Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô
WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa
Lê Thị Bích Liễu
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện nano; Mã số: (Thí điểm)
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Năng Định
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Tổng quan một số khái niệm chung về vật liệu điện sắc, hiệu ứng điện sắc, linh
kiện điện sắc và phân loại vật liệu điện sắc cũng như cơ chế hiệu ứng điện sắc của màng
mỏng ôxit kim loại. Khái quát về ôxít vônfram và cấu trúc tinh thể, tính chất quang của
màng mỏng điện sắc, của một số hiệu ứng quang sắc, nhiệt sắc, giải thích hiện tượng
nhuộm màu, tẩy màu. Đưa ra các thực nghiệm bằng phương pháp điện hóa, thực nghiệm
chế tạo màng WO3 và các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể, chụp ảnh hiển vi điện
tử quét (SEM), phương pháp tán xạ Raman để nghiên cứu kỹ thuật điện hóa. Chỉ ra
những ưu điểm của phương pháp kỹ thuật điện hóa để thực hiện công nghệ chế tạo mẫu
và phân tích tính chất điện hóa, tính chất trao đổi ion và đặc trưng tính chất điện sắc của
màng mỏng WO3.
Keywords: Khoa học vật liệu; Màng Nanô WO3; Phương pháp điện hóa; Điện sắc

Content
MỞ ĐẦU
WO3 với đặc tính cấu trúc tinh thể tạo ra các kênh khuyết tật cho phép các ion kích thước
nhỏ như proton (H+) hay Li+ xâm nhập, làm thay đổi hoá trị của W (từ 6+ sang 5+). Do đó màng
mỏng WO3 có thể thay đổi độ hấp thụ, sinh ra hiệu ứng điện sắc. Màng ôxít vônfram được ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống dùng để chế tạo các loại cửa sổ thông minh, màng hiển
thị, đầu dò cảm biến quang học, biển báo giao thông…Trong đó ứng dụng quan trọng nhất của
màng điện sắc là chế tạo các loại cửa sổ thông minh của các tòa nhà cao tầng hay cửa kính ôtô có
khả năng điều chỉnh được thông lượng ánh sáng truyền qua.

Với ứng dụng to lớn như vậy, màng WO3 đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới
quan tâm và tấm cửa sổ thông minh đầu tiên do công ty Pilkington (Anh), một hãng sản xuất
thủy tinh lớn nhất thế giới, đã tung ra thị trường dùng cho các tòa nhà vào năm 1998. Nhưng vẫn
chưa đạt tiêu chuẩn và giá thành còn quá cao.
Những năm gần đây, màng điện sắc WO3 có cấu trúc nanô đạt hiệu ứng điện sắc cao hơn
hẳn và có khả năng ứng dụng cao. Từ lý do đó, chúng tôi đã tiến hành tạo màng mỏng WO3 bằng
cách sử dụng dung dịch không màu axit peroxotungstic trộn với dung dịch C2H5OH với thể tích
bằng nhau đem lắng đọng nhờ vào bình điện hóa chuẩn 3 điện cực. Với điện thế sử dụng để tạo
màng là -500mV và đem ủ ở các nhiệt độ khác nhau. Khảo sát đặc trưng cấu trúc ...
Nghiên cu tính chất điện sc ca màng na
WO3 chế to bằng phương pháp điện hóa
Th Bích Liu
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: Vt liu và Linh kin nano; Mã s: (Thí điểm)
Người ng dn: GS.TS. Nguynng Đnh
m bảo v: 2008
Abstract: Tng quan mt s khái nim chung v vt liệu đin sc, hiu ng điện sc, linh
kiện điện sc phân loi vt liệu điện sắc ng như chế hiu ứng điện sc ca màng
mng ôxit kim loi. Khái quát v ôxít vônfram và cu trúc tinh th, tính cht quang ca
màng mng đin sc, ca mt s hiu ng quang sc, nhit sc, gii thích hiện tượng
nhum màu, tẩy màu. Đưa ra các thc nghim bằng phương pháp điện hóa, thc nghim
chế tạo màng WO3 và các phương pháp phân tích cu trúc tinh th, chp nh hiển vi điện
t quét (SEM), phương pháp tán xạ Raman để nghiên cu k thuật điện hóa. Ch ra
những ưu điểm của phương pháp k thuật điện hóa để thc hin ng ngh chế to mu
phân tích tính chất điện hóa, tính chất trao đổi ion đặc trưng tính chất đin sc ca
màng mng WO3.
Keywords: Khoa hc vt liu; Màng Nanô WO3; Phương pháp điện hóa; Đin sc
Content
M ĐẦU
WO
3
với đặc tính cu trúc tinh th to ra các kênh khuyết tt cho phép các ion kích thưc
nh như proton (H
+
) hay Li
+
xâm nhập, làm thay đổi hoá tr ca W (t 6
+
sang 5
+
). Do đó màng
mng WO
3
th thay đổi độ hp th, sinh ra hiu ứng điện sc. Màng ôxít vônfram đưc ng
dng trong nhiều lĩnh vực của đời sống dùng đ chế to các loi ca s thông minh, màng hin
th, đầu cm biến quang hc, biển o giao thông…Trong đó ng dng quan trng nht ca
màng điện sc là chế to các loi ca s thông minh ca các tòa n cao tng hay ca kính ôtô có
kh năng điu chỉnh được thông lượng ánh sáng truyn qua.
Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa - Trang 2
Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa 9 10 789