Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng quan về chương trình dịch

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu tổng quan về chương trình dịch
Trần Thị Hoa
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán – Cơ – Tin học
Luận văn ThS. ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch. Chương 2: Phân tích từ vựng,
cú pháp và ngữ nghĩa (ngôn ngữ và văn phạm hình thức; phân tích từ vựng; phân
tích cú pháp; phân tích ngữ nghĩa). Chương 3: Các công cụ hỗ trợ xây dựng chương
trình dịch (bộ sinh trình phân tích từ vựng FLEX, bộ sinh trình phân tích cú pháp
BISON). Chương 4: Xây dựng chương trình dịch cho ngôn ngữ Minipas.
Keywords. Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ máy tính; Chương trình dịch; Toán tin;
Hệ thống tính toán
Content
MỞ ĐẦU
Từ ngàn xưa con người muốn giao tiếp với nhau phải dùng ngôn ngữ, vậy người giao
tiếp với máy tính tất nhiên cũng phải thông qua ngôn ngữ. Con người muốn máy tính thực
hiện công việc, thì phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy có thể hiểu được.
Việc viết các yêu cầu gọi là lập trình. Ngôn ngữ dùng để lập trình được gọi là ngôn ngữ lập
trình.
Việc viết chương trình sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn nếu ngôn ngữ lập trình gần với
cách diễn đạt của vấn đề cần giải quyết. Có nghĩa là, ngôn ngữ phải chứa đựng các cấu trúc
thuật ngữ - phần tử dùng để miêu tả vấn đề, và không phụ thuộc vào máy tính cụ thể. Những
ngôn ngữ lập trình có tính chất như trên được gọi là ngôn ngữ bậc cao. Việc phân cấp ngôn
ngữ lập trình được dựa trên cơ sở của tính độc lập với máy tính ngày càng cao của các ngôn
ngữ, bao gồm:
1 – Ngôn ngữ máy (machine language)
2 – Hợp ngữ (assembly language)
3 – Ngôn ngữ bậc cao (high level language)
Để giải quyết một vấn đề nào đó bằng tin học, lập trình viên phải tạo ra các chương
trình nguồn bằng một ngôn ngữ bậc cao – ngôn ngữ gần với ngôn ngữ nói. Nhưng máy tính

1

chỉ hiểu, chỉ chấp nhận ngôn ngữ bậc thấp, riêng của mình, đó là chuỗi các số 0 và 1, tuy
nhiên chuỗi số đó lại không gần gũi với con người chút nào.
Bởi vì máy tính chỉ có thể hiểu ngôn ngữ máy cho nên một chương trình viết trong
ngôn ngữ bậc cao cuối cùng rồi cũng được dịch sang ngôn ngữ máy. Do đó cần phải có một
công cụ để thực hiện việc chuyển đổi này, công cụ đó được gọi là chương trình dịch. Để đáp
ứng các nhu cầu về phần mềm ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, các thiết kế
ngôn ngữ lập trình có nhiều thay đổi dẫn đến các ngôn ngữ lập trình trở nên phức tạp hơn. Vì
thế việc thiết kế chương trình dịch cũng tiế...
1
Nghiên cứu tng quan v chương trình dịch
Trn Th Hoa
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Toán – Tin hc
Luận văn ThS. ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Mã số: 60 46 35
Người hướng dn: TS. Nguyn Th Minh Huyn
Năm bảo v: 2012
Abstract. Chương 1: Giới thiu v chương trình dịch. Chương 2: Phân tích từ vng,
pháp ngữ nghĩa (ngôn ngữ văn phạm hình thức; phân tích từ vựng; phân
tích cú pháp; phân tích ngữ nghĩa). Chương 3: Các công cụ h tr xây dựng chương
trình dịch (b sinh trình phân tích từ vng FLEX, b sinh trình phân tích pháp
BISON). Chương 4: Xây dựng chương trình dịch cho ngôn ngữ Minipas.
Keywords. Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ máy tính; Chương trình dịch; Toán tin;
H thống tính toán
Content
M ĐẦU
T ngàn xưa con người mun giao tiếp vi nhau phải dùng ngôn ngữ, vy người giao
tiếp với máy tính tất nhiên cũng phải thông qua ngôn ngữ. Con người muốn máy tính thực
hiện công việc, thì phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy có thể hiểu được.
Vic viết các yêu cầu gọi là lập trình. Ngôn ngữ dùng để lập trình được gọi là ngôn ngữ lp
trình.
Vic viết chương trình sẽ d dàng và tự nhiên hơn nếu ngôn ngữ lập trình gần vi
cách diễn đạt ca vấn đề cn gii quyết. Có nghĩa là, ngôn ngữ phi chứa đựng các cấu trúc
thut ng - phn t dùng để miêu tả vấn đề, và không phụ thuộc vào máy tính cụ th. Nhng
ngôn ngữ lập trình có tính chất như trên được gọi là ngôn ngữ bc cao. Việc phân cấp ngôn
ng lp trình được dựa trên cơ sở của tính độc lp với máy tính ngày càng cao của các ngôn
ng, bao gm:
1 Ngôn ngữ máy (machine language)
2 Hp ng (assembly language)
3 Ngôn ngữ bc cao (high level language)
Để gii quyết mt vấn đề nào đó bằng tin hc, lp trình viên phải tạo ra các chương
trình nguồn bng một ngôn ngữ bc cao ngôn ngữ gn với ngôn ngữ nói. Nhưng máy tính
Nghiên cứu tổng quan về chương trình dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng quan về chương trình dịch - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu tổng quan về chương trình dịch 9 10 695