Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tích hợp bài toán nhận dạng vân tay với ứng dụng thẻ thông minh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu tích hợp bài toán nhận dạng vân tay
với ứng dụng thẻ thông minh
Lý Hùng Sơn
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Mạng và truyền thông; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Giới thiệu khái quát về thẻ thông minh, cấu trúc vật lý, cấu trúc phần mềm.
Đánh giá cơ chế xác thực sử dụng PIN và giới thiệu phương pháp thay thế sử dụng kỹ
thuật xác thực sinh trắc học. Cung cấp cái nhìn tổng quát nhất về các công nghệ hạ tầng
khóa công khai như chứng chỉ số, ký số, mã hóa. Tìm hiểu bài toán nhận dạng vân tay:
quá trình thu nhận vân tay, lưu trữ vân tay tới quá trình tiền xử lý ảnh, trích chọn đặc
trưng, đối sánh vân tay, thiết kế hệ thống nhận dạng vân tay phục vụ cho xây dựng hệ
thống tích hợp. Đề xuất giải pháp cho mô hình xác thực thẻ thông minh sử dụng kỹ thuật
nhận dạng vân tay với các tính chất như khả năng xác thực nhanh, chính xác. Các vấn đề
bảo mật hệ thống tích hợp cũng được đưa ra cho hướng nghiên cứu trong tương lai. Nhận
xét, đánh giá đối với giải pháp xác thực thẻ thông minh và trình bày các kết quả đạt được.
Keywords: Công nghệ thông tin; Nhận dạng vân tay; Thẻ thông minh

Content
MỞ ĐẦU
Công nghệ thẻ thông minh đã phát triển được hơn 20 năm. Ứng dụng đầu tiên của thẻ thông
minh trên thị trường là cho hệ thống điện thoại. Khi chi phí sản xuất thẻ giảm cũng đồng nghĩa
với thị trường ứng dụng của thẻ thông minh được mở rộng. Thẻ thông minh được mong đợi sử
dụng trong nhiều ứng dụng và đặc biệt trong các ứng dụng liên quan tới bảo mật như quản lý
truy nhập, đăng nhập hệ thống, dịch vụ đảm bảo an toàn thư gửi và nhận… Thẻ thông minh được
coi là giải pháp tốt cho nhiều lĩnh vực có yêu cầu bảo mật cao, nhưng bản thân việc xác thực
quyền sở hữu thẻ cũng là vấn đề cần được quan tâm.
Thông thường, trong một ứng dụng thẻ thông minh, xác thực người sở hữu dựa trên PIN. Tuy
nhiên xác thực dựa trên PIN không phải là một cách thuận tiện đặc biệt khi người dùng có một số
lượng lớn PIN và mật khẩu cần nhớ. Người dùng có thể quên số PIN và do đó khi cố gắng sử
dụng thẻ sau một vài lần thất bại, thẻ sẽ bị khóa. Khi các kỹ thuật nhận dạng sinh trắc ngày càng

trở nên hoàn thiện, sẽ ngày càng có nhiều kỹ thuật nhận dạng được ứng dụng vào tiến trình xác
thực thẻ thông minh. Nhiều công ty đã bắt đầu sử dụng kỹ thuật này trong thị trường thương mại
như máy ATM. Trong tương lai gần, nhận dạng sinh trắc sẽ được tích hợp vào hệ điều hành thẻ
và khi đó người dùng có thể sử dụng kết hợp cả xác thực PIN và x...
Nghiên cu tích hp bài toán nhn dng vân tay
vi ng dng th thông minh
Hùng Sơn
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: Mng và truyn thông; Mã s: 1 01 10
Người hướng dn: PGS.TS. Trnh Nht Tiến
m bảo v: 2008
Abstract: Gii thiu khái quát v th thông minh, cu trúc vt lý, cu trúc phn mm.
Đánh giá cơ chế xác thc s dng PIN gii thiệu phương pháp thay thế s dng k
thut xác thc sinh trc hc. Cung cp cái nhìn tng quát nht v các ng ngh h tng
khóa ng khai như chứng ch s, s, mã hóa. Tìm hiu bài toán nhn dng n tay:
quá trình thu nhận vân tay, lưu tr vân tay ti quá trình tin x nh, trích chọn đặc
trưng, đi nh vân tay, thiết kế h thng nhn dng vân tay phc v cho xây dng h
thng tích hợp. Đề xut gii pháp cho mô hình xác thc th thông minh s dng k thut
nhn dng vân tay vi các tính chất như khả năng xác thực nhanh, chính c. Các vấn đề
bo mt h thng tích hợp cũng được đưa ra cho hướng nghiên cứu trong tương lai. Nhận
t, đánh giá đối vi gii pháp xác thc th thông minh và trình bày các kết qu đạt được.
Keywords: Công ngh thông tin; Nhn dng vân tay; Th thông minh
Content
M ĐẦU
Công ngh th thông minh đã phát triển được hơn 20 năm. ng dụng đầu tiên ca th thông
minh trên th trường cho h thống đin thoi. Khi chi p sn xut th giảm ng đồng nghĩa
vi th trường ng dng ca th thông minh đưc m rng. Th thông minh được mong đợi s
dng trong nhiu ng dụng và đc bit trong các ng dng liên quan ti bo mật như qun
truy nhập, đăng nhập h thng, dch v đảm bảo an toàn thư gửi và nhận… Thẻ thông minh được
coi là gii pháp tt cho nhiều nh vc có yêu cu bo mt cao, nhưng bn thân vic xác thc
quyn s hu th cũng là vấn đề cần được quan tâm.
Thông thường, trong mt ng dng th thông minh, xác thc người s hu da trên PIN. Tuy
nhiên c thc da trên PIN không phi là mt cách thun tiện đặc biệt khi người dùng có mt s
lượng ln PIN và mt khu cn nh. Ngưi dùng có th quên s PIN và do đó khi cố gng s
dng th sau mt vài ln tht bi, th s b khóa. Khi các k thut nhn dng sinh trc ngàyng
Nghiên cứu tích hợp bài toán nhận dạng vân tay với ứng dụng thẻ thông minh - Trang 2
Nghiên cứu tích hợp bài toán nhận dạng vân tay với ứng dụng thẻ thông minh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu tích hợp bài toán nhận dạng vân tay với ứng dụng thẻ thông minh 9 10 967