Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2848 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng
cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại
huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hoài
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Người hướng dẫn: TS.Thái Thị Quỳnh Như
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về công tác giao đất, cho thuê đất phục vụ mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu thực trạng công tác giao đất, cho
thuê đất tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội . Đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại địa phương này.
Keywords: Địa chính; Giao đất; Cho thuê đất; Đất đai; Hà Nội
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài:
- Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá. Pháp luật đất đai nước ta
đã quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước
giao đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng dưới các hình thức giao đất không thu
tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất.
- Giao đất, cho thuê đất là một trong những nội dung quan trọng của quản lý Nhà
nước về đất đai, là tiền đề cho việc khai thác, sử dụng đất phát triển kinh tế xã hội theo
quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Mục tiêu của đề tài
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
giao đất, cho thuê đất tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
3. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu tình hình giao đất, cho thuê đất tại 3 dự án trên địa bàn huyện Thạch
Thất:

- Dự án Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá,
- Dự án Cụm công nghiệp Bình Phú
- Dự án Điểm công nghiệp - TTCN Bình Phú I
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp thống kê, tổng hợp
- Phân tích, so sánh số liệu điều tra
5. Cấu trúc của luận văn:
Chương 1. Tổng quan về công tác giao đất, cho thuê đất phục vụ mục tiêu phát triển
kinh tế-xã hội.
1.1 Tổng quan về việc giao đất, cho thuê đất ở Việt Nam
Phần này tổng hợp đánh giá tình hình giao đất, cho thuê đất của nước ta từ thời
kỳ nước ta đang là nước phong kiến nửa thuộc địa, giai đoạn sau cách mạng tháng 8
năm 1945, giai đoạn đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và chống Mỹ cứu nước ở miền
Nam, giai đoạn kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, giai đoạn nền kinh tế thị trường và
sự ra đời của Luật Đất đai 1987-2002, giai đoạn từ năm 2003 đến nay. Trong đó đi sâu
đánh giá tổng hợp được số lượng và diện tích đất được Nhà nước giao cho các tổ chức,
cá nhân thực hiện dự án xây dựng các khu công nghệ cao, khu...
Nghiên cu thc trng và đề xut gii pháp nâng
cao hiu qu công tác giao đất, cho thuê đất ti
huyn Thch Tht thành ph Hà Ni
Nguyn Th Hoài
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chính; Mã s: 60 44 80
Người hướng dn: TS.Thái Th Qunh Như
Năm bảo v: 2012
Abstract: Tng quan v công tác giao đất, cho thuê đất phc v mc tiêu
phát trin kinh tế - hi. Nghiên cu thc trạng công tác giao đất, cho
thuê đất ti huyn Thch Tht, thành ph Hà Nội . Đề xut mt s gii pháp
nhm nâng cao hiu qu công tác giao đất, cho thuê đất tại địa phương này.
Keywords: Địa chính; Giao đt; Cho thuê đất; Đất đai; Hà Ni
Content
1. Tính cp thiết ca đề tài:
- Đất đai là nguồn tài nguyên quc gia vô cùng quý giá. Pháp luật đất đai nước ta
đã quy định đất đai thuc s hữu toàn dân do Nhà nưc thng nht quản lý. Nhà nước
giao đất cho t chc, h gia đình cá nhân s dụng dưới các hình thc giao đất không thu
tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đt.
- Giao đất, cho thuê đt là mt trong nhng ni dung quan trng ca qun lý Nhà
nước v đất đai, là tiền đề cho vic khai thác, s dụng đất phát trin kinh tế xã hi theo
quy hoch, kế hoạch đã được cp có thm quyn phê duyt.
2. Mc tiêu của đề tài
Đánh giá thc trạng và đề xut các gii pháp nhm nâng cao hiu qu công tác
giao đất, cho thuê đt ti huyn Thch Tht, thành ph Hà Ni
3. Phm vi nghiên cu
Nghiên cứu tình hình giao đất, cho thuê đt ti 3 d án trên đa bàn huyn Thch
Tht:
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội 9 10 3