Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 62, 2010

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hồ Phan Minh Đức, Hoàng Giang, Phan Thị Hải Hà,
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đào Nguyên Phi
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

TÓM TẮT
Chế độ kế toán doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống kế
toán Việt Nam. Việc vận dụng đúng chế độ kế toán là một vấn đề rất quan trọng công tác kế
toán của một doanh nghiệp nhằm đảm bảo chức năng thông tin và kiểm soát của kế toán, đối
với cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh
giá tình hình vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (được Bộ Tài chính ban hành
năm 2006) của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được tiến
hành bằng việc điều tra thông qua bảng câu hỏi kết hợp kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp các doanh
nghiệp có qui mô vừa và lớn (phân loại theo doanh thu hàng năm). Nghiên cứu phát hiện được
nhiều sai sót trong việc vận dụng chế độ kế toán về cả chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo
tài chính của các doanh nghiệp.
Từ khóa: chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, chế độ sổ kế toán, và hệ thống
báo cáo tài chính.

1. Giới thiệu
Trong 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mới khá toàn diện hệ thống pháp luật
về kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện, góp phần tích
cực vào việc tăng cường công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp và quản lý nền
tài chính quốc gia. Việc Bộ Tài chính ban hành Quyết định (QĐ) số 1141 TC/QĐCĐKT ngày 1/11/1995 đã mở đầu cho cuộc đổi mới và hoàn thiện hệ thống kế toán Việt
Nam, bước đầu tiếp cận với chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế. Từ năm 1999, Bộ
Tài chính bắt đầu công bố hệ thống Chuẩn mực kế toán (CMKT) và chuẩn mực kiểm
toán. Ngày 17/6/2003, Quốc hội khóa XI thông qua Luật Kế toán điều chỉnh mọi hành
vi của các tổ chức hoặc cá nhân làm kế toán và liên quan đến kế toán. Từ đó đến nay,
Bộ Tài chính liên tục ban hành những QĐ, thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các
nghị định về kế toán. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường,
QĐ 1141TC/QĐ-CĐKT hướng dẫn chế độ kế toán trong các doanh nghiệp đã không
còn phù hợp và không đáp ứng được nhu cầu hạch toán và quản lý của các doanh
45

nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, dự thảo kỹ lưỡng và sau đó đã ban
hành Chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
và QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 nhằm đáp ...
45
TP CHÍ KHOA HỌC, Đại hc Huế, S 62, 2010
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HU
H Phan Minh Đức, Hoàng Giang, Phan Th Hi Hà,
Nguyn Th Thanh Huyền, Đào Nguyên Phi
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Huế
TÓM TT
Chế độ kế toán doanh nghip mt b phn cu thành quan trng ca h thng kế
toán Vit Nam. Vic vn dụng đúng chế độ kế toán mt vấn đ rt quan trng công tác kế
toán ca mt doanh nghip nhằm đảm bo chức ng thông tin và kim soát ca kế toán, đối
vi c doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nưc. Nghiên cứu này được thc hiện để đánh
giá nh hình vn dng chế độ kế toán doanh nghip hin hành (đưc B Tài chính ban hành
năm 2006) của các doanh nghip trên đa bàn Tnh Tha Thiên Huế. Nghiên cứu đưc tiến
hành bng việc điều tra thông qua bng câu hi kết hp k thut phng vn trc tiếp các doanh
nghip qui va ln (phân loại theo doanh thu hàng năm). Nghiên cứu phát hiện được
nhiu sai sót trong vic vn dng chế độ kế toán v c chng t, tài khon, s sách báo cáo
tài chính ca các doanh nghip.
T khóa: chế độ chng t kế toán, h thng tài khon, chế độ s kế toán, h thng
báo cáo tài chính.
1. Gii thiu
Trong 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mi ktoàn din h thng pháp lut
v kinh tế, h thng kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thin, góp phn ch
cc vào vic tăng cường ng tác qun lý tài cnh trong doanh nghip qun lý nn
tài chính quc gia. Vic B Tài chính ban hành Quyết định (QĐ) s 1141 TC/QĐ-
CĐKT ngày 1/11/1995 đã m đầu cho cuộc đổi mi và hoàn thin h thng kế toán Vit
Nam, bước đầu tiếp cn vi chun mc thông l kế toán quc tế. T năm 1999, Bộ
i chính bắt đầu ng b h thng Chun mc kế toán (CMKT) chun mc kim
toán. Ngày 17/6/2003, Quc hi khóa XI thông qua Lut Kế toán điu chnh mi hành
vi ca các t chc hoc nhân làm kế toán liên quan đến kế toán. T đó đến nay,
B Tài chính liên tc ban hành nhng QĐ, thông hướng dn thi hành Lut các
ngh định v kế toán. Tuy nhiên, vi s phát trin mnh m ca nn kinh tế th trường,
1141TC/QĐ-CĐKT ng dn chế độ kế toán trong các doanh nghiệp đã không
còn phù hp và không đáp ng được nhu cu hch toán và qun ca các doanh
Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 9 10 415