Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng
lực thích ứng với biến đổi khí hậu của
cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao
Phong tỉnh Hòa Bình
Trần Hữu Hào
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Môi trường trong phát triển bền vững
Người hướng dẫn: TS. Võ Thanh Sơn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về tính dễ bị tổn thương và năng
lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu tính dễ bị
tổn thương và năng lực thích ứng của cộng đồng với biến
đổi khí hậu tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh
Hòa Bình. Phân tích điều kiện tự nhiên; hiện trạng sử
dụng đất qua một số thời điểm và tình hình kinh tế, xã
hội tại xã Tây Phong. Đề xuất giải pháp thích ứng với
biến đổi khí hậu của cộng đồng nhằm nâng cao sinh kế.
Keywords: Biến đổi khí hậu; Ô nhiễm môi trường; Cao
Phong
Content
Mở đầu

Theo các nhà khoa học, khí hậu toàn cầu trong những năm gần
đây đang biến đổi rất mạnh mẽ: nó tác động tới nhiều lĩnh vực như
kinh tế, xã hội, giáo dục, nông nghiệp, đa dạng sinh học, môi
trường, sức khỏe con người..... với quy mô trên toàn cầu; là một
trong những thách thức đối với sự sinh tồn của loài người trên toàn
thế giới trong thế kỷ 21.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng hậu quả của biến đổi
khí hậu đối với Việt Nam là rất nghiêm trọng và là một nguy cơ
hiện hữu cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các
mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước (Bộ
tài nguyên và môi trường, 2009). Nước ta có phần lớn dân số sinh
sống ở vùng nông thôn, vùng miền núi, ven biển và nguồn sinh kế
của họ đặc biệt là hộ nghèo chủ yếu từ nông nghiệp, ngư nghiệp,
lâm nghiệp...phụ thuộc nhiều vào khí hậu và điều kiện tự nhiên.
Biến đổi khí hậu (BĐKH) đặt ra cho họ những thách thức lớn hơn
trong việc xóa đói giảm nghèo và duy trì sinh kế bền vững. Chính
vì vậy đây là nơi dễ bị tổn thương nhất do tác đổng bởi biến đổi
khí hậu.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên toàn cầu và ở Việt Nam,
vùng núi Tây Bắc trong đó có xã Tây Phong, huyện Cao
Phong, tỉnh Hòa Bình là một trong những nơi bị ảnh hưởng do
tác động BĐKH (Bộ tài nguyên và môi trường, 2009). Tây
Phong là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, có những đặc điểm đại diện
cho vùng núi tỉnh Hòa Bình nói riêng, vùng núi Tây Bắc nói
chung. Biến đổi khí hậu ở đây biểu hiện rõ rệt nhất là các hiện
tượng khí hậu cực đoan như hạn hán kéo dài, mưa lũ bất
thường, rét đậm rét hại các hiện tượng này xuất hiện thất thường
khó dự đoán. Những kiểu thời tiết cực đoan này tác động tới đời
sống người dân đặc biệt là hộ nghèo sống tron...
Nghiên cu tính d b tổn thương ng
lc thích ng vi biến đổi khí hu ca
cộng đồng Tây Phong huyn Cao
Phong tnh Hòa Bình
Trn Hu Hào
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn ThS ngành: Môi trường trong phát trin bn vng
Người hướng dn: TS. Võ Thanh Sơn
Năm bảo v: 2012
Abstract: Tng quan v tính d b tổn thương năng
lc thích ng vi biến đổi khí hu. Nghiên cu tính d b
tổn thương và năng lực thích ng ca cộng đồng vi biến
đổi khí hu ti Tây Phong, huyn Cao Phong, tnh
Hòa Bình. Phân tích điều kin t nhiên; hin trng s
dụng đt qua mt s thi điểm tình hình kinh tế,
hi tại Tây Phong. Đề xut gii pháp tch ng vi
biến đổi khí hu ca cộng đồng nhm nâng cao sinh kế.
Keywords: Biến đổi khí hu; Ô nhiễm môi trường; Cao
Phong
Content
M đầu
Theo các nhà khoa hc, k hu toàn cu trong nhng năm gn
đây đang biến đổi rt mnh mẽ: nó tác động ti nhiunh vực n
kinh tế, hi, giáo dc, nông nghip, đa dng sinh hc, i
trường, sc khỏe con người..... vi quy mô trên toàn cu; mt
trong nhng thách thc đi vi s sinh tn ca loài ngưi trên toàn
thế gii trong thế k 21.
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình 9 10 416