Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện Địa lý

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị
thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại
phòng tư liệu viện Địa lý
Lê Bá Lâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Chương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống lý luận về ILS nói chung và Koha nói riêng. Nghiên cứu cấu
trúc, tính năng, khả năng tùy biến của Koha. Thiết kế, cấu hình và xây dựng một số
biểu mẫu. Triển khai sử dụng thử nghiệm Koha cho Viện Địa lý, từ đó xem xét,
đánh giá khả năng áp dụng rộng rãi cho các thư viện tại Việt Nam.
Keywords. Thông tin thư viện; Hệ quản trị thư viện; Mã nguồn mở KOHA; Viện
Địa lý
Content

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Ngày 11/01/2007 Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO, đây là
sự kiện đánh dấu việc đất nước ta tham gia sâu rộng và toàn diện vào hệ thống thương mại
toàn cầu.
Việc đi vào sân chơi lớn WTO đã mở ra cho ngành CNTT và truyền thông Việt Nam
nhiều triển vọng cũng như những thách thức lớn lao khi bước vào con đường hội nhập. Một
trong những khó khăn được nêu ra là việc thực thi luật sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần
mềm tin học, tức là sức ép về bản quyền phần mềm, thương mại điện tử.
Nhằm hạn chế vấn đề vi phạm bản quyền phần mềm tin học và mục tiêu cao hơn là
thúc đẩy công nghiệp CNTT, hình thành đội ngũ nhân lực trình độ cao, làm chủ công nghệ,
an toàn, an ninh mạng và dữ liệu, không ngừng sáng tạo, giảm sự phụ thuộc vào một số nhà
cung cấp phần mềm độc quyền và đặc biệt là tiết kiệm chi phí cho ngân sách quốc gia. Ngày
30/12/2008, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã ký ban hành chỉ thị số 07/2008/CTBTTTT về việc đẩy mạnh sử dụng PMNM trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà
nước. Theo đó, các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Sở
TT&TT trên cả nước triển khai cài đặt và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các PMNM
đã được Bộ TT&TT khuyến cáo sử dụng. Cụ thể, đó là các phần mềm văn phòng
OpenOffice.org, thư điện tử trên máy trạm Mozilla ThunderBird, trình duyệt web Mozilla
FireFox và bộ gõ tiếng Việt Unikey.
Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy và đặc biệt là số lượng học sinh –
sinh viên đông đảo, trẻ khỏe, đầy nhiệt huyết, tư duy sáng tạo, họ là những người tiếp thu
nhanh và làm chủ khoa học công nghệ cao, những chủ nhân tương lai của đất nước và với

nhiều nội dung không nằm ngoài những mục tiêu của chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT của Bộ
TT&TT, Ngày 01 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thô...
Nghiên cứu, thiết kế và triển khai h qun tr
thư viện tích hợp mã nguồn m KOHA ti
phòng tư liệu viện Địa lý
Lê Bá Lâm
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dn: TS. Nguyễn Huy Chương
Năm bảo v: 2012
Abstract. H thống lý luận v ILS nói chung Koha nói riêng. Nghiên cu cu
trúc, tính năng, kh năng tùy biến ca Koha. Thiết kế, cấu hình xây dựng mt s
biu mu. Trin khai s dng th nghim Koha cho Viện Địa lý, từ đó xem xét,
đánh giá khả năng áp dụng rộng rãi cho các thư viện ti Vit Nam.
Keywords. Thông tin thư viện; H qun tr thư vin; nguồn m KOHA; Vin
Địa lý
Content
M ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Ngày 11/01/2007 Việt Nam tr thành thành viên chính thức th 150 của WTO, đây là
s kiện đánh dấu việc đất nước ta tham gia u rộng toàn diện vào hệ thống thương mi
toàn cu.
Việc đi vào sân chơi lớn WTO đã m ra cho ngành CNTT truyền thông Việt Nam
nhiu trin vọng cũng như những thách thức ln lao khi bước vào con đường hi nhp. Mt
trong những khó khăn được nêu ra việc thc thi lut s hữu trí tuệ trong lĩnh vực phn
mm tin hc, tức là sức ép về bn quyn phn mm, thương mại điện t.
Nhm hn chế vấn đề vi phm bn quyn phn mm tin học mục tiêu cao hơn
thúc đẩy công nghiệp CNTT, hình thành đội nnhân lực trình độ cao, làm chủ công nghệ,
an toàn, an ninh mạng dữ liệu, không ngừng sáng tạo, gim s ph thuộc vào một s nhà
cung cp phn mềm đc quyền đặc biệt tiết kiệm chi phí cho ngân ch quốc gia. Ngày
30/12/2008, B trưởng B TT&TT Doãn Hợp đã ký ban hành chỉ th s 07/2008/CT-
BTTTT v việc đẩy mnh s dng PMNM trong hoạt động của các quan, t chức nhà
nước. Theo đó, các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, quan ngang Bộ các Sở
TT&TT trên cả nước trin khai cài đặt tổ chc tp huấn, hướng dn s dụng các PMNM
đã được B TT&TT khuyến cáo sử dng. C thể, đó các phn mềm văn phòng
OpenOffice.org, thư đin t trên y trạm Mozilla ThunderBird, trình duyệt web Mozilla
FireFox và bộ gõ tiếng Vit Unikey.
Với đội ngũ cán b nghiên cứu, cán bộ ging dạy đc biệt số ng hc sinh
sinh viên đông đo, tr khỏe, đy nhit huyết, duy sáng tạo, h những người tiếp thu
nhanh làm chủ khoa học công nghệ cao, nhng ch nhân tương lai của đất ớc vi
Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện Địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện Địa lý - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện Địa lý 9 10 189