Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tiếng dân tộc Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tiếng dân tộc Kinh ở Quảng Tây
Trung Quốc
Lê Xảo Bình
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
Mã số: 62 22 01 25
Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS. Trần Trí Dõi
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát về ―Dân tộc Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc‖. Trình bày một
vài nội dung liên quan đến ―lý thuyết‖ phục vụ cho nhiệm vụ của đề tài. miêu tả
những ―đặc điểm cấu trúc âm tiết tiếng Kinh‖. Sau đó luận án sẽ miêu tả âm vị học
―bức tranh ngữ âm hiện nay của tiếng Kinh‖ thể hiện qua việc mô tả hệ thống thanh
điệu, hệ thống ngữ âm đoạn tính tiếng Kinh. Giới thiệu về hệ thống ngữ âm tiếng
Kinh, mà cụ thể là tiếng Kinh ở làng Vạn Vỹ. mô tả thêm một số ―đặc điểm cấu trúc
ngữ pháp tiếng Kinh‖ mà chúng tôi nhận thấy chƣa có ở công trình ―Nghiên cứu
tiếng Kinh‖ của tác giả Vi Thụ Quan. Làm sáng rõ những khác biệt giữa tiếng Kinh
so với tiếng Việt hiện đại‖ về ngữ âm nhƣ thế nào. Sau đó qua sự khác biệt ấy, bƣớc
đầu góp phần vào việc lý giải đặc điểm phát triển của tiếng Kinh trong một môi
trƣờng mới ở Trung Quốc.
Keywords. Dân tộc thiểu số Việt Nam; Ngôn ngữ học; Tiế ng Kinh; Dân tộc Kinh;
Quảng Tây
Content
MỞ ĐẦU
0.1.Lý do chọn đề tài.
Tiếng Kinh là tiếng nói của dân tộc Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc. Theo những nghiên
cứu đã có, tổ tiên của ngƣời Kinh là ngƣời Đồ Sơn Hải Phòng Việt Nam di cƣ đến từ thế kỷ
XV. Vì thế, có thể cho rằng gốc của tiếng Kinh là tiếng của ngƣời miền Bắc Việt Nam. Sau
nhiều năm xa cách chủ thể và chịu ảnh hƣởng của tiếng dân tộc khác, tiếng nói của họ đã
không còn là tiếng Việt thuần túy nữa. Nó đã có sự thay đổi về ngữ âm, từ vựng và ngữ
pháp so với tiếng Việt hiện đại.
Ở Trung Quốc và Việt Nam, đã có một vài công trình nghiên cứu về tiềng Kinh. Trong
số đó, có công trình tƣơng đối đơn giản (nhƣ ―Kinh ngữ giản chí‖ ...), có công trình thì chi
tiết hơn (nhƣ ―Kinh ngữ nghiên cứu‖...). Nhìn chung, phần nhiều trong các công trình ấy,
chẳng hạn nhƣ khi mô tả ngữ âm, thƣờng thiên về mô tả liệt kê nên có những kiến giải cần
phải đƣợc kiểm tra lại. Vì vậy, việc nghiên cứu tiếng Kinh - đƣợc giả định tách ra từ tiếng
Việt trung cổ - nhƣ ngôn ngữ một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc là điều hết sức cần thiết.
Điều đó sẽ không chỉ có giá trị to lớn trong việc hiểu biết đầy đủ về tiếng Kinh, hiểu biết
lịch sử biến đổi của ngôn ngữ sau khi tách khỏi tiếng Việt mà nó còn có giá trị trong việc
nghiên cứu vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ ở khu vực.

0.2.Khái quát về tình trạng nghiên cứu tiếng Kinh.
Ở Trung Quốc, mãi c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tiếng dân tộc Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu tiếng dân tộc Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc 9 10 756