Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2089 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh Trường
Trung học phổ thông Tô Hiệu, huyện
Thường Tín, Hà Nội
Trương Quang Lâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trương Khánh Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống một số vấn đề lý luận về tự đánh giá (TĐG), TĐG của học sinh trung
học phổ thông (THPT) và một số yếu tố ảnh hưởng đến TĐG của học sinh THPT. Tìm
hiểu thực trạng, các mặt biểu hiện TĐG của học sinh trường THPT Tô Hiệu, huyện
Thường Tín, Hà Nội. Tìm hiểu mối quan hệ giữa cách ứng xử của cha mẹ đối với thực
trạng nói trên. Đưa ra một số kết luận và kiến nghị.
Keywords. Tâm lý học; Học sinh; Hà Nội; Phổ thông trung học; Tự đánh giá

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Quá trình tự giáo dục và tự rèn luyện bản thân của mỗi người là điều quan trọng
nhất để trở thành người có ích cho xã hội. Việc cá nhân tự đối chiếu bản thân với chuẩn
mực xã hội sẽ giúp cho họ nhận ra giá trị của mình, từ đó cá nhân có những ứng xử phù
hợp với những chuẩn mực đó, chính là năng lực tự đánh giá.
Gia đình, nhà trường và xã hội hiện nay đều hướng tới việc giáo dục sự tự ý thức
cho thế hệ thanh niên, vì mục tiêu của giáo dục là đạt được sự tự giáo dục, tự đánh giá, tự
hoàn thiện bản thân của người học.
Tuy nhiên hiện nay một số vấn đề tiêu cực trong xã hội đang diễn ra ở lứa tuổi thanh
thiếu niên... trong đó có em đang là học sinh THPT (độ tuổi từ 15 – 18). Các em dễ đánh
mất mình, không làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân do tâm lý bị dao
động, tự đánh giá của các em chưa đúng và phù hợp.
Từ các lý do trên chúng tôi nhận thấy, việc nghiên cứu TĐG của lứa tuổi học sinh
THPT hiện nay là một vấn đề cần thiết không chỉ về mặt lý luận mà còn cả về thực tiễn,

1

chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu là: “Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh trường Trung
học phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín Hà Nội”.
2. Đối tƣợng nghiên cứu
Tự đánh giá của học sinh Trung học phổ thông trên các mặt: đánh giá về thể chất,
đánh giá về học tập, đánh giá về giao tiếp xã hội và đánh giá về định hướng tương lai.
3. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu tự đánh giá của học sinh trường THPT Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà
Nội và cách ứng xử của cha mẹ với con cái, nhằm đề xuất một số kiến nghị góp phần làm
cho tự đánh giá của các em trở nên phù hợp hơn.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống một số vấn đề lý luận về TĐG, TĐG của học sinh THPT và một số yếu
tố ảnh hưởng đến TĐG của học sinh THPT.
- Tìm hiểu thực trạng, các m...
1
Nghiên cứu t đánh giá của học sinh Trường
Trung hc ph thông Tô Hiệu, huyn
Thường Tín, Hà Nội
Trương Quang Lâm
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã s: 60 31 80
Ni ng dn: PGS. TS. Trương Khánh Hà
Năm bảo v: 2012
Abstract. H thng mt s vấn đề luận v t đánh giá (TĐG), TĐG của hc sinh trung
hc ph thông (THPT) một s yếu t ảnh hưởng đến TĐG của học sinh THPT. Tìm
hiu thc trạng, các mặt biu hiện TĐG của học sinh trường THPT Hiệu, huyn
Thường Tín, Nội. m hiu mi quan h giữa cách ng x ca cha m đối vi thc
trạng nói trên. Đưa ra một s kết luận và kiến ngh.
Keywords. Tâm lý học; Hc sinh; Hà Nội; Ph thông trung học; T đánh giá
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Qtrình tự giáo dục tự rèn luyện bản thân của mỗi người điều quan trọng
nhất để trở thành người ích cho hội. Việc nhân tự đối chiếu bản thân với chuẩn
mực hội sẽ giúp cho họ nhận ra giá trị của mình, từ đó nhân những ứng xử phù
hợp với những chuẩn mực đó, chính là năng lực tự đánh giá.
Gia đình, nhà trường hội hiện nay đều hướng tới việc giáo dục sự tự ý thức
cho thế hệ thanh niên, vì mục tiêu của giáo dục là đạt được sự tự giáo dục, tự đánh giá, tự
hoàn thiện bản thân của người học.
Tuy nhiên hiện nay một số vấn đề tu cực trong hội đang diễn ra ở lứa tuổi thanh
thiếu niên... trong đó em đang học sinh THPT (độ tuổi từ 15 18). Các em dễ đánh
mất mình, không làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân do tâm lý bị dao
động, tự đánh g củac em ca đúngphù hợp.
Từ các lý do trên chúng tôi nhận thấy, việc nghiên cứu TĐG của lứa tuổi học sinh
THPT hiện nay một vấn đề cần thiết không chỉ vmặt luận còn cả về thực tiễn,
Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội 9 10 996