Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Module khuếch đại công suất dùng trong máy phát Radar dải sóng dm(820-900Mhz)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2519 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Module khuếch
đại công suất dùng trong máy phát Radar dải
sóng dm(820-900Mhz)
Ngô Văn Thưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử; Mã số: 60 44 03
Người hướng dẫn: PGS. TS Bạch Gia Dương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày nguyên lý hoạt động của các đài radar hoạt động ở
dải sóng dm. Tìm hiểu về kỹ thuật thu phát siêu cao tần. Nghiên cứu sâu
về kỹ thuật phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một module
khuyếch đại công suất 80W, hoạt động ở dải tần 820Mhz – 900Mhz, hệ
số khuyếch đại là 17dB. Đánh giá kết quả đã đạt được và đưa ra hướng
nghiên cứu phát triển tiếp.
Keywords: Vật lý vô tuyến; Dải sóng; Rada; Modun
Content
Bảo vệ chủ quyền quốc gia là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với
mỗi dân tộc cả trong thời chiến lẫn thời bình. Hệ thống các đài radar quân sự đã
và đang góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng
liêng của tổ quốc. Đài radar là một hệ thống rất phức tạp từ việc tìm hiểu
nguyên lý hoạt động cho đến thiết kế, xây dựng và chế tạo. Trong hệ thống này
thì phần máy phát công suất lớn đã và đang được các nhà khoa học trong và
ngoài nước đặc biệt quan tâm. Do vậy việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động, từng
bước làm chủ công nghệ chế tạo máy phát công suất lớn đang là một trong
những nhiệm vụ cần thiết của các nhà khoa học Việt Nam.
Trong khuôn khổ luận văn này, tôi đã nghiên cứu, thiết kế v à chế tạo
thành công được modul khuyếch đại công suất lối ra 80W, đây là một trong
những module cơ bản kết hợp với các tầng module kích công suất khác để cấu
thành nên máy phát công suất lớn ở các đài radar hoạt động trong dải sóng dm.

Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1. Tổng quan về hệ thống Radar
Chương 2. Kỹ thuật thu phát siêu cao tần
Chương 3. Thiết kế chế tạo mạch khuếch đại công suất siêu cao tần
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG RADAR
1. Lịch sử phát triển của Radar
Từ xa xưa, tạo hóa đã ban cho chúng ta những cỗ máy “radar” kì diệu. Ch ú
dơi phát ra sóng siêu âm từ mũi, nhận tiếng vọng tại hai “ăng -ten” ở hai tai, qua
đó phân tích để tìm kiếm và định vị mồi.
 Những ngày đầu tiên thí nghiệm và khám phá của con ngƣời
Năm 1887, nhà vật lý Đức Heinrich Hertz lần đầu tiên đã tạo ra sóng vô
tuyến trong phòng thí nghiệm. Các sóng này có thể truyền qua hoặc phản xạ bởi
các loại vật liệu khác nhau. Với cống hiến tuyệt vời này, Hertz được nhân loại
tôn vinh và lấy tên ông làm đơn vị tần số sóng vô tuyến.
Năm 1937, Sir Robert Watson-Watt thành c...
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Module khuếch
đại công suất dùng trong máy phát Radar dải
sóng dm(820-900Mhz)
Ngô Văn Thưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử; Mã số: 60 44 03
Người hướng dẫn: PGS. TS Bạch Gia Dương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày nguyên hoạt động của các đài radar hoạt động
dải sóng dm. m hiểu về kthuật thu phát siêu cao tần. Nghiên cứu sâu
về kỹ thuật phối hợp trở kháng và chế tạo thành công một module
khuyếch đại công suất 80W, hoạt động dải tần 820Mhz 900Mhz, hệ
số khuyếch đại 17dB. Đánh giá kết quả đã đạt được đưa ra hướng
nghiên cứu phát triển tiếp.
Keywords: Vật lý vô tuyến; Dải sóng; Rada; Modun
Content
Bo v ch quyền quc gia là mt nhiệm v đặc bit quan trng đi vi
mi dân tc c trong thi chiến ln thi bình. H thng các đài radar quân s đã
và đang góp phn quan trng trong công cuc bảo v toàn vn lãnh th thiêng
liêng ca tổ quc. Đài radar là mt h thng rt phc tạp từ vic m hiu
nguyên lý hot đng cho đến thiết kế, xây dng và chế to. Trong h thng này
thì phn máy phát công sut ln đã và đang được các nhà khoa hc trong và
ngoài nưc đc bit quan tâm. Do vy vic tìm hiu nguyên lý hot đng, tng
bưc m ch công ngh chế to máy phát công sut ln đang là mt trong
nhng nhim v cn thiết ca các nhà khoa hc Vit Nam.
Trong khuôn kh luận văn này, tôi đã nghiên cu, thiết kế và chế to
thành công được modul khuyếch đi công sut li ra 80W, đây là mt trong
nhng module cơ bn kết hp vi các tng module kích công sut khác đ cu
thành nên máy phát công sut ln các đài radar hoạt đng trong di sóng dm.
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Module khuếch đại công suất dùng trong máy phát Radar dải sóng dm(820-900Mhz) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Module khuếch đại công suất dùng trong máy phát Radar dải sóng dm(820-900Mhz) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Module khuếch đại công suất dùng trong máy phát Radar dải sóng dm(820-900Mhz) 9 10 189