay
dibenzo-γ-pyron và được sắp xếp một cách cân đối. Các nguyên tử cacbon được đánh số
theo sự thuận tiện của tổng hợp sinh học. Các nguyên tử cacbon ở vị trí từ 1-4 được đánh

số theo vòng B có nguồn gốc từ shikimate, và cacbon từ 5-8 được đánh số theo vòng A có
nguồn gốc từ axetat.
Luận văn đã thu được một số kết quả:
Đã xây dựng được một quy trình điều chế các cặn chiết từ vỏ quả măng cụt xanh là
diclometan và n- butanol, chứa lớp họat chất mà chúng tôi quan tâm nghiên cứu:
Ngâm chiết mẫu thực vật đã phơi khô bằng EtOH. Để tăng hiệu suất chiết tiến
hành ngâm chiết nhiều lần, mỗi lần ngâm trong 3 ngày. Cất quay dung môi EtOH dưới
áp suất giảm ta thu được cặn EtOH. Cặn EtOH này sau đó được phân bố giữa H2O và
các dung môi hữu cơ khác nhau nhằm làm giàu các lớp chất theo độ phân cực tăng dần:
diclometan và n- butanol. Kết quả thu được hai cặn chiết: cặn diclometan(121,3g) chiếm
6.6% so với khối lượng mẫu...
Nghiên cứu thành phần hóa học v qu
măng cụt xanh
Đỗ Văn Đăng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dn: PGS. TS Nguyễn Văn Đậu
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan v các thành phần hóa hc v qu măng cụt xanh: Vài nét về
h bứa (Clusiaceae); y măng cụt (Garcinia mangostana L.); Công dụng các
hot cht sinh học. Trình y các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chiết
phân tách các hợp cht trong mu thc vật; Các phương pháp phân tích, phân tách
phân lập sắc ký; Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc (các phương pháp phổ).
Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Thiết b hóa chất; Nguyên liu thc vt;
Điu chế các phần chiết t v qu măng cụt xanh; Phân tích cặn GMD; Phân tích
cn GMB; Th hoạt tính sinh học. Trình bày kết qu thảo luận: Điều chế các
phn chiết; Phân tích và phân tách cn chiết diclometan (GMD); Phân tích và phân
tách cn chiết n- BuOH; Hng s vật của các chất đã phân lập được t các phần
chiết; Xác định cu trúc các chất phân lập; Kết qu th hoạt tính kháng sinh
chống oxi hóa của mt s xanthone.
Keywords. Hóa hữu cơ; Thành phn hóa học; Qu măng cụt
Content
Măng cụt là một trong “mười siêu trái cây”, mệnh danh là „‟ n hoàng ti cây‟‟, được xếp
vào nhóm thc phm chức năng, chứa một lượng lớn các loi xanthon.
Xanthon hay xanthen-9H-one cht chuyển hóa th cấp được tìm thấy trong mt
s h thc vt ln, nấm địa y. Chúng một trong những ngành quan trng ca hp cht
d vòng được oxy hóa. Khung bản của xanthon được biết đến như 9-xanthenone hay
dibenzo-γ-pyron và được sp xếp một cách cân đối. Các nguyên tử cacbon được đánh s
theo s thun tin ca tng hp sinh học. Các nguyên tử cacbon v trí t 1-4 được đánh
Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh 9 10 588