Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khă năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khă năng khử
khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính
Trần Thị Bích Hạnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Mã số:60.44.31
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Hoài Nam
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: giới thiệu chung về bạc; than hoạt tính; sóng siêu
âm. Nghiên cứu thực nghiệm : điều chế dung dịch chứa nanô bạc; chất tạo vật liệu bạc nanô sử
dụng chất mang than hoạt tính; các phương pháp đặc trưng; khảo sát khả năng khử khuẩn của vật
liệu dựa trên phương pháp đếm khuẩn lạc; Quy trình đánh giá hoạt tính khử khuẩn E. Coli và
Coliforms của vật liệu Ag/Than hoạt tính. Trình bày các kết quả nghiên cứu: tổng hợp vật liệu; đặc
trưng bằng các phương pháp hóa lý; Khảo sát và đánh giá khả năng diệt khuẩn của vật liệu nanô bạc
mang trên than hoạt tính
Keywords: Hóa lý; Vật liệu Nano; Than hoạt tính; Khả năng khử khuẩn; Nano Bạc
Content

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng bạc để bảo vệ sức khỏe cũng như làm đồ trang sức cho
mình. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ nano, con người đã chế tạo được bạc ở kích
thước nano và các sản phẩm chứa nano bạc. Điều đó làm tăng các ứng dụng của bạc nhằm phục vụ
đời sống.
Bạc kim loại có kích thước nano đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh
vực và đời sống như: y học, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường... Đặc biệt nano bạc được áp
dụng trong y học do nó khả năng chống viêm nhiễm và có tác dụng diệt khuẩn.
Ở kích thước nano, bạc thể hiện các đặc tính vật lý, hóa học, sinh học quý giá, đặc biệt là khả
năng diệt khuẩn mà lại không gây tác hại cho con người và môi trường. So với các phương pháp
khử trùng truyền thống, nano bạc có hiệu quả diệt khuẩn cao, không tạo sản phẩm phụ gây độc với
môi trường, các phương pháp tổng hợp đa dạng với giá thành hợp lý.

Hiện nay giới khoa học rất quan tâm đến những đặc tính này của bạc và nảy sinh nhiều ý
tưởng hay trong nghiên cứu khoa học để có ứng dụng trong xử lí nước cấp và nhiều lĩnh vực khác
phục vụ cho đời sống. Ở Việt Nam lĩnh vực này còn khá mới mẻ và chỉ được nghiên cứu gần đây.
Do đó chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của luận văn là: "Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá
khả năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính''. Mục tiêu của đề tài là
tổng hợp bạc có kích thước nano bằng phương pháp khử hóa học có mặt sóng siêu âm và phương
pháp khử hóa bức xạ đồng thời đánh giá khả năng khử khuẩn của bạc khi ma...
Nghiên cu tng hợp và đánh giá khă năng khử
khun ca vt liu nano bc mang trên than hot tính
Trn Th Bích Hnh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Mã s:60.44.31
Cán b ng dn khoa hc: PGS.TS. Lê Th Hoài Nam
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tng quan các vấn đề cn nghiên cu: gii thiu chung v bc; than hot tính; sóng siêu
âm. Nghiên cu thc nghim : điu chế dung dch cha nanô bc; cht to vt liu bc nanô s
dng cht mang than hoạt nh; các phương pháp đặc trưng; kho t kh năng khử khun ca vt
liu dựa trên phương pháp đếm khun lạc; Quy trình đánh giá hot tính kh khun E. Coli
Coliforms ca vt liu Ag/Than hot nh. Trình bày các kết qu nghiên cu: tng hp vt liệu; đặc
trưng bằng các phương pháp hóa lý; Khảo sát và đánh giá khả năng diệt khun ca vt liu nanô bc
mang trên than hot tính
Keywords: Hóa lý; Vt liu Nano; Than hot tính; Kh năng khử khun; Nano Bc
Content
T xa xưa con người đã biết s dng bạc đ bo v sc khỏe cũng như làm đồ trang sc cho
mình. Vi s phát trin ca khoa hc công ngh nano, con người đã chế tạo được bc kích
thước nano và các sn phm cha nano bạc. Điu đó làm tăng các ng dng ca bc nhm phc v
đời sng.
Bc kim loại kích thước nano đã đưc nghiên cu và ng dng rng rãi trong nhiều lĩnh
vực đi sống như: y học, nông nghip, công nghiệp, môi trường... Đặc bit nano bc được áp
dng trong y hc do nó kh năng chống viêm nhim và có tác dng dit khun.
kích thước nano, bc th hiện các đc tính vt lý, hóa hc, sinh học quý giá, đc bit kh
năng dit khun li không y tác hại cho con người môi trường. So với các phương pháp
kh trùng truyn thng, nano bc có hiu qu dit khun cao, không to sn phm ph gây độc vi
môi trường, các phương pháp tng hợp đa dạng vi giá thành hp lý.
Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khă năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính - Trang 2
Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khă năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khă năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính 9 10 515