Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu triển khai mô hình mạng ứng dụng IP version 6

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Nghiên cứu triển khai mô hình mạng ứng dụng
IP version 6
Bùi Trung Ninh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Giao
Năm bảo vệ: 2009
Abstract. Tổng quan về công nghệ giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6), các đặc
tính, tiêu đề IP, địa chỉ IPv6, cấu hình IPv6 trên phầm mềm IOS của Cisco. Nghiên
cứu các giao thức sử dụng trong IPv6 cũng như định tuyến trong mạng IPv6. Nghiên
cứu định tuyến tĩnh với giao thức IPv6 cho Windows Server 2003 và Windows XP.
Trình bày sự chuyển đổi giữa giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4) và IPv6 qua: kỹ
thuật hai ngăn xếp (Dual-Stack), kỹ thuật đường hầm (Tunneling) và sự thông dịch
địa chỉ mạng và giao thức (NAT-PT). Một số mô hình triển khai thử nghiệm IPv6
trong thực tế như: kích hoạt IPv6 trên Windows và Linux, khảo sát hoạt động của
các nút IPv6, khảo sát hoạt động của NAT-PT, kết nối các miền IPv6 trên mạng
IPv4 và sử dụng các đường hầm, xây dựng mô hình mạng IPv6 thuần túy tại PTN
HTVT, xây dựng mô hình mạng ứng dụng IPv6 phục vụ cho đào tạo hệ thống viễn
thông.
Keywords. Hệ thống viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Mô hình mạng; Mạng IP

Content
Năm 1973, TCP/IP được giới thiệu và ứng dụng vào mạng ARPANET. Vào thời
điểm đó, mạng ARPANET chỉ có khoảng 250 Site kết nối với nhau, với khoảng 750 máy
tính. Internet đã và đang phát triển với tốc độ khủng khiếp, đến nay đã có hơn 60 triệu người
dùng trên toàn thế giới. Theo tính toán của giới chuyên môn, mạng internet hiện nay đang kết
nối hàng trăm ngàn Site với nhau, với khoảng hơn 10 triệu máy tính; trong tương lai không
xa, những con số này không chỉ dừng lại ở đó. Sự phát triển nhanh chóng này đòi hỏi phải
kèm theo sự mở rộng, nâng cấp không ngừng của cơ sở hạ tầng mạng và công nghệ sử dụng.
Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, ứng dụng của Internet phát triển nhằm
cung cấp dịch vụ cho người dùng notebook, cellualar modem và thậm chí nó còn thâm nhập
vào nhiều ứng dụng dân dụng khác như TV, tủ lạnh, máy pha cà phê… Để có thể đưa những
khái niệm mới dựa trên cơ sở TCP/IP này thành hiện thực, TCP/IP phải mở rộng. Nhưng một
thực tế mà không chỉ giới chuyên môn, mà ngay cả các ISP cũng nhận thức được đó là tài
nguyên mạng ngày càng hạn hẹp. Việc phát triển về thiết bị, cơ sở hạ tầng, nhân lực… không
phải là một khó khăn lớn. Vấn đề ở đây là địa chỉ IP, không gian địa chỉ IPv4 ngày càng cạn
kiệt, càng về sau địa chỉ IP (IPv4) không thể đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng đó. Bước tiến
quan trọng mang tính chiến...
Nghiên cứu triển khai mô hình mạng ng dng
IP version 6
Bùi Trung Ninh
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: K thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Kim Giao
Năm bảo v: 2009
Abstract. Tng quan v công nghệ giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6), các đặc
tính, tiêu đề IP, địa ch IPv6, cu hình IPv6 trên phm mm IOS của Cisco. Nghiên
cứu các giao thức s dụng trong IPv6 cũng như định tuyến trong mạng IPv6. Nghiên
cứu định tuyến tĩnh với giao thức IPv6 cho Windows Server 2003 Windows XP.
Trình y sự chuyển đổi gia giao thc Internet phiên bản 4 (IPv4) IPv6 qua: k
thuật hai ngăn xếp (Dual-Stack), k thuật đường hầm (Tunneling) sự thông dịch
địa ch mạng giao thức (NAT-PT). Mt s mô hình triển khai th nghim IPv6
trong thc tế như: kích hoạt IPv6 trên Windows Linux, khảo sát hoạt động ca
các nút IPv6, khảo sát hoạt đng ca NAT-PT, kết nối các miền IPv6 trên mng
IPv4 sử dụng các đường hầm, xây dựng hình mạng IPv6 thuần túy tại PTN
HTVT, y dựng hình mng ng dng IPv6 phc v cho đào tạo h thng vin
thông.
Keywords. H thng viễn thông; K thuật điện t; Mô hình mạng; Mng IP
Content
Năm 1973, TCP/IP được gii thiu ng dụng o mạng ARPANET. Vào thời
điểm đó, mạng ARPANET ch khoảng 250 Site kết ni vi nhau, vi khoảng 750 y
tính. Internet đã đang phát triển vi tốc độ khng khiếp, đến nay đã hơn 60 triệu người
dùng trên toàn thế giới. Theo tính toán của giới chuyên môn, mạng internet hiện nay đang kết
nối ng trăm ngàn Site vi nhau, vi khoảng hơn 10 triệu y tính; trong tương lai không
xa, nhng con s y không chỉ dng li đó. Sự phát triển nhanh chóng này đòi hi phi
kèm theo sự m rộng, nâng cấp không ngừng của cơ sở h tng mạng và công nghệ s dng.
Bước sang những năm đầu ca thế k XXI, ng dng của Internet phát trin nhm
cung cp dch v cho người dùng notebook, cellualar modem thậm chí còn thâm nhập
vào nhiều ng dụng dân dụng khác như TV, t lnh, máy pha phê… Đ thể đưa nhng
khái niệm mi dựa trên cơ sở TCP/IP này thành hin thc, TCP/IP phi m rộng. Nhưng một
thc tế không chỉ giới chuyên môn, ngay c các ISP cũng nhận thức được đó tài
nguyên mạng ngày càng hạn hp. Việc phát triển v thiết bị, cơ sở h tầng, nhân lực… không
phải một khó khăn lớn. Vấn đề đây địa ch IP, không gian địa ch IPv4 ngày càng cạn
kiệt, càng về sau địa ch IP (IPv4) không th đáp ng nhu cu m rng mạng đó. Bước tiến
quan trọng mang tính chiến lược đối vi kế hoch m rộng này là việc nghiên cứu cho ra đời
mt thế h sau ca giao thức IP, đó chính là IP version 6.
Nghiên cứu triển khai mô hình mạng ứng dụng IP version 6 - Trang 2
Nghiên cứu triển khai mô hình mạng ứng dụng IP version 6 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghiên cứu triển khai mô hình mạng ứng dụng IP version 6 9 10 913