Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thực tế kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 33

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 33
RESEARCH ACCOUNTING COST ACCUMULATION
AND PRODUCT COST CONSTRUCTION FIRM 33
SVTH: Nguyễn Thị Hà
Lớp 07A2, Ngành Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

GVHD: Nguyễn Linh Giang
Bộ môn Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
TÓM TẮT
Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh
doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp, liên quan đến các yếu tố đầu vào và đầu ra trong
quá trình sản xuất kinh doanh.Với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn
tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong cơ
chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trường hiện nay. Bài viết nhằm đi sâu nghiên cứu
thực tế kế toán chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 33 từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện
ABSTRACT
Product cost is economic indicators in the effective management and quality production.
Cost accounting is complex process involving inputs and outputs in production process. To
enterprises, perform well the product cost accounting and product costing as the basis for
monitorning activities. Thereby overcome the shortcomings and promote the new potential to
ensure business can survive and thrive in business accounting mechanism of market economy
new. This paper is to research accounting cost accumulation and product cost in construction firm
33, since then to infer perfect solution

1. Giới thiệu đề tài
Xây dựng là một ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh
tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những công trình có
giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là những
công trình có tính thẩm mỹ cao.
Ở nước ta hiện nay cơ sở hạ tầng có sự phát triển đáng kể. Điều đó có ý nghĩa số
vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý và sử dụng
vốn một cách hiệu quả, khắc phục được tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện
sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn(thiết kế, lập dự toán, thi công,
nghiệm thu…) thời gian kéo dài.
Chính vì thế, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan
trọng đối vớ...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
474
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 33
RESEARCH ACCOUNTING COST ACCUMULATION
AND PRODUCT COST CONSTRUCTION FIRM 33
SVTH: Nguyễn Thị Hà
Lớp 07A2, Ngành Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
GVHD: Nguyễn Linh Giang
B môn Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
TÓM TT
Giá thành sản phẩm chỉ tiêu kinh tế trong quản lý hiệu quả chất lượng sản xuất kinh
doanh. Hạch toán giá thành khâu phức tạp, liên quan đến các yếu tố đầu vào đầu ra trong
quá trình sản xuất kinh doanh.Với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm làm sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn
tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp thể tồn tại và phát triển trong
chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trường hiện nay. Bài viết nhằm đi sâu nghiên cứu
thực tế kế toán chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 33 từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện
ABSTRACT
Product cost is economic indicators in the effective management and quality production.
Cost accounting is complex process involving inputs and outputs in production process. To
enterprises, perform well the product cost accounting and product costing as the basis for
monitorning activities. Thereby overcome the shortcomings and promote the new potential to
ensure business can survive and thrive in business accounting mechanism of market economy
new. This paper is to research accounting cost accumulation and product cost in construction firm
33, since then to infer perfect solution
1. Giới thiệu đề tài
Xây dựng là một ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh
tế quốc dân. Sản phẩm của ngành y dựng không chỉ đơn thuần những công trình
giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là những
công trình có tính thẩm mỹ cao.
nước ta hiện nay sở hạ tầng sự phát triển đáng kể. Điều đó ý nghĩa số
vốn đầu xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Vấn đề đặt ra làm sao để quản lý sử dụng
vốn một cách hiệu quả, khắc phục được tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện
sản xuất kinh doanh y lắp phải trải qua nhiều giai đoạn(thiết kế, lập dtoán, thi công,
nghiệm thu…) thời gian kéo dài.
Chính thế, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm ý nghĩa quan
trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Bởi giá thành
sản phẩm tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức, quản lý k
thuật doanh nghiệp đã đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. vậy,
kế toán chi phí sản xuất tính giá thành phẩm luôn được xác định khâu trọng tâm của
công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, góp phần không nhỏ vào sự phát triển và tồn
tại của doanh nghiệp, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển
nhiều cạnh tranh như hiện nay.
Nghiên cứu thực tế kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 33 - Trang 2
Nghiên cứu thực tế kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 33 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu thực tế kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 33 9 10 684