Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật
liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B
= Al3+, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro
hoá etylbezen
Nguyễn Hồng Vinh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 62 44 27 01
Người hướng dẫn:
1. PGS. TS. Hoa Hữu Thu
2. GS. TSKH. Ngô Thị Thuận
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tổng hợp và các điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến sự hình thành
hạt nano ZnCr2O4, ZnAl2O4 bằng phương pháp thủy nhiệt. Tiến hành phân tích cấu
trúc, các tính chất bề mặt của các vật liệu xúc tác bằng phương pháp vật lý và hóa lý
hiện đại đáng tin cậy: XRD, phân tích nhiệt DTA-TGA, IR, SEM, TEM, BET, EDX,
TPD-NH3. Từ các kết quả XRD tính kích thước hạt theo phương trình Scherrer, TEM,
BET đã cho thấy các nanospinel đạt kích thước hạt~10mm. Các nanospinel có tính axit
cao. Tiến hành khảo sát hoạt tính xúc tác của cac nanospinel trong phản ứng oxidehydro
hóa etylbenzen thành styrene ở các điều kiện nhiệt độ và các điều kiện khác như thời
gian tiếp xúc, tốc độ dòng oxi không khí. Trên các xúc tác ZnAl2-xCrxO4 và Zn1xCuxAl¬2O4 cho thấy chúng có độ chọn lọc rất cao 100% tính trên sản phẩm lỏng
Keywords. Vật liệu nanospinen; Chất xúc tác; Hóa hữu cơ
Content.

A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Tính cấp thiết của luận án
Nhu cầu styren (ST) trên thế giới rất lớn, vì ST là monome đặc biệt chứa nhóm phenyl
trong phân tử, sản lượng ST trên thế giới hiện nay đạt 25 triệu tấn/năm, trong đó Châu Á
chiếm khoảng 9% (tức là gần 2,5 triệu tấn/năm). Việc sản xuất ST đòi hỏi phải có xúc tác và
tách ST ra khỏi sản phẩm phụ là khó khăn. Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi chưa
có phân xưởng sản xuất ST. Vì thế việc nghiên cứu chế tạo được xúc tác có độ hoạt động
cao và đặc biệt có độ chọn lọc cao là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất ST.
Mặt khác, các loại xúc tác công nghiệp mà cơ bản là  Fe2O3, chất tăng tốc K2O và một số
oxit kim loại chuyển tiếp làm bền cấu trúc pha hoạt động xúc tác làm việc ở nhiệt độ cao
600 - 7000C trong sự có mặt của hơi nước hay CO2 không thật kinh tế.
Hiện này, sự phát triển rất mạnh mẽ của xúc tác nano do chúng có độ hoạt động và độ
chọn lọc cao nên luận án có mục đích chế tạo hệ xúc tác nano spinen AB2O4 (A=Zn, Cu;
B=Cr, Al) nhằm tìm ra hệ xúc tác mới có độ hoạt động và độ chọn lọc cao cho quá trình
chuyển hoá etylbenzen (EB) thành ST.
1

2. Mục tiêu của luận án
Tổng hợp được các nanospinen có thành phần khác nhau theo các quy luật nhất định
có công thức tổng quát là ZnCrxAl2-xO...
1
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật
liệu Nanospinen bậc ba AB
2
O
4
(A = Cu
2+
, Zn
2+
; B
= Al
3+
, Cr
3+
) trong phản ứng oxidehydro
hoá etylbezen
Nguyn Hng Vinh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Hóa hc
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Mã số: 62 44 27 01
Người hướng dn:
1. PGS. TS. Hoa Hu Thu
2. GS. TSKH. Ngô Thị Thun
Năm bảo v: 2011
Abstract. Nghiên cứu tng hợp các điều kin tng hp ảnh hưởng đến s hình thành
ht nano ZnCr2O4, ZnAl2O4 bằng phương pháp thy nhit. Tiến hành phân ch cấu
trúc, các tính chất b mt của các vật liệu xúc tác bằng phương pháp vật lý hóa lý
hiện đại đáng tin cậy: XRD, phân tích nhiệt DTA-TGA, IR, SEM, TEM, BET, EDX,
TPD-NH3. T các kết qu XRD tính kích thưc hạt theo phương trình Scherrer, TEM,
BET đã cho thấy các nanospinel đạt kích thước hạt~10mm. Các nanospinel tính axit
cao. Tiến hành khảo sát hoạt tính xúc tác của cac nanospinel trong phn ng oxidehydro
hóa etylbenzen thành styrene các điều kin nhiệt độ các điều kiện khác như thời
gian tiếp xúc, tốc độ dòng oxi không khí. Trên các xúc tác ZnAl2-xCrxO4 Zn1-
xCuxAl¬2O4 cho thấy chúng có độ chn lc rất cao 100% tính trên sản phm lng
Keywords. Vt liu nanospinen; Chất xúc tác; Hóa hữu cơ
Content.
A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Tính cấp thiết của luận án
Nhu cầu styren (ST) trên thế giới rất lớn, ST monome đặc biệt chứa nhóm phenyl
trong phân tử, sản lượng ST trên thế giới hiện nay đạt 25 triệu tấn/năm, trong đó Châu Á
chiếm khoảng 9% (tức là gần 2,5 triệu tấn/năm). Việc sản xuất ST đòi hỏi phải có xúc tác và
tách ST ra khỏi sản phẩm phụ là khó khăn. Nmáy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi chưa
phân xưởng sản xuất ST. thế việc nghiên cứu chế tạo được xúc tác độ hoạt động
cao đặc biệt độ chọn lọc cao rất cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất ST.
Mặt khác, các loại xúc tác công nghiệp bản
Fe
2
O
3
, chất tăng tốc K
2
O một số
oxit kim loại chuyển tiếp m bền cấu trúc pha hoạt động xúc tác làm việc nhiệt độ cao
600 - 700
0
C trong sự có mặt của hơi nước hay CO
2
không thật kinh tế.
Hiện này, sự phát triển rất mạnh mẽ của xúc tác nano do chúng độ hoạt động độ
chọn lọc cao nên luận án mục đích chế tạo hệ xúc tác nano spinen AB
2
O
4
(A=Zn, Cu;
B=Cr, Al) nhằm tìm ra hệ xúc tác mới độ hoạt động độ chọn lọc cao cho quá trình
chuyển hoá etylbenzen (EB) thành ST.
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen 9 10 451